Eli Ottesen

Bilde av Eli Ottesen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

 

Ottesen er professor emerita ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, universitstet i Oslo.

Forskningsinteressene er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Ottesen har   deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning og  om hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Hun er også opptatt av hvordan digitalisering endrer styring og ledelse av utdanning.

Ottesen deltar i forskningsprosjektet EVA 2020 om evaluering av fagfornyelsen, og i Erasmus+ prosjektet "Big Ideas for Better Schools". Hun er også veleder for PhD kandidater. 

Utdanning

 • 2006:   Dr. polit. grad, Universitetet I Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Avhandlinge med tittel “Talk in practice.Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship” var en studie av lærerstudenters læring i praksisopplæringen.
 • 1998:  Semesteremne ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet I Oslo: Education policy and leadership, introductory semester unit in comparative and international education.
 • 1989:   Hovedfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgaven: «Ledelse og lederutvikling i grunnskolen: evaluering av et lederopplæringsprosjekt»
 • 1975:  Grunnfag, samfunnskunnskap, Norges lærerhøgskole, Trondheim
 • 1973:  Treårig lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole

Yrkeserfaring

 • 2016 - 2020 Professor, Universitetet i Oslo
 • 2013 -: Prodekan for studier og utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • 2007- 2016:  Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, ILS
 • Mars 2006- desember 2006: Universitetslektor (vikar), Universitetet i Oslo, ILS
 • Nov. 2005 – feb. 2006  Prosjektleder, Universitetet i Oslo, ILS
 • 2001 - 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo, ILS
 • 1998 - 2001 Engasjement som forsker / prosjektmedarbeider i prosjektet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). Universitetet i Oslo, ILS
 • 1995 - 1998 Røyken kommune, leder av kommunal veiledningstjeneste
 • 1989 - 1995 Røyken kommune, rektor, Frydenlund skole
 • 1979 - 1995 Røyken kommune, lærer
 • 1977 - 1979 Oslo kommune, lærer
 • 1976 - 1977 Trondheim kommune, lærer spesialskole
 • 1975 - 1976 Melhus kommune, lærer
 • 1973 - 1974 Bodø kommune, lærer
   
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring

Publikasjoner

 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2022). Unfolding teaching practices in higher education courses: Cases from school leadership programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919.
 • Ottesen, Eli (2022). Unfolding Teaching Practices in Higher Education Courses: Cases from School Leadership Programs. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. 112. doi: 10.1016/j.ijer.2021.101919.
 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2020). Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway: A visual network analysis. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. doi: 10.1177/1474904120972291. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 163–178.
 • Ottesen, Eli (2018). Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 2(2-3), s. 181–195. doi: 10.7577/njcie.2774. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2018). Evaluation with a purpose? I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 106–114. doi: 10.4324/9780815376484-10.
 • Ottesen, Eli (2018). What can case studies tell us about evaluation and assessment. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 88–96. doi: 10.4324/9780815376484-8.
 • Ottesen, Eli (2018). Working against the grain: a values-based School in Norway. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 67–77. doi: 10.4324/9780815376484-6.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). Introduction. I Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (Red.), School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge. ISSN 978-0-8153-7647-7. s. 1–7.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 166–182. doi: 10.5617/adno.3900.
 • Ottesen, Eli (2016). Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 69–81. doi: 10.5617/adno.3923.
 • Ottesen, Eli; Jeppesen, Stine & Kelder, Kersti (2016). Rektor i et spenningsfelt: Mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 216–228. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-07.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 182–198.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 25(1), s. 113–132.
 • Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti & Ottesen, Eli (2016). Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 100(2), s. 143–154. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-07.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(4), s. 428–446. doi: 10.1177/1474904116638853. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ottesen, Eli (2014). Teachers' storied experience: Rules or tools for action? I Ellis, Vivian Thomas & Orchard, Janet (Red.), Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4725-1298-7. s. 95–108. doi: 10.5040/9781472593313.ch-006.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-014-9234-0.
 • Ottesen, Eli (2013). Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 121–130.
 • Ottesen, Eli (2013). Inclusion: A Critique of Selected National Policy Frameworks, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 81–90.
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit & Prøitz, Tine Sophie (2013). Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 12(4), s. 463–479. doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463.
 • Ottesen, Eli (2013). Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 119–134.
 • Ottesen, Eli (2012). Lærerutdanning, teknologi og identitet. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 206–224.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 250–264.
 • Ottesen, Eli (2011). Ledelse gjennom samtaler. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 265–283.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 22(4), s. 285–299. doi: 10.1080/14675986.2011.617422.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. doi: 10.1080/13603124.2011.624642.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach. I Townsend, Tony & MacBeath, John (Red.), International Handbook of Leadership for Learning. Springer. ISSN 978-94-007-1350-5. s. 619–635. doi: 10.1007/978-94-007-1350-5_35.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 15–26.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177. doi: 10.1007/978-94-007-0542-5_8.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 123–138.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 17–30.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1), s. 1–23.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Learning to become a teacher: participation across spheres of learning. I Ellis, Viv; Edwards, Anne & Smagorinsky, Peter (Red.), Cultural-Historical perspectives on teacher education and development. Learning Teaching. Routledge. ISSN 0-415-49758-2. s. 131–146.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Construction of Boundaries in Teacher Education: Analyzing Student Teachers' Accounts. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 17(3), s. 212–234. doi: 10.1080/10749030903314195.
 • Ottesen, Eli (2007). Mellom læringsplakatens krav og læreplanens kompetansemål. I Møller, Jorunn & Sundli, Liv (Red.), Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-733-3. s. 243–257.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-1-5. s. 151–164.
 • Ottesen, Eli (2007). Det viktigste er læring. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 103–116.
 • Ottesen, Eli (2007). Reflection in teacher education. Reflective Practice. ISSN 1462-3943. 8(1), s. 31–46.
 • Ottesen, Eli (2007). Teachers "in the making": Building accounts of teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 23, s. 612–623. doi: 10.1016/j.tate.2007.01.011.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 s.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives. Routledge. ISBN 978-0-8153-7647-7. 117 s.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISBN 9789462091320. 190 s.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01797-6. 301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Ottesen, Eli (2021). Ledelse av fagfornyelsen. Something old, something new, something borrowed, something blue.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 211–218.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Ottesen, Eli (2014). Methodological issues: Connections and interdependencies in talk as action.
 • Ottesen, Eli (2014). Talk in practice: producing and reproducing knowledge; negotiating and enacting identities.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). CODA: Moving Forward with Confidence and Courage, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 185–190.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive Education: Setting the Context, Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Brill|Sense. ISSN 9789462091320. s. 1–7.
 • Ottesen, Eli (2013). Evalueringer av utdanningsreformer.
 • Ottesen, Eli (2013). Changing contexts for democratic leadership in Schools: The case of Norway.
 • Ottesen, Eli (2013). The Knowledge Promotion: All-embracing reform intentions and gradual institutional change.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.
 • Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?
 • Ottesen, Eli (2012). Ledelse av skolens læringsprosesser.
 • Ottesen, Eli (2012). Teachers' storied experiences as resources in professional development.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier. I Jøsendal, Jan Sivert; Langfeldt, Gjert & Roald, Knut (Red.), Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Kommuneforlaget AS. ISSN 978-82-446-2121-2. s. 171–187.
 • Ottesen, Eli (2011). Skolens kvalitetsarbeid – fra kunnskap om læringsutbytte til helhetlig skoleutvikling?
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?
 • Ottesen, Eli (2011). Teachers’ storied experiences: Rules for action or tools for learning?
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Ottesen, Eli (2011). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?
 • Ottesen, Eli (2011). Hva kan forskning si om kvalitet i skolen?
 • Ottesen, Eli (2011). Underveis, men i svært ulikt tempo – med blikk på elevvurdering.
 • Ottesen, Eli (2011). Forvaltningsnivåenes og institusjonens rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet.
 • Ottesen, Eli (2010). ”Kappen” i artikkelbaserte avhandlinger.
 • Ottesen, Eli (2010). Hvilke svar gir forskning om god skoleledelse?
 • Ottesen, Eli (2010). Kunnskapsløftet –tung bør å bære? Et dypdykk i skolenes opplæringspraksis.
 • Ottesen, Eli (2010). Talk as leadership in schools.
 • MacRuairc, Gerry; Ottesen, Eli; Portela, Antonio; Precey, Robin & Sari, Hakan (2010). Assessing the impact of a leadership development on learning and practice. A study of an international programme.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Ottesen, Eli (2009). Møtet mellom et individuelt og et kollektivt perspektiv i læringsdiskusjonen.
 • Ottesen, Eli (2009). Ny teknologi - endret undervisningspraksis?
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli (2008). Veieldning i og for praksis.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2008). Researching learning and teaching: Challenges of multilevel analysis.
 • Ottesen, Eli (2008). Erfaringer med kvalitetssikring av masterstudiet i utdanningsledelse:tilsynssensorordningen som del av et helhetlig system for vurdering.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-02-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces. Faculty of Educational Sciences, University in Oslo .
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport. Utdanningsdirektoratet.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU. ISSN 978-82-7218-844-2.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens kvalitetsarbeid. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens arbeid med individuell vurdering. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 22. nov. 2021 16:01