Jorunn Møller

Bilde av Jorunn Møller
English version of this page
Telefon +47 22857618
Mobiltelefon +47-95901843
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO

Jorunn Møller er professor emerita (fra 1. august 2019) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 1990, og forsvarte i 1995 sin avhandling om «Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen – i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon» for dr.polit graden ved Universitetet i Oslo.

For full informasjon, vennligst gå til Jorunn Møllers presentasjon på engelsk.

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I tillegg er hun engasjert i forskningsprosjekter knyttet til styring av skolen, skolelederes læring og utvikling av lederidentitet. Møller er involvert i flere internasjonale nettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring, blant annet «Lære å/og lede – dilemmaer i skolehverdagen», og «Lederidentiteter – posisjonering, forhandlinger og tilhørighet», «Ledelse i anerkjente skoler», «Læringsplakaten – skolens samfunnskontrakt», «Rektor som leder og sjef», Reformtaker – om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen» og «Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk».

Nåværende forskningsprosjekt

«Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts» (PRELEAD), (2016 – 2019).

Avsluttede forskningsprosjekter

«Legal standards and professional judgement in leadership» (LEXEL),  (2011-2016). Prosjektet undersøkte hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Fokus er på elevenes rett til et godt psykososialt miljø, retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Sentrale sider ved rettsliggjøringen av utdanningssystemet ble belyst. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger ved Det juridiske fakultet og var finansiert av Norges forskningsråd.

«Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i gjennomføringen av Kunnskapsløftet», FIRE-prosjektet (2007-2012 ). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger fra NIFU og var finansiert av Utdanningsdirektoratet. 

Undervisning

Underviser på masterprogrammet i Utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har vært sentral i utviklingen av dette programmet, og veileder både Master- og PhD-kandidater innenfor forskningsfelt som ledelse og styring av skolen. Bidrar også som foreleser på etterutdanningstilbud på oppdrag for kommuner og fylkeskommuner. 

Utdanning

 • 1995: Dr.polit.grad: Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Tittel på avhandlingen: ”Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen, i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon.”
 • 1985: Hovedfag i sosialpedagogikk: Tema for hovedoppgave: Evaluering av lærerdyktighet.
 • 1974: Cand.mag grad: Mellomfag i geografi.
 • 1972: 1 års utdanning ved Statens lærerhøgskole i forming, Notodden
 • 1971: 2 årig lærerutdanning fra Bodø lærerskole.

Yrkeserfaring

 • 2009-2012: Prodekan for forskning ved UV-fakultetet.
 • 2002: Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS, UiO.
 • 1995-2002: Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • 1992 - 1995: Midlertidig tilsatt som amanuensis ved ILS.
 • 1989 - 1992: Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO.
 • 1986-1989: Konsulent hos Skoledirektøren i Oslo og Akershus. Prosjektlederansvar for implementeringen av Mønsterplanen 1987, etterutdanning av lærere og skoleledere.
 • 1980-1986: Lærer på ungdomstrinnet, Kjelsås skole, Oslo. Også tilsatt som øvingslærer ved Sagene lærerhøgskole i denne perioden.
 • 1974-1980: Lærer ved Bryn skole, Oslo.

Diverse akademiske verv

2013-2018: Leder av forskergruppen «Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance» (CLEG).

2009-2016: Leder av spor 3 «Educational Leadership, School Reform and Governance» in the National Graduate School of Educational Research.

2009-2012: Prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

2008-2009: Nestleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

2005-2007: Medlem av OECDs ekspertgruppe i ”Improving School Leadership”.

2005-2007: Oppnevnt medlem av NFRs programstyre for frie prosjekter innenfor det samfunnsvitenskapelige feltet (FRISAM).

2005-2006: Medlem av en evalueringsgruppe etablert av det danske evalueringsinstituttet EVA, som evaluerte dansk skoleledelse i praksis.

1999-2002: Medlem av NFRs programstyre for evaluering av Reform 97.

1999-2001: Leder av Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning, NFPF.

Medlem av Editorial Boards

Journal of Professional Capital & Community; http://www.jpccjournal.com/  

International Journal of Leadership in Education; http://www.tandfonline.com/toc/tedl20/current 

Journal of Educational Administration and History; http://www.tandfonline.com/toc/cjeh20/current

Educational Assessment, Evaluation and Accountability; https://link.springer.com/journal/11092

Educational Management, Administration and Leadership, EMAL, https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/educational-management-administration-leadership#editorial-board 

Gjesteforskeropphold

 • 2014: University of California, Berkeley, USA. (2 months).
 • 2006: University of Cambridge, UK and University of Washington, Seattle, USA (3 months).
 • 2006: University of Wahington, Seattle, (3 weeks).
 • 2001: University of Wisconsin-Madison and University of Sydney, Australia (2 months).
 • 2006-2008: Professor II (adjunct position) at the University of Tromsø, Norway.
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen

Publikasjoner

 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2020). Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1739337
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1774807
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway)., In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 1 - 6
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Secondary Education (Norway), In Ian Menter; Maria Teresa. Tatto & Karin Hognestad (ed.),  Bloomsbury Education and Childhood Studies..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781474209151.  Norway.  s 7 - 14
 • Møller, Jorunn (2019). Nye leder- og lærerroller i skolen – konsekvenser for rektorrollen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 10.  s 185 - 203
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2018). Legal Regulation and Professional Discretion in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2018.1531918 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Møller, Jorunn (2018). Creating Cultures of Equity and High Expectations in a Low-Performing School. Interplay Between District and School Leadership. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  2(2-3), s 86- 102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Crow, Gary M & Møller, Jorunn (2017). Professional identities of School leaders across international contexts: An introduction and rationale. Educational Management, Administration & Leadership.  ISSN 1741-1432.  45(5), s 749- 758 . doi: 10.1177/1741143217714485 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2017). National Testing: Gains or Strains? School Leaders’ Responses to Policy Demands. Leadership and Policy in Schools.  ISSN 1570-0763.  16(3), s 455- 474 . doi: 10.1080/15700763.2016.1205200
 • Hall, David; Møller, Jorunn; Schratz, Michael & Serpieri, Roberto (2017). From welfarism to neo-liberalism: Conceptualizing the diversity of leadership models in Europe., In Duncan Waite & Ira Bogotch (ed.),  The Wiley International Handbook of Educational Leadership.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-95668-7.  Chapter 17.  s 311 - 334
 • Møller, Jorunn (2017). Leading education beyond what works. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  16(4), s 375- 385 . doi: 10.1177/1474904117705487 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Crow, Gary; Day, Chris & Møller, Jorunn (2016). Framing Research on School Principals' Identities. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  20(3), s 265- 277 . doi: 10.1080/13603124.2015.1123299 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holm, Vibeke Norheim & Møller, Jorunn (2016). Tilsyn - en hjelp i forebyggende arbeid med skolemiljøet?, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 14.  s 263 - 278
 • Jakhelln, Henning & Møller, Jorunn (2016). Retten i skolen - styring og sikring, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 1.  s 27 - 39
 • Møller, Jorunn (2016). Accountability Policies across Austria, Germany, France, the Netherlands and Norway, In Jacob Easley & Pierre Tulowitzki (ed.),  Educational Accountability: International Perspectives on Challenges and Possibilities for School Leadership.  Routledge.  ISBN 9781138777897.  chapter 16.  s 224 - 232
 • Møller, Jorunn (2016). Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 7- 26 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn (2016). Norway: New approaches to governance and leadership, In Terra Sprague (ed.),  Education in Non-EU Countries in Southern and Western Europe.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472592507.  Chapter 3.  s 59 - 73
 • Møller, Jorunn (2016). Opplæringsloven og kommunal styring, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 12.  s 229 - 244
 • Møller, Jorunn & Karseth, Berit (2016). Profesjonell skjønnsutøvelse og kravet til tilpasset opplæring, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 10.  s 199 - 215
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 9.  s 182 - 198
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  25(1), s 113- 132
 • Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten (2016). Rektorers blikk på opplæringslovens rettslige regulering, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 8.  s 161 - 181
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(4), s 428- 446 . doi: 10.1177/1474904116638853 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skedsmo, Guri & Møller, Jorunn (2016). Governing by new performance expectations in Norwegian schools., In Helen Mary Gunter; Emiliano Grimaldi; David Hall & Roberto Serpieri (ed.),  New Public Management and the Reform of Education. European lessons for policy and practice.  Routledge.  ISBN 978-1-138-83381-4.  Chapter 4.  s 53 - 66
 • Hall, David; Grimaldi, Emiliano; Gunter, Helen Mary; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2015). Educational Reform and Modernisation in Europe: The Role of National Contexts in Mediating the New Public Management. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  14(6), s 487- 507 . doi: 10.1177/1474904115615357 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn (2015). Researching Norwegian Principals. Online ISBN978-3-319-23027-6, In Helene Ârlestig; Chris Day & Olof Johansson (ed.),  A Decade of Research on School Principals: cases from 24 countries.  Springer.  ISBN 978-3-319-23027-6.  chapter 5.  s 77 - 102
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2014). Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del II, kapittel 15.  s 277 - 300
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2014). "Hit eit steg og dit eit steg". Et institusjonelt blikk på reformarbeid i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  98(6), s 452- 468
 • Møller, Jorunn (2014). Ledelse som masteride i norsk skole sett i et internasjonalt perspektiv, I: Kjell Arne Røvik; Tor Vidar Eilertsen & Eli Moksnes Furu (red.),  Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43015-3.  Kapittel 5.  s 147 - 165
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2013). Leadership as Relational Work: Risks and Opportunities. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  16(3), s 245- 262 . doi: 10.1080/13603124.2012.761353
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter - Kunnskapsløftets komposisjon, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 13.  s 231 - 248
 • Møller, Jorunn (2013). Ledelse og kvalitetsutvikling i skolen, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1280-4.  Kapittel 10.  s 257 - 278
 • Møller, Jorunn; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen & Aasen, Petter (2013). Kunnskapsløftet som styringsreform, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 2.  s 23 - 41
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Modernizing education - NPM reform in the Norwegianeducation system. Journal of Educational Administration & History.  ISSN 0022-0620.  45(4), s 336- 335
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Norway: Centralisation and Decentralisation as Twin Reform Strategies, In Lejf Moos (ed.),  Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership. Is there a Nordic Model?.  Springer.  ISBN 978-94-007-6225-1.  Chapter 5.  s 61 - 72
 • Møller, Jorunn & Vedøy, Gunn (2013). Norway: Leadership for social justice: educating students as active citizens in a democratic society, In Christopher Day & David Gurr (ed.),  Leading Schools Successfully. Stories from the field.  Routledge.  ISBN 9780415854986.  Kapittel 14.  s 163 - 173
 • Uljens, Michael; Møller, Jorunn; Ârlestig, Helene & Frederiksen, Lars Frode (2013). The Professionalisation of Nordic School Leadership, In Lejf Moos (ed.),  Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership. Is there a Nordic Model?.  Springer.  ISBN 978-94-007-6225-1.  Chapter 9.  s 133 - 158
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843. . doi: 10.1007/s10833-012-9197-y
 • Møller, Jorunn (2012). The construction of a public face as a school principal. International Journal of Educational Management.  ISSN 0951-354X.  26(5), s 452- 460
 • Day, Christopher; Johansson, Olof & Møller, Jorunn (2011). Sustaining Improvements in Student Learning and Achievement: The Importance of Resilience in Leadership, In Lejf Moos; Olof Johansson & Christopher Day (ed.),  How School Principals Sustain Success over Time. International Perspectives.  Springer.  ISBN 978-94-007-1334-5.  Chapter 10.  s 167 - 182
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  Chapter 8.  s 153 - 177
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  8.  s 153 - 177
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Pashiardis, Petros; Vedøy, Gunn & Savvides, Vassos (2011). Culturally Responsive Practices, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  Chapter 5.  s 75 - 101 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn (2011). Promoting Equity and Social Justice: A Task Too Heavy for Individual School Principals?, In Carolyn M. Shields (ed.),  Transformative Leadership. A Reader.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-1309-3.  Chapter 19.  s 271 - 282
 • Møller, Jorunn (2011). Rektorers profesjonsforståelse - faglig autonomi og administrativ underordning, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 2.  s 27 - 51
 • Møller, Jorunn (2011). Research on Principals in Norway, In Olof Johansson (ed.),  Rektor - en forskningsöversikt 2000-2010 - Del I Research on School Leaders with Nordic and European Reviews 2000-2010 - Del II.  Vetenskapsrådets rapportserie.  ISBN 978-91-7307-195-6.  Kap. 6.  s 112 - 134
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach, In Tony Townsend & John MacBeath (ed.),  International Handbook of Leadership for Learning.  Springer.  ISBN 978-94-007-1350-5.  Chapter 35.  s 619 - 635
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie & Skedsmo, Guri (2011). Sustainable Improvement - the Significance of Ethos and Leadership, In Lejf Moos; Olof Johansson & Christopher Day (ed.),  How School Principals Sustain Success over Time. International Perspectives.  Springer.  ISBN 978-94-007-1334-5.  Chapter 4.  s 55 - 71
 • Møller, Jorunn (2010). Leadership: Democratic, In Penelope Peterson; Eva Baker & Barry McGaw (ed.),  International Encyclopedia of Education, Third edition, Volume 5.  Elsevier.  ISBN 978-0-08-044893-0.  Article No.: 00445.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 23 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel.  s 17 - 30
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel 8.  s 123 - 138
 • Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2009). Faglig kontekst og analytiske perspektiver, I: Jorunn Møller; Tine Sophie Prøitz & Petter Aasen (red.),  Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyser av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon.  NIFU STEP.  ISBN 978-82-7218-650-9.  Kapittel 2.  s 45 - 55
 • Møller, Jorunn; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2009). Samspillet mellom styrings- og forvaltningsnivåene, I: Jorunn Møller; Tine Sophie Prøitz & Petter Aasen (red.),  Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyser av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon.  NIFU STEP.  ISBN 978-82-7218-650-9.  Kapittel 8.  s 177 - 184

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2018). School Autonomy with Accountability as a Global Education Reform: Its Adoption and Re-contextualization in the Norwegian Context.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2018). Ledelse som drivkraft for utvikling.
 • Møller, Jorunn (2018). The issue of relevance in researching educational leadership.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2017). Equal educational opportunities? Legal regulation and professional discretion in schools.
 • Møller, Jorunn (2017). Educational Leadership in the Pursuit of Purpose - Rethinking Social Justice and Equity as Key Values in the School of the Future.
 • Møller, Jorunn & Aas, Marit (2017). Improving low-performing schools– the interplay of district and school leadership, culture and student achievement – A Norwegian example.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Bokas tema, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Innledning.  s 15 - 23
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Møller, Jorunn (2016). Leading education beyond what works.
 • Møller, Jorunn (2015). Leadership as a Catalyst for the Modernization Project in Education.
 • Møller, Jorunn (2015). Reformtakter og styring av skolen – kommunens ansvar i utvikling av skolen.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit; Johansson, Olof; Ârlestig, Helene; Ahlström, Björn & Norberg, Katarina (2015). Leadership in Low- and Underperforming Schools – A Scandinavian Example.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Aas, Marit (2015). Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Ballangrud, Britt (2014). Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else & Skrøvset, Siw (2014). Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools.
 • Møller, Jorunn (2014). Reformtakter og styring av skolen.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Cuthbert, Rob; Møller, Jorunn & Ozga, Jenny (2013). Review symposium. Leadership and the reform of education. British Journal of Sociology of Education.  ISSN 0142-5692.  34(2), s 281- 294 . doi: 10.1080/01425692.2012.761385
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Opptakten, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 1.  s 13 - 20
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Implementing NPM Reforms in the Norwegian Education System – Tensions, Ambiguities and Agency.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU-rapport. 20.
 • Møller, Jorunn (2012). Educational Reform as Boundary Work.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier, I: Jan Sivert Jøsendal; Gjert Langfeldt & Knut Roald (red.),  Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-2121-2.  Kapittel 10.  s 171 - 187
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2011). Pushing the Boundaries across School Subjects - Leading Teachers’ Collective Learning.
 • Møller, Jorunn (2011). Rektor som leder og sjef – om ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.
 • Møller, Jorunn (2011). Skolelederutfordringer sett med forskerbriller.
 • Møller, Jorunn (2011). Styring og profesjon. (Publisert i et hefte utgitt av KS og Utdanningsforbundet).
 • Møller, Jorunn (2011). Styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet.
 • Møller, Jorunn (2011). Utdanningsledelse – styring og profesjon.
 • Carlsten, Tone Cecilie & Møller, Jorunn (2010). PFU: Veien fremover. Programrådet for forskerutdanning samler stipendiatene.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2010). Creating the conditions for collective knowledge building in upper secondary schools – the influence of leadership.
 • Møller, Jorunn (2010). Kompetanseutvikling. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Møller, Jorunn (2010). Rektors ledelse av reformarbeid i skolen. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Møller, Jorunn (2010). School leadership between control and autonomy.
 • Møller, Jorunn (2010). Striving for Equity and Social Justice. The Implications for School Leadership.
 • Møller, Jorunn (2010). Striving for equity and social justice.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Møller, Jorunn; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (red.) (2009). Kunnskapsløftet - tung bør å bære? Underveisanalyser av styringsreformen i skjæringspunktet mellom politikk, administrasjon og profesjon. NIFU STEP rapport. 42/2009.
 • Johnson, Greer Cavallaro; Møller, Jorunn & Portin, Bradley (2009). An orientation to researching leadership for learning. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  12(3), s 217- 222

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 4. sep. 2019 15:41