Eli Ottesen

Bilde av Eli Ottesen
English version of this page
Telefon +47-22854280
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er først og fremst knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Har også deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning, IKT i utdanning og praksis i lærerutdanningen. Veileder PhD kandidater og masterstudenter innenfor forskningsfeltet utdanningsledelse.

Nåværende forskningsprosjekter

Deltar I forskningsprosjektet «Legal standards and professional judgement in leadership». Prosjektet undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører. Det tar opp sentrale sider ved rettsliggjøringen av utdanningssystemet og den økte betydningen juridiske standarder har fått gjennom nasjonalt tilsyn. Fokus er på elevenes rett til et godt psykososialt miljø, retten til spesialundervisning og tilpasset opplæring. I prosjektet samarbeider forskere fra Det utdanningsvitenskapelig fakultet og Det juridiske fakultet. I dette prosjektet er min interesse rettet mot undersøkelsen av hvordan skoleledere arbeider med rettslige spørsmål. 
Deltar også i en forskningsbasert evaluering av den statlige satsingen «Veilederkorpset».  I dette prosjektet undersøker vi hvordan ordningen fungerer og om/hvordan den kan bidra til skoleutvikling i kommunene som deltar.

Undervisning

Underviser på Masterprogrammet i utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har bidratt til utviklingen av dette programmet. Bidrar også som foreleser på etterutdanningstilbud på oppdrag for kommuner og fylkeskommuner.
Har utviklet og gjennomfører en internasjonal modul på Masterprogrammet i utdanningsledelse, Leadership for Democratic Citizenship in European Schools. Programmet gjennomføres årlig i samarbeid med partnere i Storbritannia, Irland, Spania, Polen og Tyrkia.

Utdanning

 • 2006:   Dr. polit. grad, Universitetet I Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Avhandlinge med tittel “Talk in practice.Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship” var en studie av lærerstudenters læring i praksisopplæringen.
 • 1998:  Semesteremne ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet I Oslo: Education policy and leadership, introductory semester unit in comparative and international education.
 • 1989:   Hovedfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgaven: «Ledelse og lederutvikling i grunnskolen: evaluering av et lederopplæringsprosjekt»
 • 1975:  Grunnfag, samfunnskunnskap, Norges lærerhøgskole, Trondheim
 • 1973:  Treårig lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole

Yrkeserfaring

 • 2016 - Professor, Universitetet i Oslo
 • 2013 -: Prodekan for studier og utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • 2007- 2016:  Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, ILS
 • Mars 2006- desember 2006: Universitetslektor (vikar), Universitetet i Oslo, ILS
 • Nov. 2005 – feb. 2006  Prosjektleder, Universitetet i Oslo, ILS
 • 2001 - 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo, ILS
 • 1998 - 2001 Engasjement som forsker / prosjektmedarbeider i prosjektet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). Universitetet i Oslo, ILS
 • 1995 - 1998 Røyken kommune, leder av kommunal veiledningstjeneste
 • 1989 - 1995 Røyken kommune, rektor, Frydenlund skole
 • 1979 - 1995 Røyken kommune, lærer
 • 1977 - 1979 Oslo kommune, lærer
 • 1976 - 1977 Trondheim kommune, lærer spesialskole
 • 1975 - 1976 Melhus kommune, lærer
 • 1973 - 1974 Bodø kommune, lærer
   
Emneord: Skoleutvikling, Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Lærerutdanning, Profesjonslæring

Publikasjoner

 • Ottesen, Eli (2019). Skoleledelse og kunnskapsarbeid, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 10.  s 163 - 178
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 13.  s 211 - 218
 • Ottesen, Eli (2018). Committing to School Development: Social and material entanglements. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  2(2-3), s 181- 195 . doi: 10.7577/njcie.2774
 • Ottesen, Eli (2018). Evaluation with a purpose?, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 10.  s 106 - 114
 • Ottesen, Eli (2018). What can case studies tell us about evaluation and assessment, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 8.  s 88 - 96
 • Ottesen, Eli (2018). Working against the grain: a values-based School in Norway, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 6.  s 67 - 77
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (2018). Introduction, In Eli Ottesen & Fiona Stephens (ed.),  School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives..  Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  Kapittel 1.  s 1 - 7
 • Jeppesen, Stine; Kelder, Kersti & Ottesen, Eli (2016). Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  100(2), s 143- 154 . doi: 10.18261
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Et godt psykososialt skolemiljø - rettslig regulering og yrkesetiske normer, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 9.  s 182 - 198
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  25(1), s 113- 132
 • Ottesen, Eli (2016). Et kunnskapsgrunnlag for skoleledelse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 69- 81
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2016). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Programme. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 166- 182
 • Ottesen, Eli; Jeppesen, Stine & Kelder, Kersti (2016). Rektor i et spenningsfelt: Mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 11.  s 216 - 228
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(4), s 428- 446 . doi: 10.1177/1474904116638853 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ottesen, Eli (2014). Teachers' storied experience: Rules or tools for action?, In Vivian Thomas Ellis & Janet Orchard (ed.),  Learning teaching from experience : multiple perspectives and international contexts.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4725-1298-7.  6.  s 95 - 108
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2014). The emergence of innovative work in School development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843. . doi: 10.1007/s10833-014-9234-0
 • Ottesen, Eli (2013). Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt, I: Berit Karseth; Jorunn Møller & Petter Aasen (red.),  Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02138-6.  Kapittel 7.  s 119 - 134
 • Ottesen, Eli (2013). Inclusion: A Critique of Selected National Policy Frameworks, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  kapittel 8.  s 81 - 90
 • Ottesen, Eli (2013). Leadership and Inclusion: The Power of Dialogue, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 11.  s 121 - 130
 • Ottesen, Eli; Lund, Birthe; Grams, Sarah; Aas, Marit & Prøitz, Tine Sophie (2013). Educational Methods as Commodities within European Education: a Norwegian–Danish case. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  12(4), s 463- 479 . doi: 10.2304/eerj.2013.12.4.463
 • Ottesen, Eli (2012). Lærerutdanning, teknologi og identitet, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 9.  s 206 - 224
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.  22(4), s 285- 299
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 11.  s 250 - 264
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Pashiardis, Petros; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cyprus, Norway and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  Chapter 8.  s 153 - 177
 • Johnson, Lauri; Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Petros, Pashiardis; Savvides, Vassos & Vedøy, Gunn (2011). Leadership Preparation for Culturally Diverse Schools in Cypros, Norway, and the United States, In Rose Ylimaki & Stephen L. Jacobson (ed.),  US and Cross-National Policies, Practices, and Preparation. Implications for Successful Instructional Leadership, Organizational Learning, and Culturally Responsive Practices.  Springer.  ISBN 978-9400705418.  8.  s 153 - 177
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Building Leadership Capacity: The Norwegian Approach, In Tony Townsend & John MacBeath (ed.),  International Handbook of Leadership for Learning.  Springer.  ISBN 978-94-007-1350-5.  Chapter 35.  s 619 - 635
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2011). Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Ottesen, Eli (2011). Ledelse gjennom samtaler, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 12.  s 265 - 283
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). School leadership: constitution and distribution. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2011.624642
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Construction of Boundaries in Teacher Education: Analyzing Student Teachers' Accounts. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  17(3), s 212- 234 . doi: 10.1080/10749030903314195
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2010). Learning to become a teacher: participation across spheres of learning, In Viv Ellis; Anne Edwards & Peter Smagorinsky (ed.),  Cultural-Historical perspectives on teacher education and development. Learning Teaching.  Routledge.  ISBN 0-415-49758-2.  9.  s 131 - 146
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 23 Vis sammendrag
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Profesjonsforståelse og opplæringspraksis, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel.  s 17 - 30
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel 8.  s 123 - 138
 • Ottesen, Eli (2007). Det viktigste er læring, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 6.  s 103 - 116
 • Ottesen, Eli (2007). Mellom læringsplakatens krav og læreplanens kompetansemål, I: Jorunn Møller & Liv Sundli (red.),  Læringsplakaten. Skolens samfunnskontrakt.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-733-3.  Kapittel 13.  s 243 - 257
 • Ottesen, Eli (2007). Reflection in teacher education. Reflective Practice.  ISSN 1462-3943.  8(1), s 31- 46
 • Ottesen, Eli (2007). Teachers "in the making": Building accounts of teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  23, s 612- 623 . doi: 10.1016/j.tate.2007.01.011
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Developing net-based resources for educational leaders. Challenges of design, In Susanne Anette Kjekshus Koch (ed.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Kapittel 11.  s 151 - 164

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  223 s.
 • Ottesen, Eli & Stephens, Fiona (ed.) (2018). School evaluation with a purpose. Challenges and alternatives.. Routledge.  ISBN 978-0-8153-7647-7.  117 s.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices. Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  190 s.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (red.) (2011). Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  301 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 1.  s 13 - 20
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug; Ottesen, Eli & Krumsvik, Rune Johan (2015). School Leadership in Innovative Work. Places and Spaces.
 • Aas, Marit & Ottesen, Eli (2014). A Norwegian strategy for “soft governance”? ‘The advisory team program’ as a case.
 • Aas, Marit; Ottesen, Eli; Dyrkorn, Kristian; Nilsen, Øystein & Gram, Ida (2014). Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps. Sluttrapport.
 • Ottesen, Eli (2014). Methodological issues: Connections and interdependencies in talk as action.
 • Ottesen, Eli (2014). Talk in practice: producing and reproducing knowledge; negotiating and enacting identities.
 • Ottesen, Eli & Møller, Jorunn (2014). Working with and on organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion.
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). CODA: Moving Forward with Confidence and Courage, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 16.  s 185 - 190
 • Mac Ruairc, Gerry; Ottesen, Eli & Precey, Robin (2013). Leadership for Inclusive Education: Setting the Context, In  Leadership for Inclusive EducationValues, Vision and Voices.  Sense Publishers.  ISBN 9789462091320.  Kapittel 1.  s 1 - 7
 • Ottesen, Eli (2013). Changing contexts for democratic leadership in Schools: The case of Norway.
 • Ottesen, Eli (2013). Evalueringer av utdanningsreformer.
 • Ottesen, Eli (2013). The Knowledge Promotion: All-embracing reform intentions and gradual institutional change.
 • Ottesen, Eli & Colbjørnsen, Tor (2013). Internationalisation in leadership education: Opportunities and challenges in an Erasmus Intensive Program.
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU-rapport. 20.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsinformert ledelse i skolen - en utfordring for skoleeier, I: Jan Sivert Jøsendal; Gjert Langfeldt & Knut Roald (red.),  Skoleeier som kvalitetsutvikler. Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-2121-2.  Kapittel 10.  s 171 - 187
 • Ottesen, Eli (2012). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?.
 • Ottesen, Eli (2012). Ledelse av skolens læringsprosesser.
 • Ottesen, Eli (2012). Teachers' storied experiences as resources in professional development.
 • Ottesen, Eli (2011). Forvaltningsnivåenes og institusjonens rolle i implementeringen av Kunnskapsløftet.
 • Ottesen, Eli (2011). Hva kan forskning si om kvalitet i skolen?.
 • Ottesen, Eli (2011). Kunnskapsløftet – ser vi god sammenheng?.
 • Ottesen, Eli (2011). Skolens kvalitetsarbeid – fra kunnskap om læringsutbytte til helhetlig skoleutvikling?.
 • Ottesen, Eli (2011). Teachers’ storied experiences: Rules for action or tools for learning?.
 • Ottesen, Eli (2011). Underveis, men i svært ulikt tempo – med blikk på elevvurdering.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2011). Professional development: Providing tools or rules for professional action?.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Innovative work in school projects: Negotiating objects of inquiry.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Ottesen, Eli (2011). Negotiating objects of inquiry in innovative work in schools.
 • MacRuairc, Gerry; Ottesen, Eli; Portela, Antonio; Precey, Robin & Sari, Hakan (2010). Assessing the impact of a leadership development on learning and practice. A study of an international programme.
 • Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (2010). Perspektiver på endring i skolen. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Ottesen, Eli (2010). Hvilke svar gir forskning om god skoleledelse?.
 • Ottesen, Eli (2010). ”Kappen” i artikkelbaserte avhandlinger.
 • Ottesen, Eli (2010). Kunnskapsløftet –tung bør å bære? Et dypdykk i skolenes opplæringspraksis.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens arbeid med individuell vurdering. NIFU STEP rapport. 37.
 • Ottesen, Eli (2010). Skolens kvalitetsarbeid. NIFU STEP rapport. 37.
 • Ottesen, Eli (2010). Talk as leadership in schools.
 • Ottesen, Eli; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2010). Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet. NIFU STEP rapport. 37/2010.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2010). Quality development in schools: Issues of power, authority, and influence.
 • Ottesen, Eli (2009). Møtet mellom et individuelt og et kollektivt perspektiv i læringsdiskusjonen.
 • Ottesen, Eli (2009). Ny teknologi - endret undervisningspraksis?.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Ottesen, Eli (2009). Rektorskolen - et nasjonalt utdanningstilbud for rektorer. Innhold og krav.
 • Jahreie, Cecilie Flo & Ottesen, Eli (2008). Researching learning and teaching: Challenges of multilevel analysis.
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Ottesen, Eli (2008). Erfaringer med kvalitetssikring av masterstudiet i utdanningsledelse:tilsynssensorordningen som del av et helhetlig system for vurdering.
 • Ottesen, Eli (2008). Veieldning i og for praksis.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Analysing Innovations in Schools: the Distribution of Leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of design for innovative practice in schools.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Implementing or innovating? Challenges of leadership.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2008). Prosjektledelse.
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2007). Building Teams Across Countries.
 • Eggen, Astrid Birgitte & Ottesen, Eli (2007). Lære å/og vurdere – en tapasbuffet for den profesjonelle lærer.
 • Hegtun, Arnhild & Ottesen, Eli (2007). Improving School Leadership. Country Background report for Norway for the OECD Activity Improving School Leadership.
 • Ottesen, Eli (2007). Læringstrykk i hverdagslæring.
 • Ottesen, Eli (2007). Praksis i lærerutdanningen - mellom lærerutdanning og yrkesliv som kvalifiseringsarenaer.
 • Ottesen, Eli (2007). Skoleledelse i Kunnskapsløftet: hvordan bruker vi ‘handlefriheten’?.
 • Ottesen, Eli & Vennebo, Kirsten Foshaug (2007). Net based learning for educational leaders: challenges of design and organisation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 6. jan. 2017 13:17