English version of this page

LEX-EL (2011 - 2016) Legal standards and Professional Judgement in Educational Leadership (avsluttet)

Prosjektet har undersøkt hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Det har tatt opp sentrale sider ved rettsliggjøringen av utdanningssystemet og den økte betydningen juridiske standarder har fått gjennom nasjonalt tilsyn. Fokus har vært på elevenes rett til et godt psykososialt miljø, retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring.

              See English pages for more information

Mål

Prosjektet har som mål å studere skolelederes profesjonelle skjønn i møte med de rettslige standardene som gjelder for skolen. Vi vil undersøke hva som karakteriserer skolelederes kunnskap om lover og reguleringer, hvilke holdninger de har til disse, og hvordan skoleledere arbeider med rettslige forhold i skolen. I tillegg omfatter studien en analyse av hvordan nasjonalt tilsyn ivaretar rettslige standarder og garanterer elevenes juridiske rettigheter.

Organisering

Prosjektet ledes fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og er et samarbeid mellom forskere fra Det utdanningsvitenskapelig fakultet med kolleger fra Det juridiske fakultet. Prosjektutviklingen er kommet som et resultat samarbeid innenfor det tverrfakultære forskningsfeltet "Kunnskap i skolen" (KiS). To PhD-stillinger er finansiert av prosjektet som er støttet av programmet «Utdanning2020» i Forskningsrådet.

Bakgrunn

I samfunnet vårt har det de siste årene skjedd en økende grad av rettsliggjøring knyttet til tjenester som tilbys i offentlig sektor hvor brukernes rettigheter assosieres med lover og reguleringer. Over 400 lover og regler sier noe om hvordan den norske skolen skal være, og skoleeiere og skoleledere står jevnlig i interaksjon med foresatte og elever som har gode kunnskaper om sine rettigheter. Dette krever at ledere på alle nivåer i skolen kan forankre og begrunne sin praksis i lovverket og utvise skjønn.

Siden de færreste skoleledere er jurister, reiser dette en rekke spørsmål med tanke på ikke-juristers rettsanvendelse generelt, og overfor skoleledere som rettsanvendere spesielt. Vi vet at skoleledere i sitt daglige virke må håndtere mange og delvis motstridende hensyn og interesser.

Det må gjøres prioriteringer ut fra økonomiske og faglige ressurser, og kravet til hurtighet i beslutningsfasen kan stå i kontrast til en forventning om grundighet i saksbehandling knyttet til elevers lovfestede rett til spesialundervisning, tilpasset opplæring og et godt psykososialt læringsmiljø. Derfor er det av betydning å undersøke hvordan rettslige standarder omformes til profesjonell handling på lokalt nivå.

 

Publisert 19. jan. 2012 12:44 - Sist endret 18. apr. 2018 12:58

Kontakt

Prosjektleder Jorunn Møller