Jorunn Møller

Bilde av Jorunn Møller
English version of this page
Telefon +47 22857618
Mobiltelefon +47-95901843
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Teknisk-adminstrativ gruppe

Jorunn Møller er professor emerita (fra 1. august 2019) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 1990, og forsvarte i 1995 sin avhandling om «Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen – i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon» for dr.polit graden ved Universitetet i Oslo.

For full informasjon, vennligst gå til Jorunn Møllers presentasjon på engelsk.

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I tillegg er hun engasjert i forskningsprosjekter knyttet til styring av skolen, skolelederes læring og utvikling av lederidentitet. Møller er involvert i flere internasjonale nettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring, blant annet «Lære å/og lede – dilemmaer i skolehverdagen», og «Lederidentiteter – posisjonering, forhandlinger og tilhørighet», «Ledelse i anerkjente skoler», «Læringsplakaten – skolens samfunnskontrakt», «Rektor som leder og sjef», Reformtaker – om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen» og «Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk».

Nåværende forskningsprosjekt

«Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts» (PRELEAD), (2016 – 2019).

Avsluttede forskningsprosjekter

«Legal standards and professional judgement in leadership» (LEXEL),  (2011-2016). Prosjektet undersøkte hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Fokus er på elevenes rett til et godt psykososialt miljø, retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Sentrale sider ved rettsliggjøringen av utdanningssystemet ble belyst. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger ved Det juridiske fakultet og var finansiert av Norges forskningsråd.

«Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i gjennomføringen av Kunnskapsløftet», FIRE-prosjektet (2007-2012 ). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger fra NIFU og var finansiert av Utdanningsdirektoratet. 

Undervisning

Underviser på masterprogrammet i Utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har vært sentral i utviklingen av dette programmet, og veileder både Master- og PhD-kandidater innenfor forskningsfelt som ledelse og styring av skolen. Bidrar også som foreleser på etterutdanningstilbud på oppdrag for kommuner og fylkeskommuner. 

Utdanning

 • 1995: Dr.polit.grad: Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Tittel på avhandlingen: ”Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen, i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon.”
 • 1985: Hovedfag i sosialpedagogikk: Tema for hovedoppgave: Evaluering av lærerdyktighet.
 • 1974: Cand.mag grad: Mellomfag i geografi.
 • 1972: 1 års utdanning ved Statens lærerhøgskole i forming, Notodden
 • 1971: 2 årig lærerutdanning fra Bodø lærerskole.

Yrkeserfaring

 • 2009-2012: Prodekan for forskning ved UV-fakultetet.
 • 2002: Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS, UiO.
 • 1995-2002: Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • 1992 - 1995: Midlertidig tilsatt som amanuensis ved ILS.
 • 1989 - 1992: Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO.
 • 1986-1989: Konsulent hos Skoledirektøren i Oslo og Akershus. Prosjektlederansvar for implementeringen av Mønsterplanen 1987, etterutdanning av lærere og skoleledere.
 • 1980-1986: Lærer på ungdomstrinnet, Kjelsås skole, Oslo. Også tilsatt som øvingslærer ved Sagene lærerhøgskole i denne perioden.
 • 1974-1980: Lærer ved Bryn skole, Oslo.

Diverse akademiske verv

2013-2018: Leder av forskergruppen «Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance» (CLEG).

2009-2016: Leder av spor 3 «Educational Leadership, School Reform and Governance» in the National Graduate School of Educational Research.

2009-2012: Prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

2008-2009: Nestleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

2005-2007: Medlem av OECDs ekspertgruppe i ”Improving School Leadership”.

2005-2007: Oppnevnt medlem av NFRs programstyre for frie prosjekter innenfor det samfunnsvitenskapelige feltet (FRISAM).

2005-2006: Medlem av en evalueringsgruppe etablert av det danske evalueringsinstituttet EVA, som evaluerte dansk skoleledelse i praksis.

1999-2002: Medlem av NFRs programstyre for evaluering av Reform 97.

1999-2001: Leder av Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning, NFPF.

Medlem av Editorial Boards

Journal of Professional Capital & Community; http://www.jpccjournal.com/  

International Journal of Leadership in Education; http://www.tandfonline.com/toc/tedl20/current 

Journal of Educational Administration and History; http://www.tandfonline.com/toc/cjeh20/current

Educational Assessment, Evaluation and Accountability; https://link.springer.com/journal/11092

Educational Management, Administration and Leadership, EMAL, https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/educational-management-administration-leadership#editorial-board 

Gjesteforskeropphold

 • 2014: University of California, Berkeley, USA. (2 months).
 • 2006: University of Cambridge, UK and University of Washington, Seattle, USA (3 months).
 • 2006: University of Wahington, Seattle, (3 weeks).
 • 2001: University of Wisconsin-Madison and University of Sydney, Australia (2 months).
 • 2006-2008: Professor II (adjunct position) at the University of Tromsø, Norway.
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen

Publikasjoner

 • Møller, Jorunn (2022). Skoleutvikling i et ledelsesperspektiv - spenninger, strategier og dilemmaer. I Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (Red.), Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202717728. s. 74–90.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2021). Looking back and forward: a critical review of the history and future progress of the ISSPP. Journal of Educational Administration. ISSN 0957-8234. doi: 10.1108/JEA-04-2021-0088.
 • Møller, Jorunn (2021). Management, Leadership and Governance of Secondary Education (Norway). I Tatto, Maria Teresa & Hognestad, Karin (Red.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474209151.
 • Møller, Jorunn & Rönnberg, Linda (2021). Critical perspectives in and approaches to educaitonal leadership in two Nordic countries. I Courtney, Steven J.; Gunter, Helen M.; Niesche, Richard & Trujillo, Tina (Red.), Understanding educational leadership: Critical perspectives and approaches. Bloomsbury Academic. ISSN 1350081817. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn (2021). Images of Norwegian Educational Leadership – Historical and Current Distinctions. I Normand, Romuald; Moos, Lejf; Liu, Min & Tulowitzki, Pierre (Red.), The Cultural and Social Foundations of Educational Leadership. An International Comparison. Springer. ISSN 978-3-030-74496-0. s. 67–82. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-74497-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, Transforming and Practicing ‘What Works’ in Education–The Case of Norway. I Krejsler, John Benedicto & Moos, Lejf (Red.), What Works in Nordic School Policies?. Springer. ISSN 978-3-030-66629-3. s. 87–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, René Espinoza & Larsen, Eivind (2021). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts. Educational Administration Quarterly. ISSN 0013-161X. doi: 10.1177/0013161X20981148.
 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2020). Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. doi: 10.1080/02680939.2020.1739337.
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. doi: 10.1080/02680939.2020.1774807. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn (2020). Management, Leadership and Governance in Primary Education (Norway). . I Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa. & Hognestad, Karin (Red.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474209151. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn (2019). Nye leder- og lærerroller i skolen – konsekvenser for rektorrollen. I Helstad, Kristin & Mausethagen, Sølvi (Red.), Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03407-2. s. 185–203.
 • Møller, Jorunn (2018). Creating Cultures of Equity and High Expectations in a Low-Performing School. Interplay Between District and School Leadership. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 2(2-3), s. 86–102. doi: 10.7577/njcie.2802. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2018). Legal Regulation and Professional Discretion in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1531918. Fulltekst i vitenarkiv
 • Crow, Gary M & Møller, Jorunn (2017). Professional identities of School leaders across international contexts: An introduction and rationale. Educational Management Administration & Leadership. ISSN 1741-1432. 45(5), s. 749–758. doi: 10.1177/1741143217714485. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hall, David; Møller, Jorunn; Schratz, Michael & Serpieri, Roberto (2017). From welfarism to neo-liberalism: Conceptualizing the diversity of leadership models in Europe. I Waite, Duncan & Bogotch, Ira (Red.), The Wiley International Handbook of Educational Leadership. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-95668-7. s. 311–334. doi: 10.1002/9781118956717.ch17.
 • Møller, Jorunn (2017). Leading education beyond what works. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 16(4), s. 375–385. doi: 10.1177/1474904117705487. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2017). National Testing: Gains or Strains? School Leaders’ Responses to Policy Demands. Leadership and Policy in Schools. ISSN 1570-0763. 16(3), s. 455–474. doi: 10.1080/15700763.2016.1205200.
 • Skedsmo, Guri & Møller, Jorunn (2016). Governing by new performance expectations in Norwegian schools. I Gunter, Helen Mary; Grimaldi, Emiliano; Hall, David & Serpieri, Roberto (Red.), New Public Management and the Reform of Education. European lessons for policy and practice. Routledge. ISSN 978-1-138-83381-4. s. 53–66.
 • Møller, Jorunn (2016). Kvalifisering som skoleleder i en norsk kontekst: Et historisk tilbakeblikk og perspektiver på utdanning av skoleledere. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 7–26. doi: 10.5617/adno.3871.
 • Holm, Vibeke Norheim & Møller, Jorunn (2016). Tilsyn - en hjelp i forebyggende arbeid med skolemiljøet? I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 263–278.
 • Møller, Jorunn (2016). Opplæringsloven og kommunal styring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 229–244.
 • Møller, Jorunn & Karseth, Berit (2016). Profesjonell skjønnsutøvelse og kravet til tilpasset opplæring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 199–215.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 182–198.
 • Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten (2016). Rektorers blikk på opplæringslovens rettslige regulering. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 161–181.
 • Jakhelln, Henning & Møller, Jorunn (2016). Retten i skolen - styring og sikring. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 27–39.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 25(1), s. 113–132.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(4), s. 428–446. doi: 10.1177/1474904116638853. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn (2016). Accountability Policies across Austria, Germany, France, the Netherlands and Norway. I Easley, Jacob & Tulowitzki, Pierre (Red.), Educational Accountability: International Perspectives on Challenges and Possibilities for School Leadership. Routledge. ISSN 9781138777897. s. 224–232.
 • Møller, Jorunn (2016). Norway: New approaches to governance and leadership. I Sprague, Terra (Red.), Education in Non-EU Countries in Southern and Western Europe. Bloomsbury Academic. ISSN 9781472592507. s. 59–73. doi: 10.5040/9781474243230.ch-003.
 • Crow, Gary; Day, Chris & Møller, Jorunn (2016). Framing Research on School Principals' Identities. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 20(3), s. 265–277. doi: 10.1080/13603124.2015.1123299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Jorunn (2015). Researching Norwegian Principals. Online ISBN978-3-319-23027-6. I Ârlestig, Helene; Day, Chris & Johansson, Olof (Red.), A Decade of Research on School Principals: cases from 24 countries. Springer. ISSN 978-3-319-23027-6. s. 77–102.
 • Hall, David; Grimaldi, Emiliano; Gunter, Helen Mary; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2015). Educational Reform and Modernisation in Europe: The Role of National Contexts in Mediating the New Public Management. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 14(6), s. 487–507. doi: 10.1177/1474904115615357.
 • Møller, Jorunn (2014). Ledelse som masteride i norsk skole sett i et internasjonalt perspektiv. I Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar & Furu, Eli Moksnes (Red.), Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43015-3. s. 147–165.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2014). Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 277–300.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2014). "Hit eit steg og dit eit steg". Et institusjonelt blikk på reformarbeid i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 98(6), s. 452–468.
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Modernizing education - NPM reform in the Norwegianeducation system. Journal of Educational Administration & History. ISSN 0022-0620. 45(4), s. 336–335. doi: 10.1080/00220620.2013.822353.
 • Møller, Jorunn & Vedøy, Gunn (2013). Norway: Leadership for social justice: educating students as active citizens in a democratic society. I Day, Christopher & Gurr, David (Red.), Leading Schools Successfully. Stories from the field. Routledge. ISSN 9780415854986. s. 163–173.
 • Møller, Jorunn (2013). Ledelse og kvalitetsutvikling i skolen. I Krumsvik, Rune Johan & Säljö, Roger (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1280-4. s. 257–278.
 • Uljens, Michael; Møller, Jorunn; Ârlestig, Helene & Frederiksen, Lars Frode (2013). The Professionalisation of Nordic School Leadership. I Moos, Lejf (Red.), Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership. Is there a Nordic Model?. Springer. ISSN 978-94-007-6225-1. s. 133–158. doi: 10.1007/978-94-007-6226-8_9.
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Norway: Centralisation and Decentralisation as Twin Reform Strategies. I Moos, Lejf (Red.), Transnational Influences on Values and Practices in Nordic Educational Leadership. Is there a Nordic Model?. Springer. ISSN 978-94-007-6225-1. s. 61–72. doi: 10.1007/978-94-007-6226-8_5.
 • Møller, Jorunn; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen & Aasen, Petter (2013). Kunnskapsløftet som styringsreform. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 23–41.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter - Kunnskapsløftets komposisjon. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 231–248.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2013). Leadership as Relational Work: Risks and Opportunities. International Journal of Leadership in Education. ISSN 1360-3124. 16(3), s. 245–262. doi: 10.1080/13603124.2012.761353.
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. doi: 10.1007/s10833-012-9197-y.
 • Møller, Jorunn (2012). The construction of a public face as a school principal. International Journal of Educational Management. ISSN 0951-354X. 26(5), s. 452–460. doi: 10.1108/09513541211240246.
 • Møller, Jorunn (2011). Promoting Equity and Social Justice: A Task Too Heavy for Individual School Principals? I Shields, Carolyn M. (Red.), Transformative Leadership. A Reader. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-1309-3. s. 271–282.
 • Møller, Jorunn (2011). Research on Principals in Norway. I Johansson, Olof (Red.), Rektor - en forskningsöversikt 2000-2010 - Del I Research on School Leaders with Nordic and European Reviews 2000-2010 - Del II. Vetenskapsrådets rapportserie. ISSN 978-91-7307-195-6. s. 112–134. doi: 10.1007/978-3-319-23027-6_5.
 • Møller, Jorunn; Vedøy, Gunn; Presthus, Anne Marie & Skedsmo, Guri (2011). Sustainable Improvement - the Significance of Ethos and Leadership. I Moos, Lejf; Johansson, Olof & Day, Christopher (Red.), How School Principals Sustain Success over Time. International Perspectives. Springer. ISSN 978-94-007-1334-5. s. 55–71. doi: 10.1007/978-94-007-1335-2_4.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach. I Townsend, Tony & MacBeath, John (Red.), International Handbook of Leadership for Learning. Springer. ISSN 978-94-007-1350-5. s. 619–635. doi: 10.1007/978-94-007-1350-5_35.
 • Day, Christopher; Johansson, Olof & Møller, Jorunn (2011). Sustaining Improvements in Student Learning and Achievement: The Importance of Resilience in Leadership. I Moos, Lejf; Johansson, Olof & Day, Christopher (Red.), How School Principals Sustain Success over Time. International Perspectives. Springer. ISSN 978-94-007-1334-5. s. 167–182. doi: 10.1007/978-94-007-1335-2_10.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 15–26.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177. doi: 10.1007/978-94-007-0542-5_8.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Pashiardis, Petros; Vedøy, Gunn & Savvides, Vassos (2011). Culturally Responsive Practices. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 75–101.
 • Møller, Jorunn (2011). Rektorers profesjonsforståelse - faglig autonomi og administrativ underordning. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 27–51.
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States. I Ylimaki, Rose & Jacobson, Stephen L. (Red.), US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices. Springer. ISSN 978-9400705418. s. 153–177.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 123–138.
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis. I Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (Red.), Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1. s. 17–30.
 • Møller, Jorunn (2010). Leadership: Democratic. I Peterson, Penelope; Baker, Eva & McGaw, Barry (Red.), International Encyclopedia of Education, Third edition, Volume 5. Elsevier. ISSN 978-0-08-044893-0.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2021). Production, transforming and practicing ‘what works’ in education – the case of Norway .
 • Møller, Jorunn (2020). Fagfornyelsen - utfordringer og muligheter for skoleledere. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 35–40.
 • Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2018). School Autonomy with Accountability as a Global Education Reform: Its Adoption and Re-contextualization in the Norwegian Context.
 • Møller, Jorunn (2018). The issue of relevance in researching educational leadership.
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2018). Ledelse som drivkraft for utvikling.
 • Møller, Jorunn & Aas, Marit (2017). Improving low-performing schools– the interplay of district and school leadership, culture and student achievement – A Norwegian example.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2017). Equal educational opportunities? Legal regulation and professional discretion in schools.
 • Møller, Jorunn (2017). Educational Leadership in the Pursuit of Purpose - Rethinking Social Justice and Equity as Key Values in the School of the Future .
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(4), s. 1–6.
 • Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (2016). Bokas tema. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 15–23.
 • Møller, Jorunn (2016). Leading education beyond what works.
 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Møller, Jorunn (2016). National Testing: Gains or Strains? School Leaders Responses to Policy Demands.
 • Møller, Jorunn (2015). Reformtakter og styring av skolen – kommunens ansvar i utvikling av skolen.
 • Møller, Jorunn; Aas, Marit; Johansson, Olof; Ârlestig, Helene; Ahlström, Björn & Norberg, Katarina (2015). Leadership in Low- and Underperforming Schools – A Scandinavian Example.
 • Møller, Jorunn (2015). Leadership as a Catalyst for the Modernization Project in Education.
 • Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Aas, Marit (2015). Low performing Schools in Transition - A Norwegian Case Study .
 • Møller, Jorunn (2014). Reformtakter og styring av skolen.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Aas, Marit; Møller, Jorunn; Paulsen, Jan Merok; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else & Ballangrud, Britt (2014). Facilitating High Expectations for a Diverse Student Population – a Norwegian Case.
 • Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok; Møller, Jorunn; Ballangrud, Brit Bolken; Stjernstrøm, Else & Skrøvset, Siw (2014). Methodological challenges in comparative studies of leadership in under-performing schools.
 • Møller, Jorunn & Skedsmo, Guri (2013). Implementing NPM Reforms in the Norwegian Education System – Tensions, Ambiguities and Agency.
 • Cuthbert, Rob; Møller, Jorunn & Ozga, Jenny (2013). Review symposium. Leadership and the reform of education. British Journal of Sociology of Education. ISSN 0142-5692. 34(2), s. 281–294. doi: 10.1080/01425692.2012.761385.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Opptakten. I Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Red.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. s. 13–20.
 • Møller, Jorunn (2012). Educational Reform as Boundary Work.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier. I Jøsendal, Jan Sivert; Langfeldt, Gjert & Roald, Knut (Red.), Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater. Kommuneforlaget AS. ISSN 978-82-446-2121-2. s. 171–187.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2011). Pushing the Boundaries across School Subjects - Leading Teachers’ Collective Learning.
 • Møller, Jorunn (2011). Styring og profesjon. (Publisert i et hefte utgitt av KS og Utdanningsforbundet).
 • Møller, Jorunn (2011). Utdanningsledelse – styring og profesjon.
 • Møller, Jorunn (2011). Skolelederutfordringer sett med forskerbriller.
 • Møller, Jorunn (2011). Rektor som leder og sjef – om ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.
 • Møller, Jorunn (2011). Styringen av grunnopplæringen under Kunnskapsløftet.
 • Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2010). Creating the conditions for collective knowledge building in upper secondary schools – the influence of leadership.
 • Møller, Jorunn (2010). Striving for equity and social justice.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU. ISSN 978-82-7218-844-2.
 • Møller, Jorunn (2010). Kompetanseutvikling. NIFU STEP. ISSN 1504-1824.
 • Møller, Jorunn (2010). Rektors ledelse av reformarbeid i skolen. NIFU STEP. ISSN 1504-1824.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP. ISSN 978-82-7218-713-1.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU. ISSN 978-82-7218-713-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2021 14:04 - Sist endret 3. sep. 2021 10:29