Ruth Jensen

Bilde av Ruth Jensen
English version of this page
Telefon +47 22844857
Mobiltelefon +4745411604
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Utdanning:

2014: PhD, Universitetet i Oslo

2005: Master i utdanningsledelse, Universitetet i Oslo

1984: Videreutdanning, Sagene lærerhøgskole

1980: Allmennlærerutdanning, Eik pedagogiske høgskole
 

Yrkeserfaring:

Førsteamanuensis, ILS, Universitetet i Oslo, 2017-

Postdoktor, ILS, Universitetet i Oslo, 2015-2016    

Førstelektor, Senior lecturer, ILS, Universitetet i Oslo, 2014-2015      

Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, våren 2014

Stipendiat, ILS, Universitetet i Oslo, 2009-2013              

Universitetslektor, ILS, Universitetet i Oslo, 2006-2009

Veileder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune 2005-2006

Leder, Pedagogisk senter, Nesodden kommune, 1999-2005

Lærer, Nesodden kommune, 1985-1999        

 

Gjesteopphold:

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, Januray-August 2013

Claremont Graduate University, Los Angeles, USA, January- March 2011

 

Nettverk:

NERA: Educational Leadership Network

ECER: Network 26, Educational Leadership

AERA: Divison A, Administration, Organisation & Leadership

CIES: Comparative & International Education SocietyISSPP: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/isspp/index.html

 

Styremedlem:

International Successful School Principalship Project (ISSPP):

https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/isspp/

 

Special Issue Editor: 

Ruth Jensen, Kristin Helstad, Jorunn Møller

Vol.10. No 4 (2016). Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen.

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

https://www.journals.uio.no/index.php/adno/issue/view/321

 

Nåværende prosjekter

Prosjektleder for NFR prosjektet: Ledelse av reformarbeid i videregående skole- endringsverksted som metode (ChangeLead), 2020-2024

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/309728

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/changelead/

 

Medforsker og er pakkeleder  (WP3) i NFR-prosjektet "Professional Actors' Work on Retaining Students in Secondary Education" (PROACT) i perioden 2020-2024

 

Jensen bidrar i evalueringsprosjektet EVA2020 (Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser, Arbeidspakke 2). Prosjektet (2019-2025) er finansiert av UDIR og skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring. 

 

Tidligere prosjekt:

Eget doktorgadsprosjektet: Leadership development as boundary work. Inspired moments and longitudinal efforts.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/50597

Lederutvikling har fått stor interesse internasjonalt. Det finnes en rekke tilnærminger til lederutvikling av skoleledere. Lederutvikling på tvers av profesjoner er blant trendene. Denne studien undersøker hvordan lederutvikling utvikler seg over tid i et tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet var lokalisert i Norge og inngikk i det lokale arbeidet til en av 100 prosjekter i Program for skoleutvikling som var initiert av UDIR. Teamet som ble studert besto av rektorer, ansatte fra kommunenivå og forskere. Teamet ble dannet for å støtte rektorer ved tre skoler i å lede et lokalt skoleutviklingsprosjekt. Prosjektet hadde som formål å øke elevenes kompetanse i å lese tekster i ulike fag gjennom å ta i bruk ulike læringsstrategier. Artefakter, lyd- og videodata utgjør studiens datagrunnlag. Studien undersøker særlig hvordan data fra tre skoler i det lokale prosjektet trigger og strukturerer lederutvikling i det tverrfaglige teamet. Studien undersøker også hvordan, og i hvilken grad, fagpersoner fra skoler, kommune og et universitet utvikler felles forståelse av samarbeidet. I tillegg undersøker studien hvordan lederutvikling utvikler seg over tid når rektorer, administrativt ansatte fra kommunenivå og forskere i fellesskap analyserer ulike utfordringer i et skoleutviklingsprosjekt. Det analytiske rammeverket er utformet med utgangspunkt i tredje generasjon kulturhistorisk aktivitetsteori (Cultural Historical Activity Theory, CHAT). Studien består av tre delstudier. Samlede funn viser at både formål og retning for samarbeidet var uklare i begynnelsen av samarbeidet. Funnene viser hvordan horisontale dynamikker er virksomme i det tverrfaglige teamet. Studien dokumenterer også hvordan utforskende arbeid i teamet medieres og struktureres av ulike redskaper som ble introdusert for å fremme læringsfokuserte samtaler. I tilegg viser samlede funn at dimensjoner av tid og rom influerer samarbeidet. En implikasjon av studien er å rette oppmerksomheten mot redskapenes rolle i lederutvikling, likeledes å rette oppmerksomheten mot eventuelle spenninger og uklare formål når lederutviklingsprogram justeres og designes i fremtiden. 

 

Avsluttet prosjekt:

Assessing the Impact of Leadership Preparation in Two Distinct Testing and Accountability Policy Contexts". (2016-2019)

Rolle: i prosjektgruppen. Prosjektet er støttet av Peder Sather Center for Advanced Study som er et samarbeid mellom forskere fra ILS, Universitetet Oslo og University of California, Berkeley.

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/prelead.html

Tool Mediation in School Leadership development"- en analyse av hvordan bruken av redskaper situeres, erfares og legitimeres ved ett norsk og ett amerikansk skolelederopplæringsprogram. Studien bygger på videodata fra undervisningene ved universiteteter. I tillegg bygger studien på intervjudata og dokumentanalyse. Analysene rammes inn av kulturhistorisk aktivitetsteori.

https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/school-leadership-development/index.html

Rolle: leder. Prosjektet ble påbegynt i 2015.I forskningsarbeidet benyttes ekspertise og ressurser fra Teaching Learning Videolab (TLVlab) http://www.uv.uio.no/ils/english/about/organization/teaching-learning-video-lab/

 

Undervisning:

Underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS i:

UTLED4111: Styring og ledelse av utdanning

UTLED4220: Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati

UTLED4301: Utdanningsvitenskapelige forskningsmetoder

UTLED4302: Forskningsdesign

UTLED4303: Anvendt metode

UTLED4090: Masteroppgave

UV9917V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9919V2 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

UV9920V1 - Reviweing the literature: Situating your Study in the Field

 

Veiledning:

Hovedveileder for en PhD student, biveileder for en annen og hovedveileder for en rekke masterstudenter i utdanningsledelse.

 

Andre oppgaver:

Leder/medleder faggruppen og for programrådet i Utdanningsledelse ved ILS 2017-2020.

Medleder av forskergruppen CLEG fra 2019, representerer CLEG i Forskerlederforum (FLF) ved ILS.

Faglig ansvarlig for Skolelederdagen 2018 og 2019.

 

I media:

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

https://www.skolelederforbundet.no/om-oss/skolelederen/~/images/pdf/2018/Skolelederen_nr7_20180924.pdf

https://www.forskerforum.no/fire-tips-til-partene-i-arbeidslivet/

Anmeldelse:

https://www.cappelendamm.no/_a-utforske-praksis---grunnskolen-ruth-jensen-marit-aas-9788202338060

https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/ruth-jensen/

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 28. feb. 2021 08:18