Eli Ottesen

Bilde av Eli Ottesen
English version of this page
Telefon +47 22854280
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

 

Ottesen er professor emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, universitstet i Oslo.

Forskningsinteressene er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Ottesen har   deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning og  om hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Hun er også opptatt av hvordan digitalisering endrer styring og ledelse av utdanning.

Ottesen deltar i forskningsprosjektet EVA 2020 om evaluering av fagfornyelsen, og i Erasmus+ prosjektet "Big Ideas for Better Schools". Hun er også veleder for PhD kandidater. 

Utdanning

 • 2006:   Dr. polit. grad, Universitetet I Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Avhandlinge med tittel “Talk in practice.Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship” var en studie av lærerstudenters læring i praksisopplæringen.
 • 1998:  Semesteremne ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet I Oslo: Education policy and leadership, introductory semester unit in comparative and international education.
 • 1989:   Hovedfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgaven: «Ledelse og lederutvikling i grunnskolen: evaluering av et lederopplæringsprosjekt»
 • 1975:  Grunnfag, samfunnskunnskap, Norges lærerhøgskole, Trondheim
 • 1973:  Treårig lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole

Yrkeserfaring

 • 2016 - 2020 Professor, Universitetet i Oslo
 • 2013 -: Prodekan for studier og utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • 2007- 2016:  Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, ILS
 • Mars 2006- desember 2006: Universitetslektor (vikar), Universitetet i Oslo, ILS
 • Nov. 2005 – feb. 2006  Prosjektleder, Universitetet i Oslo, ILS
 • 2001 - 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo, ILS
 • 1998 - 2001 Engasjement som forsker / prosjektmedarbeider i prosjektet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). Universitetet i Oslo, ILS
 • 1995 - 1998 Røyken kommune, leder av kommunal veiledningstjeneste
 • 1989 - 1995 Røyken kommune, rektor, Frydenlund skole
 • 1979 - 1995 Røyken kommune, lærer
 • 1977 - 1979 Oslo kommune, lærer
 • 1976 - 1977 Trondheim kommune, lærer spesialskole
 • 1975 - 1976 Melhus kommune, lærer
 • 1973 - 1974 Bodø kommune, lærer
   
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring

Publikasjoner

 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding teaching practices in higher education courses: Cases from school leadership programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding Teaching Practices in Higher Education Courses: Cases from School Leadership Programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 112. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2020). Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway: A visual network analysis. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. doi: 10.1177/1474904120972291. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 163–178.
 • Ottesen, Eli (2018). Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 2(2-3), s. 181–195. doi: 10.7577/njcie.2774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2018). Evaluation with a purpose? I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 106–114. doi: 10.4324/9780815376484-10.
 • Ottesen, Eli (2018). What can case studies tell us about evaluation and assessment. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 88–96. doi: 10.4324/9780815376484-8.
 • Ottesen, Eli (2018). Working against the grain: a values-based School in Norway. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 67–77. doi: 10.4324/9780815376484-6.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). Introduction. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 1–7.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 166–182. doi: 10.5617/adno.3900.
 • Ottesen, Eli (2016). Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 69–81. doi: 10.5617/adno.3923.
 • Ottesen, Eli; Jeppesen, Stine & Kelder, Kersti (2016). Rektor i et spenningsfelt: Mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 216–228. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-07.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 182–198.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 25(1), s. 113–132.
 • Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti & Ottesen, Eli (2016). Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 100(2), s. 143–154. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-07.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(4), s. 428–446. doi: 10.1177/1474904116638853. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2014). Teachers' storied experience: Rules or tools for action? I Ellis, Vivian Thomas & Orchard, Janet (Red.), Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-1298-7. s. 95–108. doi: 10.5040/9781472593313.ch-006.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-014-9234-0.
 • Ottesen, Eli (2013). Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 121–130.
 • Ottesen, Eli (2013). Inclusion: A Critique of Selected National Policy Frameworks, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 81–90.
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit & Prøitz, Tine Sophie (2013). Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 12(4), s. 463–479. doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463.
 • Ottesen, Eli (2013). Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 119–134.
 • Ottesen, Eli (2012). Lærerutdanning, teknologi og identitet. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 206–224.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 250–264.
 • Ottesen, Eli (2011). Ledelse gjennom samtaler. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 265–283.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 22(4), s. 285–299. doi: 10.1080/14675986.2011.617422.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2011.624642.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach. I Townsend, Tony & MacBeath, John (Red.), International Handbook of Leadership for Learning. Springer. ISSN 978-94-007-1350-5. s. 619–635. doi: 10.1007/978-94-007-1350-5_35.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 15–26.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177. doi: 10.1007/978-94-007-0542-5_8.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 123–138.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 17–30.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1), s. 1–23.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Learning to become a teacher: participation across spheres of learning. I Ellis, Viv; Edwards, Anne & Smagorinsky, Peter (Red.), Cultural-Historical perspectives on teacher education and development. Learning Teaching. Routledge. ISSN 0-415-49758-2. s. 131–146.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Construction of Boundaries in Teacher Education: Analyzing Student Teachers' Accounts. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 17(3), s. 212–234. doi: 10.1080/10749030903314195.
 • Ottesen, Eli (2007). Mellom læringsplakatens krav og læreplanens kompetansemål. I Møller, Jorunn & Sundli, Liv (Red.), Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-733-3. s. 243–257.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 151–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 s.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives. Routledge. ISBN 978-0-8153-7647-7. 117 s.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISBN 9789462091320. 190 s.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01797-6. 301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). Skolens satsing på bærekraft. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). The concern for Interdisciplinarity in the Renewal of the Norwegian Curriculum.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Ottesen, Eli (2021). Ledelse av fagfornyelsen. Something old, something new, something borrowed, something blue.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 211–218.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Ottesen, Eli (2014). Methodological issues: Connections and interdependencies in talk as action.
 • Ottesen, Eli (2014). Talk in practice: producing and reproducing knowledge; negotiating and enacting identities.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). CODA: Moving Forward with Confidence and Courage, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 185–190.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive Education: Setting the Context, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 1–7.
 • Ottesen, Eli (2013). Evalueringer av utdanningsreformer.
 • Ottesen, Eli (2013). Changing contexts for democratic leadership in Schools: The case of Norway.
 • Ottesen, Eli (2013). The Knowledge Promotion: All-embracing reform intentions and gradual institutional change.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.
 • Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?
 • Ottesen, Eli (2012). Ledelse av skolens læringsprosesser.
 • Ottesen, Eli (2012). Teachers' storied experiences as resources in professional development.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier. I Jøsendal, Jan Sivert; Langfeldt, Gjert & Roald, Knut (Red.), Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Kommuneforlaget AS. ISSN 978-82-446-2121-2. s. 171–187.
 • Ottesen, Eli (2011). Skolens kvalitetsarbeid – fra kunnskap om læringsutbytte til helhetlig skoleutvikling?
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?
 • Ottesen, Eli (2011). Teachers’ storied experiences: Rules for action or tools for learning?
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Ottesen, Eli (2011). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?
 • Ottesen, Eli (2011). Hva kan forskning si om kvalitet i skolen?
 • Ottesen, Eli (2011). Underveis, men i svært ulikt tempo – med blikk på elevvurdering.
 • Ottesen, Eli (2011). Forvaltningsnivåenes og institusjonens rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet.
 • Ottesen, Eli (2010). ”Kappen” i artikkelbaserte avhandlinger.
 • Ottesen, Eli (2010). Hvilke svar gir forskning om god skoleledelse?
 • Ottesen, Eli (2010). Kunnskapsløftet –tung bør å bære? Et dypdykk i skolenes opplæringspraksis.
 • Ottesen, Eli (2010). Talk as leadership in schools.
 • MacRuairc, Gerry; Ottesen, Eli; Portela, Antonio; Precey, Robin & Sari, Hakan (2010). Assessing the impact of a leadership development on learning and practice. A study of an international programme.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Ottesen, Eli (2009). Møtet mellom et individuelt og et kollektivt perspektiv i læringsdiskusjonen.
 • Ottesen, Eli (2009). Ny teknologi - endret undervisningspraksis?
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli (2008). Veieldning i og for praksis.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2008). Researching learning and teaching: Challenges of multilevel analysis.
 • Ottesen, Eli (2008). Erfaringer med kvalitetssikring av masterstudiet i utdanningsledelse:tilsynssensorordningen som del av et helhetlig system for vurdering.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2022). Fra politiske intensjoner til nytt læreplanverk: Prosesser, rammer og sammenhenger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-06-9.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Faculty of Educational Sciences, University in Oslo .
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport. Utdanningsdirektoratet.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU. ISSN 978-82-7218-844-2.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens kvalitetsarbeid. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens arbeid med individuell vurdering. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 22. nov. 2021 16:01