Læringsbaner i kunnskapssamfunnet (LiKE) (avsluttet)

Prosjektet studere forholdet mellom læring og kunnskapsutvikling i fire profesjonsfelt: sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører.

Om prosjektet

Utviklingen mot et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn stiller store forventninger til individer og grupper om å engasjere seg i læring og kunnskapsutvikling. Nye redskaper, kommunikasjonsformer og teknologiske infrastrukturer skaper nye vilkår for læring. Samtidig er tilgangen på kunnskap og læringsmuligheter ulikt organisert og fordelt i ulike felt.Tidligere studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har pekt på betydelige forskjeller mellom profesjonene når det gjelder hvordan praktikere holder seg oppdatert i sine fagfelt og hvilke læringsmuligheter de tilbys. Spesielt viser analysene i ProLearn-prosjektet at muligheten til å nyttiggjøre seg distribuerte kunnskapsressurser som tilbys gjennom tekster, nettbaserte teknologier, dokumentasjonssystemer og andre redskaper har stor innflytelse på læringsmønstre og læringsmuligheter.

LiKE-prosjektet vil følge opp disse innsiktene gjennom å studere forholdet mellom læring og kunnskapsutvikling mer inngående i fire profesjonsfelt: sykepleiere, lærere, revisorer og dataingeniører.

Spesiell oppmerksomhet er rettet mot hvordan artefakter og kunnskapsressurser kan knytte læring i arbeidslivet til den generelle kunnskapsutviklingen i profesjonen eller fagfeltet. For å belyse dette fra ulike vinkler gjennomfører prosjektet tre sett av forskningsaktiviteter:

  • Kasusstudier av kunnskapspraksiser i utvalgte arbeidsmiljøer
  • Longitudinelle studier av profesjonsutøvernes læringsbaner
  • Studier av kunnskapsregulering i profesjonsfeltene på nasjonalt og internasjonalt plan

Prosjektansvarlige: Professor Monika Nerland og Professor Karen Jensen ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (2007-2011) som et strategisk prosjekt for oppfølging av den nasjonale evalueringen av pedagogisk forskning. Det er forankret i Forskergruppen for arbeidslivslæring i kunnskapssamfunnet (FALK) ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, UiO. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo.
 

Samarbeidende prosjekter og partnere

  • ProLEARN (Pedagogisk forskningsinstitutt)
  • Ahus - Standardiserte prosedyrer for sykepleietjenesten (InterMedia)
  • Innovative praksiser i skolen (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling)
  • StudData (Senter for profesjonsstudier)
  • Profesjonsorganisasjoners kunnskapsarbeid (Pedagogisk forskningsinstitutt)

For mer informasjon, se prosjektets sider på engelsk 

 

 

Publisert 5. okt. 2010 10:04 - Sist endret 30. juni 2021 16:44

Kontakt

Prosjektet drives ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Prosjektledere: Professor Monika Nerland og Professor Karen Jensen
 

Publikasjoner Mer ...