English version of this page

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison

Prosjektet handler om hvordan utdanningsreformer  utformes, endres og fornyes gjennom bruk av evidens og ekspertise. I en tid som preges av internasjonale sammenlikninger: Hvilken kunnskap legges det særlig vekt på?  Hvem anses som eksperter? Hvorfor endres bruken av referanser til forskning og andre autoritative kilder?

Mennesker som tar på stort trånettverk i rom

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Om prosjektet

Et gjennomgangstema i dagens utdanningspolitikk er «å lære av erfaringer fra andre land». På nasjonalt plan er beslutningstakere forventet å anvende internasjonale standarder og vurdere hvilke praksiser som gir best resultat. Gjør de det? Hva teller som evidens og ekspertise? Hvordan forankres reformene i kunnskapskoalisjoner og nettverk? For å avklare forhold som avgjør retningen på hvordan reformer endres og fornyes, gjøres en sammenlikning av reformpolitikk i fem nordiske land. Disse reformene dreier seg blant annet om endring av lovverk, læreplaner, vurderingssystemer og differensiering og tidlig innsats i grunnutdanningen.

Mål

Resultatene fra prosjektet vil sette forskere og eksperter i stand til å:

 1. Forstå forandringer i den utdanningspolitiske bruken av nasjonale, regionale og internasjonale  referanser til ulike typer av kunnskap i perioden 1988 - 2020 i Norge og på tvers av fem nordiske land.
 2. Avklare forandringer og forskyvninger i referansebruk til systemer, internasjonale standarder eller kunnskap om «best praksis».
 3. Spore hvordan transnasjonale forandringer, knyttet til nøkkelproblemer som angår likeverd og ansvarliggjøring blir fortolket og oversatt på tvers av kontekster.
 4. Bidra til grunnlagsforskning på det utdanningspolitiske området om koblinger mellom lokal, nasjonal og global politikkutforming.
 5. Utforske hvordan nettverksanalyse kan anvendes som et metodologisk og analytisk verktøy for å forstå styring i en tid som preges av internasjonale sammenlikninger.

Bakgrunn

Helt konkret analyserer prosjektet hvordan beslutningstakere og eksperter har tatt lærdom av erfaringer fra andre land i det nasjonale arbeidet med utdanningsreformer og hvordan de har "oversatt" kunnskap for å utvikle planer, systemer og tiltak for grunnutdanningen. Begreper som mottak, lån og læring på den ene siden, og oversettelse, rekontekstualisering og lokal tilpasning på den andre siden, fungerer som nøkkelbegreper.

Undersøkelsen baserer seg på bibliografiske data og analyserer innhold, formuleringer og referanser  i utdanningspolitiske dokumenter. Sammenlikningen er avgrenset til nasjonale reformer for grunnutdanningen  i Norge (L94/97, 2006, 2020), og det gjøres sammenlikninger med tilsvarende reformer i fem nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Tidsrom for prosjektet er 1 september 2018 til 1 september 2023.

Finansiering

Norges forskningsråd (11,9 millioner NOK)

Samarbeid

        

Publikasjoner

 • Kirsten Sivesind (2019). Læreplanen og det brede samfunnsmandatet, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  6.  s 91 - 110
 • Gita Steiner-Khamsi; Berit Karseth & Chanwoong Baek (2019). From science to politics: commissioned reports and their political translation into White Papers. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939.  35, s 119- 144

Se alle arbeider i Cristin

 • Gita Steiner-Khamsi; Chanwoong Baek; Berit Karseth & Andreas Nordin (2020). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?.
 • Saija Volmari; Kirsten Sivesind & Jón Torfi Jónasson (2020). Regional Knowledge Transfer in School Reform Policy and the Nordic Other.
 • Kirsten Sivesind (2019). Læreplanen som kontrakt. Et foredrag for 300 skoleledere i regi av Faggruppen for Utdanningsledelse, ILS..
 • Kirsten Sivesind (2019). Læreplan, ledelse og styring av utdanning.
 • Berit Karseth & Kirsten Sivesind (2019). Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?.
 • Kirsten Sivesind (2019). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison: A Double Symposium.
 • Chanwoong Baek & Gita Steiner-Khamsi (2019). Policy Knowledge Networks and Lesson Drawing in an Era of International Comparison. A Double Symposium.
 • Kirsten Sivesind & Berit Karseth (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 •  (2019). En podcast om gamle og nye læreplaner.
 •  (2019). Kunnskapsløft eller kunnskapsbløff? Innlegg og deltakelse paneldebatt om fagfornyelsen i regi av Klassekampen.
 •  (2019). Fagfornyelsen.
 • Berit Karseth (2018). The use of International Knowledge in School Reform in Norway: An analysis of Content and References in White and Green Documents.
 •  (2018). Fagfornyelsen: muligheter og utfordringer. Innlegg og paneldebatt i regi av Utdanningsforbundet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 16:35 - Sist endret 8. okt. 2020 11:15