Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47 22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Utdanning:

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring:

Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo, 2017-

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, Senior lecturer, ILS, Universitetet i Oslo, 2014-2015      

Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2013              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

 

Gjesteopphold:

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

 

Nettverk:

NERA: Educational Leadership Network

ECER: Network 26, Educational Leadership

AERA: Divison A, Administration, Organisation & Leadership

CIES: Comparative & International Education SocietyISSPP: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/isspp/index.html

 

Styremedlem:

International Successful School Principalship Project (ISSPP):

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

 

Special Issue Editor: 

Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller

Vol.10. No 4 (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

 

Nåværende prosjekter

Evaluering av fagfornyelsen:

https://www.uv.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/fakultet/2019/27-millioner-til-forskning-pa-de-nye-lereplanene.html

Jensen deltar i forskningsprosjektet EVA2020 (Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Arbeidspakke 2). Prosjektet (2019-2025) er finansiert av UDIR og skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring. 

Hun deltar også i NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT) i perioden 2020-2023, og leder arbeidspakke 3 (WP3).  

 

Tidligere prosjekt:

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50597

Lederutvikling har fått stor interesse internasjonalt. Det finnes en rekke tilnærminger til lederutvikling av skoleledere. Lederutvikling på tvers av profesjoner er blant trendene. Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og inngikk i det lokale arbeidet til en av 100 prosjekter i Program for skoleutvikling som var initiert av UDIR. Teamet som ble studert besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere. Teamet ble dannet for å støtte rektorer ved tre skoler i å lede et lokalt skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som formål å øke elevenes kompetanse i å lese tekster i ulike fag gjennom å ta i bruk ulike læringsstrategier. Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden. 

 

Avsluttet prosjekt:

Deltar i prosjektet,  "Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley.

Jeg er ansvarlig for prosjektet, "Tool Mediation in School Leadership development"- en analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori. Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

 

Undervisning:

Underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS i:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9917V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9919V2 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9920V1 - Reviweing the literature: Situating your Study in the Field

 

Veiledning:

Hovedveileder for en PhD student, biveileder for en annen og hovedveileder for en rekke masterstudenter i utdanningsledelse.

 

Andre oppgaver:

Leder faggruppen og for programrådet i Utdanningsledelse ved ILS fra 2018.

Medleder av forskergruppen CLEG fra 2019, representerer CLEG i Forskerlederforum (FLF) ved ILS.

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018 og 2019.

 

I media:

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

https://www.skolelederforbundet.no/om-oss/skolelederen/~/images/pdf/2018/Skolelederen_nr7_20180924.pdf

https://www.forskerforum.no/fire-tips-til-partene-i-arbeidslivet/

Anmeldelse:

https://www.cappelendamm.no/_a-utforske-praksis---grunnskolen-ruth-jensen-marit-aas-9788202338060

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori

Publikasjoner

 • Jensen, Ruth (2020). Professional development of school leadership as boundary work: patterns of initiatives and interactions based on a Norwegian case. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124. . doi: 10.1080/13603124.2020.1716998
 • Larsen, Eivind; Møller, Jorunn & Jensen, Ruth (2020). Constructions of professionalism and the democratic mandate in education A discourse analysis of Norwegian public policy documents. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939. . doi: 10.1080/02680939.2020.1774807
 • Jensen, Ruth (2019). Bruken av pedagogiske verktøy i skolelederutdanning - eksempler fra to utdanningskontekster, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  11.  s 179 - 194
 • Jensen, Ruth (2016). School leadership development: What we know and how we know it. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 48- 68 . doi: 10.5617/adno.3898
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How school leadership development evolves: crossing timescales and settings. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  28(6), s 338- 354 . doi: 10.1108/JWL-06-2015-0048
 • Jensen, Ruth & Lund, Andreas (2014). Horizontal dynamics in an inter-professional school improvement team. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  17(3), s 286- 303 . doi: 10.1080/13603124.2013.794302
 • Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2012). School data as mediators in professional development. Journal of educational change.  ISSN 1389-2843. . doi: 10.1007/s10833-012-9197-y
 • Jensen, Ruth & Hammersvik, Charles (2011). Lederutvikling med videosekvenser som "triggere" for læring, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  9.  s 202 - 224

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  223 s.
 • Jensen, Ruth (2018). Profesjonelt arbeid i grensesoner. Skoleforbedring på tvers av virksomheter.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48248-0.  176 s. Vis sammendrag
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2015). Att utforska praktiken i förskolan. Studentlittertur.  ISBN 9789144105321.  192 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis- videregående. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-33807-7.  227 s.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske praksis - grunnskolen. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202338060.  199 s.
 • Jensen, Ruth & Kranmo, Astrid Lill (2010). Å utforske praksis. Barnehage. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-32225-0.  191 s.
 • Buli-Holmberg, Jorun; Jensen, Ruth & Guldahl, Tone (2007). Refleksjoner om opplæring i et læringsstilperspektiv. N.W. Damm & Sønn ASA.  ISBN 978-82-04-12310-7.  189 s.
 • Jensen, Ruth (2004). Å mestre mangfoldet. En bok om læringsstiler. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-04-09425-6.  142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gunnulfsen, Ann Elisabeth & Jensen, Ruth (2019). Experiencing the Use of Tools in School Leadership Programs in Two Different National Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth (2019). Partnerships between Educational Leaders and Researchers– how a Methodology Emerged.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 1.  s 13 - 20
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  Kapittel 13.  s 211 - 218
 • Trujillo, Tina; Møller, Jorunn; Jensen, Ruth; Kissel, Rene & Larsen, Eivind (2018). Images of Educational Leadership: How Principals Make Sense of Democracy and Social Justice in Two Distinct Policy Contexts.
 • Jensen, Ruth (2017). A Cross-national Study of Tool Mediation in School Leadership Development Programs.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2017). Causation in Qualitative Research: An Empirical Example from the Perspective of CHAT.
 • Jensen, Ruth; Helstad, Kristin & Møller, Jorunn (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 1- 6
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). How "soft power" becomes visible in leadership development of principals.
 • Jensen, Ruth & Vennebo, Kirsten Foshaug (2016). The role of qualitative research as a basis for developing school leadership - Causality in qualitative research.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Authentic cases derived from school practices: Learning resources in school leadership development.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2016). Case based Teaching and Learning in School Leadership Development.
 • Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin & Jensen, Ruth (2015). Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges.
 • Vennebo, Kirsten Foshaug & Jensen, Ruth (2015). The use of authentic cases in school leadership program.
 • Aas, Marit & Jensen, Ruth (2014). Ledelse av læringsarbeid. Å utforske praksis.
 • Jensen, Ruth (2014). Entering the `black box´ of informal leadership development.
 • Jensen, Ruth (2014). How Leadership Development Evolved in an Inter-professional Team: Crossing Timescales and Boundaries.
 • Jensen, Ruth (2014). Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts. Doctoral thesis for the PhD.
 • Jensen, Ruth (2012). Tripartite Collaboration in a School-District-University Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2012). Å utforske praksis - videregående skole. [Video ].
 • Jensen, Ruth (2011). Boundary touching in a tripartit partnership.
 • Jensen, Ruth (2011). Leadership for learning. How do video sequences mediate professional development.
 • Jensen, Ruth (2011). Reflection in a Boundary Zone.
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2011). Å utforske peaksis- grunnskolen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Aas, Marit (2010). Å utforske praksis-barnehagen. [Video ].
 • Jensen, Ruth & Ottesen, Eli (2008). Distributed Leadership.
 • Hammersvik, Charles; Jensen, Ruth & Møller, Jorunn (2007). En lærende skole. Skoler i utvikling - mange tilnærminger til organisasjonslæring.
 • Jensen, Ruth (2006). Educational leaders of learning communities focusing on teaching and learning.
 • Hammersvik, Charles & Jensen, Ruth (2005). Pedagogisk ledelse i et relasjonelt perspektiv- et aksjonsforskningsopplegg.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 6. aug. 2020 17:10