English version of this page

Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)

Pedagogikken har dype røtter i kultur- og tekstvitenskapene, historie og filosofi. Forskergruppen HumStud bruker humanvitenskapenes analyseverktøy i sin forskning på pedagogiske fenomener.

Foto: Torill Strand

Forskergruppen

Vi utforsker epistemiske, etiske, estetiske, historiske og politiske aspekter ved pedagogiske mål, prosesser og institusjoner. Vår forskning reiser viktige grunnlagsspørsmål. Etablerte nøkkeltema er etisk-politisk dannelse, erkjennelse, kunnskapsdannelse, kritisk tenkning, former for anerkjennelse, medborgerskap og verdensborgerskap.

Med raske kunnskapsendringer og økende kulturell variasjon tar humanistisk forskning i pedagogikk stadig opp nye tema og teorier i møte med aktuelle demokratiske og verdimessige utfordringer.

Historiske, filosofiske og vitenskapsteoretiske analyser bidrar til at vi bedre forstår, kritiserer og begrunner pedagogisk virksomhet og utdanningsvitenskapelig forskning. Forskningsfeltet representerer et integrerende element i UV-fakultetets forskningsportefølje.

Prosjekter

Opplæring

HumStud har et særlig ansvar for UV-fakultetets innføringskurs (UVExFac), Demokrati - danning - globalt medborgerskap (PED2460) og forskeropplæringens kurs i Vitenskapsteori (UV9001). 

Forskergruppen organiserer en rekke kurs og seminarer ved IPEDs Master i pedagogikk, allmenn studieretning og ved UV-fakultetets forskeropplæring.

Studenter som ønsker å delta på internasjonale sommerskoler eller konferanser kan søke HumStuds reisestipend for masterstudenter

Samarbeid

Forskergruppens medlemmer deltar aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Oppdateringer

For å motta informasjon om arrangement og nyheter kan du melde deg på forskergruppens epost liste. Kontakt torill.strand@iped.uio.no

Publisert 17. sep. 2010 20:27 - Sist endret 1. aug. 2018 13:13

Kontakt

Torill Strand

+47-22855388

torill.strand@iped.uio.no

include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://www.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/vitenskapsteori/stipender%20og%20utlysninger/?vrtx=feed".