English version of this page

Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA)

DIVA-prosjektet har som mål å utvikle læringsdesign med videobaserte løsninger til bruk i lærings-, veilednings- og vurderingssituasjoner i høyere utdanning.

Nærbilde av hender som bruker et nettbrett. Illustrasjonsfoto fra colourbox.

Studenter benytter VIVA-appen til å gjøre videoopptak av profesjonsutøvelse i praksis (illustrasjonsfoto: UV/UiO).

Podkast: ─ Bruk av video kan gi oss bedre lærere

Hør DIVAs prosjektleder Torunn Strømme i samtale med Ane Aarre, assisterende rektor ved Persbråten VGS og programleder Magnus Heie i UV-fakultetets egen podkast «Læring».

Om prosjektet

DIVA-prosjektet er et innovasjonsprosjekt knyttet til Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed), ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Prosjektet piloterer appen VIVA (Visual Vocal Application) ved ILS sine utdanningsprogrammer: UiOs femårige lektorprogram, praktisk pedagogisk utdanning, UiOs masterprogram for utdanningsledelseUiOs veilederutdanning og Rektorutdanningen.

Mål

VIVA-appen muliggjør sikre video- og lydopptak i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Studenter benytter appen til å gjøre videoopptak av hverandres profesjonsutøvelse mens de er i praksis. Disse videoopptakene gir en unik mulighet for fagansatte til å gi tilbakemelding (formativ vurdering) på studentenes praksisutøvelse og hjelpe studenten til å koble pensumlitteratur til praksiserfaringer. Opptakene benyttes også i formelle og avsluttende vurderingssituasjoner (summativ vurdering) slik som godkjenning av studentens praksis.

Underprosjekter

DIVA-prosjektet har 8 underprosjekter som utvikler nye innovative læringsdesign (DIVA1-8), og tre underprosjekter som evaluerer og legger til rette for videre bruk av VIVA appen (Arb.pk A-C). :

DIVA1

 • DIVA1 utvikler nye vurderingsformer ved bruk av videoopptak av lærerstudenters autentiske undervisning i obligatoriske studiekomponenter (dialogseminar og mikroundervisning) i lektorprogrammet

DIVA2

 • DIVA2 utvikler nye former for praksispåhør der videoopptak av lærerstudenters autentiske undervisning blir formelt vurdert i langpraksis i lektorprogrammet og i praktisk pedagogisk utdanning

DIVA3

 • DIVA3 utvikler nye vurderingsformer for videopaper som obligatorisk innlevering i metodeundervisningen i masterprogrammet i Utdanningsledelse.
 • DIVA3 utvikler også nye vurderingsformer der videoopptak av skolelederes praksisutøvelse benyttes til «skygging og speiling» for refleksjon om ledelse i Rektorutdanningen

DIVA4

 • DIVA4 utvikler nye vurderingsformer i veilederutdanningen der studenters praksisvideoer av veiledningssituasjoner benyttes som utgangspunkt for teoretisk analyse av veiledning

DIVA5

 • DIVA5 utvikler en sømløs integrasjon mellom VIVA-appen og læringsplattformen Canvas for å øke brukervennligheten for studentene. I denne integrasjonen utvikles også en videoredigeringsfunksjon og delingsfunksjon som gjør det enkelt for studenter å dele utvalgte videosegmenter med medstudenter.
 • Den nye Canvas-integrasjonen testes ut i et innovativt læringsdesign i seminarundervisningen i lærerutdanningen.  

DIVA6

 • DIVA6 utvikler og prøver ut studentaktive læringsdesign for digitale seminarer, der lærerstudentenes videoer fra egen profesjonsutøvelse benyttes i hverandrevurdering. Læringsdesignet vil testes ut både med og uten involvering av veilederstudenter som tilrettelegger for lærerstudenters hverandrevurdering (se DIVA8.).
 • Læringsdesignet vil testes ut i tre av programmene for lærerutdanning ved UiO og i grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst Norge (USN).

DIVA7

 • DIVA7 utarbeider et nytt læringsdesign som legger til rette for samarbeid mellom fagmiljøene på universitetets campus og i skolen om vurdering av studenters profesjonsutøvelse.
 • Læringsdesignet innebærer vurdering av studenters profesjonsutøvelse gjennom nye digitale vurderingssamtaler mellom faglærer på campus, praksisveileder i skolen og studenten. 

DIVA8

 • DIVA8 utarbeider og prøver ut et nytt og innovativt læringsdesign for digital hverandrevurdering. Her brukes videopptak av veilederstudenters tilrettelegging for lærerstudenters hverandrevurdering som bidrag i veilederstudentens egen hverandrevurdering.
 • Veilederstudentene som deltar i dette læringsdesignet, deltar også i læringsdesignet som utarbeides i DIVA6.

Arb.pk A

 • Arb.pk A evaluerer DIVA-fase2-prosjektet som helhet og ser på resultater på tvers av arbeidspakkene.

Arb.pk B

 • Arb.pk B kartlegger muligheter og betingelser for videreføring og -utvikling av nye lærings- og vurderingspraksiser i lærer- og veilederutdanningene ved UiO. Underprosjektet vurderer også hvordan disse kan videreføres til andre profesjonsutdanninger ved UiO.

Arb.pk C

 • Arb.pk C undersøker hvordan det kan legges til rette for bruk av VIVA-appen ved en lærerutdanningsinstitusjon utenfor UiO. Arb.pk C samarbeider tett med DIVA6 om planlegging og gjennomføring av læringsdesignet ved ekstern institusjon (Universitetet i Sørøst Norge).

Bakgrunn

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har lang erfaring med å benyttet videoopptak av autentisk undervisning i skolen for å støtte lærerstudenters utvikling av profesjonsfaglig kompetanse. Disse videoopptakene har til nå primært vært hentet fra klasseromsforskning gjort ved instituttet. Den innovative VIVA-appen som nå utvikles gir en helt ny mulighet for at studenters egne praksiserfaringer kan danne utgangspunkt for tilbakemeldinger og samtaler mellom fagansatte og studenter. En betaversjon av VIVA-appen ble for første gang testet ut i lektorprogrammet høsten 2019.

Finansiering

DIVA-prosjektet finansieres av fire programmer:

Ledelse og samarbeid

DIVA-prosjektet ledes av Torunn Aanesland Strømme i samarbeid med Eli Lejonberg og Katrine Nesje ved ILS. Eksterne samarbeidspartnere i prosjektet er Universitetet i Sørøst Norge (USN) ved Toril Aagard, Norges Arktiske Universitetet (UiT) ved Gørill Warvik Vedeler, og Hammer Skole.

DIVA-prosjektet samarbeider tett med utviklingsprosjektet Visual Vocal Application (VIVA) ved ProTed, ILS, som har utviklet VIVA-appen. Samarbeidspartnere gjennom VIVA-prosjektet er EngageLab og Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) som har programmert appen.

UiOs Computer Security Incident Response Team (UiO CERT), IT-juridisk gruppe og UiOs personvernombud har også bidratt med juridisk kvalitetssikring i utviklingsprosessen.

 

Publisert 20. feb. 2020 09:44 - Sist endret 1. sep. 2022 21:16