English version of this page

Visual Vocal Application (VIVA)

VIVA-prosjektet utvikler appen VIVA for video- og lydopptak i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). VIVA-appen kan benyttes til å gjøre opptak i forbindelse med praksis i profesjonsutdanninger, kollegaveiledning og innsamling av data til masteroppgaver og forskning, for eksempel klasseromsforskning.

Kvinne holder og peker på skjermen av en telefon. Foto: Shane Colvin/UiO.

I prosjektet VIVA jobbes det med utvikling av VIVA-appen til bruk i blant annet lærerutdanningene ved UiO (Foto: Shane Colvin/UiO).

Se video om VIVA

(videoproduksjon: Shane Colvin/Magnus Heie/UiO).

Dette er VIVA

Appens innhold og oppbygging

VIVA-appen kan gjøre krypterte video- og lydopptak ved bruk av innebygd kamera og mikrofon i en moderne smarttelefon. Det er spesielt to forhold som gjør VIVA-appen unik:

  1. VIVA-appen er jobbet frem i tett samarbeid med UiOs sikkerhetssjef, UiO-juristene og UiOs personvernombud for å sikre at teknologien er utviklet med innebygde funksjoner for å ivareta personvern og brukes i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR ).
  2. VIVA-appen er koblet til UiOs digitale samtykkeportal for håndtering av samtykker fra personer som er med på VIVA-opptakene.

Les mer 

Hvem kan benytte VIVA-appen?

VIVA-appen er i første omgang utviklet for å brukes i lærerutdanningene. Studenter kan benytte appen for å ta opp lyd og video av egen praksis på skolen. Opptakene kan benyttes i formative og summative vurderingssituasjoner, slik som veiledning i etterkant av undervisningstimen, i studentaktive læringsformer i seminarer og i digital praksisvurdering for godkjenning av studentens praksis. Opptakene vil også kunne benyttes til å gi eksempler i forelesninger.

VIVA-appen har imidlertid et potensiale som strekker seg utover lærerutdaningene.

Les mer 

VIVA krever sertifiseringskurs

For å kunne ta i bruk VIVA-appen, har IT-sikkerhetssjef ved UiO, UiO-juristene og personvernombudet ved UiO pålagt at alle brukere gjennomfører et sertifiseringskurs om personvern. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har derfor utviklet et 5- timers kurs for VIVA-appen, med tilhørende modul i Canvas der vi går gjennom General Data Protection Regulation (GDPR ), behandlingsgrunnlag, hvordan samle inn gyldige samtykker, hvordan håndtere særlige kategorier av persondata, hvem brukeren har lov til å vise opptaket til, hvor opptaket kan lagres og ikke kan lagres m.m. Brukeren signerer et reglement, og får utdelt et sertifiseringsbevis ved gjennomført kurs.

Prosjektledelse

VIVA-prosjektet ledes av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Ledelsen består i å sikre at teknologien i VIVA-appen utvikles i henhold til:

  1. Brukervennlighet og bruksområder: ILS sikrer at teknologien i VIVA er brukervennlig for alle utdanningsprogrammer ved enheten. Instituttet har derfor tett dialog med utviklingsmiljøene EngageLab og Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT).
  2. Gjeldende personvernregler (GDPR): ILS sikrer utvikling av VIVA i henhold til GDPR gjennom samarbeid med IT-sikkerhetssjef ved UiO, UiO-juristene og UiOs personvernombud. Det er også gjennomført en Risiko og Sikkerhets (ROS)-analyse og en omfattende vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Asssessment – DPIA).

VIVA blir til

Arbeidet med å utvikle VIVA-appen startet allerede januar 2017. Våren 2018 ble EngageLab involvert i utviklingen, og høsten 2019 ble en prototype av VIVA-appen for første gang testet ut i undervisningen ved lektorprogrammet ved ILS.

Forløperen til VIVA-prosjektet var prosjektet «Videobasert vurdering for læring». I 2014 fikk ProTed- Senter for fremragende lærerutdanning, i samarbeid med Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT), tildelt porteføljemidler fra UiO til å gjennomføre dette prosjektet. I «Videobasert vurdering for læring» benyttet en liten gruppe lærerstudenter iPader fra ILS til å gjøre videoopptak av hverandres undervisning. I prosjektet fikk studentene digital tilbakemelding på sin undervisning fra fagansatte ved ILS. Resultatene fra dette prosjektet var lovende, men instituttet så det som lite gjennomførbart å levere ut IPader til alle studentene. Prosjektet ble derfor ikke oppskalert i daværende form.

VIVA-appen er fremdeles under utvikling, og innovasjonsprosjektet DIVA piloterer nå VIVA-appen ved ILS sine utdanningsprogrammer: UiOs femårige lektorprogram, praktisk pedagogisk utdanning, UiOs masterprogram for utdanningsledelse og UiOs veilederutdanning.

 

EngageLab og andre samarbeidspartnere

ILS samarbeider tett med EngageLab under ledelse av Ole Smørdal, som står for programmeringen av VIVA-appen. EngageLab er en faggruppe ved Institutt for pedagogikk (IPED) som hjelper forskere ved UV-fakultetet med design, IKT-utvikling og utprøving. Gruppen består av programmerere, designere og forskere, og har en unik kompetanse i utvikling av teknologi som kan benyttes til utdanningsformål.

VIVA-prosjektet samarbeider også tett med forsknings- og innovasjonsprosjektet Digital Integrering av Videovurdering på ulike Arenaer (DIVA) ved ProTed, ILS. DIVA-prosjektet ble opprettet for å teste ut VIVA-appen i ILS sine utdanningsprogrammer med målsetning om å utvikle læringsdesign med videobaserte løsninger for hverandrevurdering, tilbakemelding fra fagansatte og avsluttende vurderinger i høyere utdanning.

Samarbeidspartnere:

Prosjektets finansiering

VIVA-prosjektet er i dag finansiert på følgende måte: 

  • ¼ stilling ved EngageLab som disponeres av ILS
  • Såkornmidler fra det Utdanningsvitenskaplige fakultetet (UV) 2017
  • Det utdanningsvitenskaplige fakultets (UV)s prosjektmidler for kvalitetsutvikling 2018
  • UiOs prosjektmidler for digital vurdering 2020 (DIVA-prosjektet)
  • 20 % stilling ved ProTed til prosjektledelse

Utprøvingen av VIVA-appen i ILS sine utdanningsprogrammer finansieres gjennom prosjektet Digital integrering av videovurdering på ulike arenaer (DIVA).

 

Her finner du VIVA-appen:

VIVA-appen kan lastes ned fra AppStore, og alle med Feide-innlogging kan logge seg inn. For å kunne gjøre opptak i appen, må navnet ditt være lagt inn i et datasett. Dette gjøres av utdanningsinstitusjonen eller arbeidsstedet som du er tilknyttet. VIVA-appen er under utprøving, og foreløpig er det kun studenter ved ILS, UiO som kan benytte appen.

 

Bildet kan inneholde: mobiltelefon veske, violet, purple, teknologi, elektronisk apparat.

 

Publisert 21. aug. 2020 08:31 - Sist endret 6. jan. 2022 14:41