Jorunn Møller

Bilde av Jorunn Møller
English version of this page
Telefon +47 22857618
Mobiltelefon +47-95901843
Brukernavn
Andre tilknytninger Teknisk-adminstrativ gruppe

Jorunn Møller er professor emerita (fra 1. august 2019) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet ved ILS i ulike roller siden 1990, og forsvarte i 1995 sin avhandling om «Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen – i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon» for dr.polit graden ved Universitetet i Oslo.

For full informasjon, vennligst gå til Jorunn Møllers presentasjon på engelsk.

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I tillegg er hun engasjert i forskningsprosjekter knyttet til styring av skolen, skolelederes læring og utvikling av lederidentitet. Møller er involvert i flere internasjonale nettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring, blant annet «Lære å/og lede – dilemmaer i skolehverdagen», og «Lederidentiteter – posisjonering, forhandlinger og tilhørighet», «Ledelse i anerkjente skoler», «Læringsplakaten – skolens samfunnskontrakt», «Rektor som leder og sjef», Reformtaker – om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen» og «Retten i skolen – mellom pedagogikk, juss og politikk».

Nåværende forskningsprosjekt

«Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts» (PRELEAD), (2016 – 2019).

Avsluttede forskningsprosjekter

«Legal standards and professional judgement in leadership» (LEXEL),  (2011-2016). Prosjektet undersøkte hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Fokus er på elevenes rett til et godt psykososialt miljø, retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring. Sentrale sider ved rettsliggjøringen av utdanningssystemet ble belyst. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger ved Det juridiske fakultet og var finansiert av Norges forskningsråd.

«Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i gjennomføringen av Kunnskapsløftet», FIRE-prosjektet (2007-2012 ). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med kolleger fra NIFU og var finansiert av Utdanningsdirektoratet. 

Undervisning

Underviser på masterprogrammet i Utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har vært sentral i utviklingen av dette programmet, og veileder både Master- og PhD-kandidater innenfor forskningsfelt som ledelse og styring av skolen. Bidrar også som foreleser på etterutdanningstilbud på oppdrag for kommuner og fylkeskommuner. 

Utdanning

 • 1995: Dr.polit.grad: Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Tittel på avhandlingen: ”Rektor som pedagogisk leder i grunnskolen, i spenningsfeltet mellom forvaltning, tradisjon og profesjon.”
 • 1985: Hovedfag i sosialpedagogikk: Tema for hovedoppgave: Evaluering av lærerdyktighet.
 • 1974: Cand.mag grad: Mellomfag i geografi.
 • 1972: 1 års utdanning ved Statens lærerhøgskole i forming, Notodden
 • 1971: 2 årig lærerutdanning fra Bodø lærerskole.

Yrkeserfaring

 • 2009-2012: Prodekan for forskning ved UV-fakultetet.
 • 2002: Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS, UiO.
 • 1995-2002: Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • 1992 - 1995: Midlertidig tilsatt som amanuensis ved ILS.
 • 1989 - 1992: Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO.
 • 1986-1989: Konsulent hos Skoledirektøren i Oslo og Akershus. Prosjektlederansvar for implementeringen av Mønsterplanen 1987, etterutdanning av lærere og skoleledere.
 • 1980-1986: Lærer på ungdomstrinnet, Kjelsås skole, Oslo. Også tilsatt som øvingslærer ved Sagene lærerhøgskole i denne perioden.
 • 1974-1980: Lærer ved Bryn skole, Oslo.

Diverse akademiske verv

2013-2018: Leder av forskergruppen «Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance» (CLEG).

2009-2016: Leder av spor 3 «Educational Leadership, School Reform and Governance» in the National Graduate School of Educational Research.

2009-2012: Prodekan for forskning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

2008-2009: Nestleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

2005-2007: Medlem av OECDs ekspertgruppe i ”Improving School Leadership”.

2005-2007: Oppnevnt medlem av NFRs programstyre for frie prosjekter innenfor det samfunnsvitenskapelige feltet (FRISAM).

2005-2006: Medlem av en evalueringsgruppe etablert av det danske evalueringsinstituttet EVA, som evaluerte dansk skoleledelse i praksis.

1999-2002: Medlem av NFRs programstyre for evaluering av Reform 97.

1999-2001: Leder av Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning, NFPF.

Medlem av Editorial Boards

Journal of Professional Capital & Community; http://www.jpccjournal.com/  

International Journal of Leadership in Education; http://www.tandfonline.com/toc/tedl20/current 

Journal of Educational Administration and History; http://www.tandfonline.com/toc/cjeh20/current

Educational Assessment, Evaluation and Accountability; https://link.springer.com/journal/11092

Educational Management, Administration and Leadership, EMAL, https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/educational-management-administration-leadership#editorial-board 

Gjesteforskeropphold

 • 2014: University of California, Berkeley, USA. (2 months).
 • 2006: University of Cambridge, UK and University of Washington, Seattle, USA (3 months).
 • 2006: University of Wahington, Seattle, (3 weeks).
 • 2001: University of Wisconsin-Madison and University of Sydney, Australia (2 months).
 • 2006-2008: Professor II (adjunct position) at the University of Tromsø, Norway.
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Publisert 21. juni 2021 14:04 - Sist endret 3. sep. 2021 10:29