Ole Andreas Kvamme

Bilde av Ole Andreas Kvamme
English version of this page
Telefon +47 22844867
Mobiltelefon 90011561
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg interesser meg for pedagogiske og didaktiske problemstillinger som melder seg i sammenheng med vår tids globale kriser knyttet til miljø, klima, sosiale ulikheter og trusler mot mangfold. I FN-sammenheng er dette feltet som kjent knyttet til initiativer som skal fremme bærekraftige samfunn. I mye av min forskning krysser jeg grenser mellom etablerte fagfelt.

Begrepet bærekraft forstår jeg blant annet som et spørsmål om rettferdighet, med vekt på en refleksiv tilnærming. Det betyr å situere begrepet historisk og klargjøre hvordan det brukes med henblikk på hva og hvem som er inkludert og ekskludert.

Jeg har engasjert meg i verdimessige og etiske problemstillinger og undersøkt forholdet mellom skole og samfunn.  Dette involverer også forholdet mellom nasjonalstaten og globale utfordringer. Her er jeg dratt mot spenninger og motsetninger som melder seg.

Andre tema som opptar meg, er sammenhenger mellom fag og fagovergripende problemstillinger knyttet til danning og tverrfaglighet. Bidragene mine er knyttet til både pedagogisk filosofi, allmenndidaktikk og fagdidaktikk. Jeg underviser i profesjonsetikk og er opptatt av profesjonens samfunnsmandat og forhold knyttet til utøvelse av profesjonelt skjønn. Jeg har også en religionsdidaktisk interesse som jeg utforsker som en del av humanioras bidrag til en bærekraftdidaktikk.

Undervisning og veiledning

Religions- og etikkdidaktikk 

Profesjonsetikk 

Bærekraftdidaktikk 

Jeg underviser for tiden på PPU, i lektorprogrammet og er også engasjert i skolelederutdanningen.

Jeg veileder masterstudenter i lektorprogrammet.

Bakgrunn

1995: Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

1997: Nordisk mellomfag fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

1999: Praktisk-pedagogisk utdanning, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

2011: Bachelor i filosofi fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

1998-2014: Lektor ved Oslo katedralskole i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi

2014-2015; 2019-2020: Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2015-2019: Stipendat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

2018 (vår): Fulbright gjesteforsker ved University of Rochester (invitert av professor Randall Curren)

2020: PhD fra Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo med avhandlingen Recontextualizing environmental ethical values in a globalized world: Studies in moral education.

2020 -: Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Facets of justice in education: a petroleum nation addressing United Nations sustainable development agenda. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. s. 1–22. doi: 10.1080/17449642.2022.2054540.
 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Ethical Grounding of Critical Place-Based Education in the Anthropocene. I Paulsen, Michael; jagodzinski, jan & Hawke, Shé M. (Red.), Pedagogy in the Anthropocene. Re-Wilding Education for a New Earth. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-90979-6. s. 277–294. doi: 10.1007/978-3-030-90980-2_14.
 • Ødegaard, Marianne; Knain, Erik; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2021). Making sense of frustration and complexity when introducing sustainability in teacher education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–23. doi: 10.5617/ADNO.8184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Stedspedagogikk i antropocen. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 61–79.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Rethinking Bildung in the Anthropocene: The Case of Wolfgang Klafki. HTS Theological Studies. ISSN 0259-9422. 77(3), s. 1–9. doi: 10.4102/HTS.V77I3.6807. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 40, s. 507–521. doi: 10.1007/s11217-021-09780-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Situating Moral Education in a Globalized World: Environmental Ethical Values and Student Experiences. I Strand, Torill (Red.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. s. 45–65. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 6–27. doi: 10.7146/spf.v8i1.117967. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 170–188.
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 190–214.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 14–40.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents. I Ristiniemi, Jari; Sporre, Karin & Skeie, Geir (Red.), Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3886-6. s. 359–381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education. ISSN 1691-6301. 8(2), s. 24–37. doi: 10.1515/dcse-2017-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 170–185.
 • Kvamme, Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf. Prismet. ISSN 0032-8847. 63(2-3), s. 91–104. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2427-2. 225 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila & Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202575724. 364 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494667. 428 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35611-8. 368 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202270186. 432 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202168171.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202192846. 383 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas; Sinnes, Astrid Tonette & Wals, Arjen (2022). School Strikes as Catalysts for Rethinking Educational Institutions, Purposes and Practices. NORRAG Special Issue. ISSN 2571-8010. s. 84–89.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sinnes, Astrid Tonette & Wals, Arjen (2022). School Strikes as Catalysts for Rethinking Educational Institutions, Purposes and Practices . NORRAG news. ISSN 1462-5733. s. 84–89.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2022). Verdier på glid. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 34(4), s. 56–61.
 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Bærekraftagendaen som utfordring for religions- og etikkdidaktikken.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Miljøetiske verdier i en globalisert verden: Kontekstorienterte studier i etikkdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas; Ødegaard, Marianne; Knain, Erik & Sæther, Elin (2021). Bærekraft i lærerutdanningen - gi mening til frustrasjon og kompleksitet.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Det normative grunnlaget for en kritisk stedspedagogikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Det samfunnsaktuelle naturfaget - utdanningspolitisk diskusjon.
 • Karseth, Berit & Kvamme, Ole Andreas (2021). Fagintegrasjon eller fagkonsentrasjon? Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen LK20.
 • Ramberg Aasen, Kristin; Netland Sørensen, Julie; Sinnes, Astrid Tonette; Nøvik, Hanne & Kvamme, Ole Andreas (2021). Her har de en halv dag i uken med bærekraft. [Internett]. nrk.no.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). Skolens satsing på bærekraft. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reconsidering the pluralistic approach to environmental and sustainability education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Promoting Values in the Norwegian National Curriculum: The Sustainability Connections.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Facets of Sustainability Justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). The concern for Interdisciplinarity in the Renewal of the Norwegian Curriculum.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Democracy and Bildung: Reflections within the Anthropocene.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Prioritization and Reservation – the Norwegian Response to the UN Decade on Education for Sustainable Development.
 • Koppang Frøjd, Elise; Espelata, Adrian; Sulejmani, Nora; Guriby, Marianne & Kvamme, Ole Andreas (2021). De unge stemmene i klimasaken. [Internett]. Podkasten Universitetsplassen.
 • Koppang Frøjd, Elise; Guriby, Marianne & Kvamme, Ole Andreas (2021). Klimastreikende elever i skolen: Hvordan undervise i bærekraft? . [Internett]. Podkasten Universitetsplassen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internett]. Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s "Theorizing children´s global citizenship".
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Engagement and Reluctance: The Norwegian Response to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014).
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). The Scope of Responsibility: Sustainabiltiy in Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Justice and Education in the Anthropocene: The Case of Norwegian Oil Museum.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2020). Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraftig utvikling og verdier: Kritiske og utopiske muligheter i FNs bærekraftagenda.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og utover det.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Skolestreikene og demokratiet. Harvest Magazine.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva kan bærekraftdidaktikk bety i et etisk og politisk danningsperspektiv?
 • Kvamme, Ole Andreas & Heggen, Marianne Presthus (2020). Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen.
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 1–6.
 • Curren, Randall & Kvamme, Ole Andreas (2019). Preserving opportunities to live well: A conversation with Randall Curren on sustainability and education. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 90–100. doi: 10.7146/spf.v8i1.117772.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–8. doi: 10.5617/adno.7077.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 31(3), s. 4–13.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. [Avis]. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Ljones Øierud, Gunnfrid; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild & Midttun, Ann [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ny overordnet del av læreplanen for skolen. Prismet. ISSN 0032-8847. s. 327–337. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Gode mester? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 45(2), s. 91–96.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Kirken og jødene - i skyggen av Luther. Perspektiver fra skolefagene KRLE og religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Etikkdidaktikk og religionsdidaktikk i møte med miljøetiske utfordringer .
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Prismet. ISSN 0032-8847. 68(4), s. 335–336. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Hvor ble det av humaniora? Om humanioras bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Resistance to Change: The Norwegian School System and the Challenge of Sustainability.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Universality and context: Values in Education for Sustainable Development.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Miljøetiske verdier i utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Utkast til ny overordnet del av læreplanen for norsk skole.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Verdigrunnlag i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Å gjøre faget levende - om filosofisk samtale i KRLE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 29(1), s. 45–52.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Miljøkrise. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 366–375.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Mangfold. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 61–72.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk? I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 405–414.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 13–28.
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 282–292.
 • Kvamme, Ole Andreas (2015). Environmental ethical values in moral education.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2022). Fra politiske intensjoner til nytt læreplanverk: Prosesser, rammer og sammenhenger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-06-9.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:47 - Sist endret 18. nov. 2022 11:03

Prosjekter