Eli Ottesen

Bilde av Eli Ottesen
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er først og fremst knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Har  deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning og  om hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører.. Er også opptatt av hvordan digitalisering endrer styring og ledelse av utdanning. Veileder PhD kandidater og masterstudenter innenfor forskningsfeltet utdanningsledelse.

Nåværende forskningsprosjekter

Deltar i forskningsprosjektet "Evaluering av fagfornyelsen: intensjoner, prosesser og praksiser", finansiert av Utdanningsdirektoratet, og leder delprosjektet Styring og ledelse av læreplanarbeid. Gjennom prosjektet utvikles kunnskap om hvordan fagfornyelsen utformes, gjennomføres og virker i skolens praksis. Prosjektet analyserer fagfornyelsens intensjoner og politikkutforming, endringsprosesser og arbeidsformer i utvikling og bruk av læreplanene, og virkninger på skolens praksis.

For å få tak på endringsprosessene knyttet til utvikling og bruk av de nye læreplanene vil vi evaluere styring og ledelsesprosesser knyttet til iverksettingen i spennet mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig samarbeid og undervisningspraksis. Analyser av prosesser knyttet til lokal utvikling, bruk og realisering av læreplanverket og støtteressurser er sentralt i evalueringen. Vi undersøker virkninger forstått som hvordan fagfornyelsen får betydning for skolens praksis og elevenes læring, både som resultat og prosess. Dette innebærer studier av undervisnings- og læringsaktiviteter og endringer i elevens kompetanse i lys av hvordan elevene ser seg selv i arbeidet med faglige spørsmål (kunnskapssyn og motivasjon). Prosjektet løper fra 2019 - 2015.

Har ansvar for den norske delen av Erasmus+ prosjektet "Big Ideas for Better Schools. Leading 'big issue' transformation in schools - Diversity, Democracy and Equity som er et samarbeid mellom forskere og skoleldere i Irland, Polen, Spania og Norge.(2019 - 2022) .

.

Undervisning

Faglig leder for den nasjonale rektorutdanningen på Universitetet i Oslo, og for videreutdanningsmodulen "Ledelse av lærings- og læreplanarbeid".  Underviser på Masterprogrammet i utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har bidratt til utviklingen av dette programmet.
 

Utdanning

 • 2006:   Dr. polit. grad, Universitetet I Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Avhandlinge med tittel “Talk in practice.Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship” var en studie av lærerstudenters læring i praksisopplæringen.
 • 1998:  Semesteremne ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet I Oslo: Education policy and leadership, introductory semester unit in comparative and international education.
 • 1989:   Hovedfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgaven: «Ledelse og lederutvikling i grunnskolen: evaluering av et lederopplæringsprosjekt»
 • 1975:  Grunnfag, samfunnskunnskap, Norges lærerhøgskole, Trondheim
 • 1973:  Treårig lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole

Yrkeserfaring

 • 2016 - Professor, Universitetet i Oslo
 • 2013 -: Prodekan for studier og utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • 2007- 2016:  Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, ILS
 • Mars 2006- desember 2006: Universitetslektor (vikar), Universitetet i Oslo, ILS
 • Nov. 2005 – feb. 2006  Prosjektleder, Universitetet i Oslo, ILS
 • 2001 - 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo, ILS
 • 1998 - 2001 Engasjement som forsker / prosjektmedarbeider i prosjektet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). Universitetet i Oslo, ILS
 • 1995 - 1998 Røyken kommune, leder av kommunal veiledningstjeneste
 • 1989 - 1995 Røyken kommune, rektor, Frydenlund skole
 • 1979 - 1995 Røyken kommune, lærer
 • 1977 - 1979 Oslo kommune, lærer
 • 1976 - 1977 Trondheim kommune, lærer spesialskole
 • 1975 - 1976 Melhus kommune, lærer
 • 1973 - 1974 Bodø kommune, lærer
   
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring

Publikasjoner

 • Lunde, Ida & Ottesen, Eli (2020). Digital technologies in policy assemblages in Ireland and Norway: A visual network analysis. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041. . doi: 10.1177/1474904120972291 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 10.  s 163 - 178
 • Ottesen, Eli (2018). Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  2(2-3), s 181- 195 . doi: 10.7577/njcie.2774 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ottesen, Eli (2018). Evaluation with a purpose?, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 10.  s 106 - 114
 • Ottesen, Eli (2018). What can case studies tell us about evaluation and assessment, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 8.  s 88 - 96
 • Ottesen, Eli (2018). Working against the grain: a values-based School in Norway, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 6.  s 67 - 77
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). Introduction, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 1.  s 1 - 7
 • Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti & Ottesen, Eli (2016). Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  100(2), s 143- 154 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-02-07
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 9.  s 182 - 198
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  25(1), s 113- 132
 • Ottesen, Eli (2016). Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 69- 81 . doi: 10.5617/adno.3923
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 166- 182 . doi: 10.5617/adno.3900
 • Ottesen, Eli; Jeppesen, Stine & Kelder, Kersti (2016). Rektor i et spenningsfelt: Mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 11.  s 216 - 228
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(4), s 428- 446 . doi: 10.1177/1474904116638853 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ottesen, Eli (2014). Teachers' storied experience: Rules or tools for action?, In Vivian Thomas Ellis & Janet Orchard (ed.),  Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-1298-7.  6.  s 95 - 108
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843. . doi: 10.1007/s10833-014-9234-0
 • Ottesen, Eli (2013). Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 7.  s 119 - 134
 • Ottesen, Eli (2013). Inclusion: A Critique of Selected National Policy Frameworks, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  kapittel 8.  s 81 - 90
 • Ottesen, Eli (2013). Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 11.  s 121 - 130
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit & Prøitz, Tine Sophie (2013). Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  12(4), s 463- 479 . doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463
 • Ottesen, Eli (2012). Lærerutdanning, teknologi og identitet, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 9.  s 206 - 224
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.  22(4), s 285- 299 . doi: 10.1080/14675986.2011.617422
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 11.  s 250 - 264
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  Chapter 8.  s 153 - 177
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  8.  s 153 - 177
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach, In Tony Townsend & John MacBeath (ed.),  International Handbook of Leadership for Learning.  Springer.  ISBN 978-94-007-1350-5.  Chapter 35.  s 619 - 635
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Ottesen, Eli (2011). Ledelse gjennom samtaler, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 12.  s 265 - 283
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2011.624642
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Construction of Boundaries in Teacher Education: Analyzing Student Teachers' Accounts. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  17(3), s 212- 234 . doi: 10.1080/10749030903314195
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Learning to become a teacher: participation across spheres of learning, In Viv Ellis; Anne Edwards & Peter Smagorinsky (ed.),  Cultural-Historical perspectives on teacher education and development. Learning Teaching.  Routledge.  ISBN 0-415-49758-2.  9.  s 131 - 146
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 23 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel.  s 17 - 30
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel 8.  s 123 - 138
 • Ottesen, Eli (2007). Det viktigste er læring, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 6.  s 103 - 116
 • Ottesen, Eli (2007). Mellom læringsplakatens krav og læreplanens kompetansemål, I: Jorunn Møller & Liv Sundli (red.),  Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-733-3.  Kapittel 13.  s 243 - 257
 • Ottesen, Eli (2007). Reflection in teacher education. Reflective Practice.  ISSN 1462-3943.  8(1), s 31- 46
 • Ottesen, Eli (2007). Teachers "in the making": Building accounts of teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  23, s 612- 623 . doi: 10.1016/j.tate.2007.01.011

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  223 s.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (ed.) (2018). School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  117 s.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  190 s.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (red.) (2011). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ottesen, Eli; Colbjørnsen, Tor; Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Hall, Jeffrey Brooks & Jensen, Ruth (2021). Fagfornyelsens forberedelser i praksis: Strategier, begrunnelser, spenninger. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 1.  s 13 - 20
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 13.  s 211 - 218
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport.
 • Ottesen, Eli (2014). Methodological issues: Connections and interdependencies in talk as action.
 • Ottesen, Eli (2014). Talk in practice: producing and reproducing knowledge; negotiating and enacting identities.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). CODA: Moving Forward with Confidence and Courage, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 16.  s 185 - 190
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive Education: Setting the Context, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 1.  s 1 - 7
 • Ottesen, Eli (2013). Changing contexts for democratic leadership in Schools: The case of Norway.
 • Ottesen, Eli (2013). Evalueringer av utdanningsreformer.
 • Ottesen, Eli (2013). The Knowledge Promotion: All-embracing reform intentions and gradual institutional change.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU-rapport. 20.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier, I: Jan Sivert Jøsendal; Gjert Langfeldt & Knut Roald (red.),  Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-2121-2.  Kapittel 10.  s 171 - 187
 • Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?.
 • Ottesen, Eli (2012). Ledelse av skolens læringsprosesser.
 • Ottesen, Eli (2012). Teachers' storied experiences as resources in professional development.
 • Ottesen, Eli (2011). Forvaltningsnivåenes og institusjonens rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet.
 • Ottesen, Eli (2011). Hva kan forskning si om kvalitet i skolen?.
 • Ottesen, Eli (2011). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?.
 • Ottesen, Eli (2011). Skolens kvalitetsarbeid – fra kunnskap om læringsutbytte til helhetlig skoleutvikling?.
 • Ottesen, Eli (2011). Teachers’ storied experiences: Rules for action or tools for learning?.
 • Ottesen, Eli (2011). Underveis, men i svært ulikt tempo – med blikk på elevvurdering.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • MacRuairc, Gerry; Ottesen, Eli; Portela, Antonio; Precey, Robin & Sari, Hakan (2010). Assessing the impact of a leadership development on learning and practice. A study of an international programme.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Ottesen, Eli (2010). Hvilke svar gir forskning om god skoleledelse?.
 • Ottesen, Eli (2010). ”Kappen” i artikkelbaserte avhandlinger.
 • Ottesen, Eli (2010). Kunnskapsløftet –tung bør å bære? Et dypdykk i skolenes opplæringspraksis.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens arbeid med individuell vurdering. NIFU STEP rapport. 37.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens kvalitetsarbeid. NIFU STEP rapport. 37.
 • Ottesen, Eli (2010). Talk as leadership in schools.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Ottesen, Eli (2009). Møtet mellom et individuelt og et kollektivt perspektiv i læringsdiskusjonen.
 • Ottesen, Eli (2009). Ny teknologi - endret undervisningspraksis?.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2008). Researching learning and teaching: Challenges of multilevel analysis.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Ottesen, Eli (2008). Erfaringer med kvalitetssikring av masterstudiet i utdanningsledelse:tilsynssensorordningen som del av et helhetlig system for vurdering.
 • Ottesen, Eli (2008). Veieldning i og for praksis.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2007). Building Teams Across Countries.
 • Eggen, Astrid Birgitte & Ottesen, Eli (2007). Lære å/og vurdere – en tapasbuffet for den profesjonelle lærer.
 • Hegtun, Arnhild & Ottesen, Eli (2007). Improving School Leadership. Country Background report for Norway for the OECD Activity Improving School Leadership.
 • Ottesen, Eli (2007). Læringstrykk i hverdagslæring.
 • Ottesen, Eli (2007). Praksis i lærerutdanningen - mellom lærerutdanning og yrkesliv som kvalifiseringsarenaer.
 • Ottesen, Eli (2007). Skoleledelse i Kunnskapsløftet: hvordan bruker vi ‘handlefriheten’?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 20. nov. 2019 11:03