SAGROV (2007 - 2012) Skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter og vurdering (avsluttet)

SAGROV er et supplement til FIRE-prosjektet, som belyser hvordan det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer etter reformen, og hvordan dette påvirker skolens pedagogiske praksis 

Om prosjektet

Mens FIRE opererer med skoler som er valgt ut for å kunne representere skole-Norge i sin alminnelighet, er SAGROV-skolene valgt ut som representanter for skoler som ”har tatt et grep”. Målet for prosjektet er å identifisere trekk ved SAGROV-skolene som kan forklare deres positive omdømme på feltene grunnleggende ferdigheter og vurdering og å sammenholde det med FIRE-skolene. Dette vil så bli diskutert i lys av hva forskningslitteraturen sier om skoler som fungerer godt i faglig sammenheng.

Det overordnede forskningsspørsmålet dreier seg om hvordan skolene arbeider med grunnleggende ferdigheter og vurdering, og hva slags betydning formell leder har i dette arbeidet. Spørsmålet kan konkretiseres gjennom følgende underspørsmål:

  1. Hva slags rutiner har skolen for oppfølging av lærernes arbeid?
  2. Hvilke støttestrukturer for kompetanseutvikling er etablert, og hvordan bidrar slike strukturer til utvikling av undervisningspraksis?
  3. Hvordan defineres og drøftes resultater i skoler som arbeider systematisk med vurdering og grunnleggende ferdigheter?

Teorigrunnlag

  • Teori om ledelse og organisering av skole, og om læreres læring (professional development)
  • Teori om viderekommen lese- og skriveopplæring og om literacy på tvers av fag

Forskningsmetode

  • Kvalitativt feltarbeid i fire skoler i Oslo- regionen, utvalgt strategisk etter anbefaling fra skoleeiere
  • Intervjuer med rektorer og lærere, klasseromsobservasjoner

Bidrag til forskningen fra ILS

ILS/NIFUSTEP- prosjektet FIRE viser at det er et stykke igjen før de grunnleggende ferdigheter er implementert ved de ti undersøkte skoler.
SAGROV utvider feltarbeidet til fire skoler spm "får det til", og ved å stille disse skolene samme type spørsmål som FIRE- skolene fikk, prøver vi å identifisere faktorer som kan forklare dette. Prosjektet kan dermed bidra til ny kunnskap både på skoleledelsesfeltet og fagdidaktikkfeltet


 

 

Publisert 3. feb. 2011 13:57 - Sist endret 19. mars 2018 18:51