Ketil Mathiassen

Bilde av Ketil Mathiassen
English version of this page
Telefon +47 22857664
Mobiltelefon 92234825
Rom 313
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus. Moltke Moes vei 35 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Ketil Mathiassen er tilsatt som 1. lektor i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Som fagdidaktiker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, er Mathiassen opptatt av lærerens profesjonskunnskap og profesjonelle kompetanse, didaktisk design, undervisningskvalitet i lærerutdanningen, vurderingsformer og digitalisering av eksamen.

Gjennom sitt arbeid med digitale vurderingsformer og digitalisering av eksamen ved ILS, ble Mathiassen i 2015 hentet inn som fakulteskoordinator med ansvar for innføringen av digital eksamen på Inspera ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved UiO. Denne rollen hadde han fram til drift i 2017. Som fakultetskoordinator hadde Mathiassen ansvaret med å koordinere prosessene ved UV inn mot prosjektet digital eksamen. Mathiassen fikk ansvaret for å samkjøre IT-dift, eksamensadministrasjonene og fagmiljøene ved tre institutter i samarbeid med eksamensadministrasjonen ved UV. Fredag 22. april 2016 ble en merkedag for Det utdanningsvitenskapelige fakultet og eksamensadministrasjonen ved UV. 

Fra 2010 til 2012 var Mathiassen PPU-leder med faglig ansvar for alle fagene på Praktisk pedagogisk utdanning ved ILS. Med ansvaret for høy undervisningskvalitet i 13 fagdidaktiske fag og i pedagogikk både på heltid og deltid, var det viktig å etablere gode rutiner og godt verktøy for økt samarbeid mellom undervisningen på campus og undervisningen i praksis. Som PPU-leder var det viktig å kvalitetssikre innholdet i studiet, i tett samarbeid med studieadministrasjonen og studentene. I tillegg til å kvalitetssikre PPU-studiet, var fornying av innholdet i lærerutdanningen sentralt. Forslag til ny eksamensordning for lærerutdanningen ble levert Programrådet for praktisk pedagogisk utdanning januar 2012 og fulgt opp med gjennomføringen av digital eksamen på Teach First våren 2012.

Fra 2015 har Mathiassen ledet arbeidet med implementeringen av digital eksamen i Inspera ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.  Nå har over 5000 eksamensbesvarelser blitt gjennomført digitalt. I tillegg har han det faglige ansvaret for digital eksamen på PPU. Første gjennomføring av digital distribuert eksamen med videocase, ble gjennomført 23. mai 2013. Anonym innlevering for 109 studenter på PPU. I dag er digital eksamen tilrettelagt for alle studentene på PPU. All skriftlig eksamen på PPU er digitalisert med gjennomføring i Inspera. Innføringen av digital eksamen på PPU har vært knyttet til Proted - digitale læringsomgivelser, i tett samarbeid med USIT, Prosjektgruppa for digital eksamen ved UiO og Inspera. Som fakultetskoordinator for digitalisering, har Det utdanningsvitenskapelige fakultet tatt et stort steg i retning av en digital eksamen for alle studentene på UV. I tillegg bidrar han med opplæring og tilrettelegging for nye eksamensformer.

Våren 2014 ble all digital eksamen på PPU gjennomføres på eksterne klienter, da via remote desktop - eksamen.uio.no. Prosedyren for digital eksamen ble testes ut våren 2014. 2015 ble eksamensløsningen på Inspera testet ut og Inspera er i dag eksamensløsningen for store deler av UiO.

I tillegg til kvalitet i lærerutdanningen og eksamensløsninger på PPU har Mathiassen jobbet spesielt med elevvurdering i naturfag, bruk av representasjoner i naturfagundervisningen og elevenes læring, teknologi og robotisering, og sist, men ikke minst, pedagogisk bruk av LMS i lærerutdanningen. I tillegg til eksamensløsninger, jobber han med utprøving av studentveiledning på Adobe Connect.

I dag deltar han også i prosjektet represetasjonsformer og læring - REDE, som en av flere i forskergruppen. Mathiassen har ansvaret for pre- og posttestene i prosjektet og implementeringen av designprinsippene i naturfagdidaktikk på Praktisk pedagogisk utdanning.

Mathassen har siden 2013 sittet i eksperetgruppen for digital vurdering for Norgesuniversitetet.

Mathiassen engasjeres jevnlig som mentor og veileder for lærere som møter store utfordringer i skolehverdagen.

Forelesning: Differensiering. Ex.paed 1. semester i lektorprogrammet.

 

Bakgrunn
 • 2002 -    Superbruker ITL og Fronter.
 • 1998      Kursattest. Måling av pedagogiske og psykologiske variabler
 • 1994      MNVIT Eksamen i vitenskapsteori
 • 1994/95 Ulike emner innen MNDID
 • 1985      Grunnkurs for øvingslærere
 • 1982      Lektor. Pedagogisk seminar universitetet i Oslo
 • 1981      Cand. real. Universitetet i Oslo

Tilsettinger

 • 2013 - 2017     Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digital vurdering
 • 2006 - 2007     Lektor ved Bjørknes private skole Vg3 (20 %)
 • 2003 - 2006     Konsulent Utdanningsetaten i Oslo. Faglig ansvarlig for Osloprøva i naturfag.
 • 1999 - 2003     Universitetslektor UMB. Engasjement i biologi- og naturfagdidaktikk
 • 1997 -              Universitetslektor ILS. Univerisitetet i Oslo
 • 1993 - 1997     Amanuensis SLS i 50%. Universitetet i Oslo. Utviklet ett-årig PPU i biologididaktikk ved SLS.
 • 1987 - 1996     Lektor i realfag ved Ski videregående skole. Ski kommune
 • 1984 - 1996     Øvingslærer for SLS i 20%
 • 1979 - 1987     Lektor i realfag ved ved Fløysbonn ungdomsskole. Oppegård kommune
 • 1973 - 1979     Vikar ved Fløysbonn skole i Oppegård kommune

Undervisning

Mathiassen underviser i naturfagdidaktikk for programstudentene på PPU-årsenhet, PPU-deltid og i lektorprogrammet. Han underviser også studentene på Teach First Norway, som er et eget program i lærerutdanningen ved ILS. Han har i tillegg forelesninger i pedagogikk/fagdidaktikk for PPU- og lektorstudentene, og undervisning på Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen. I tillegg har han siden 2003 forelest på Ex.paed i lektorprogrammet på temaet differensiert undervisning. Han underviser også

Forskning, FoU og prosjektdeltagelse

 • 2013                Digital hjemmeeksamen. PPU3310L. Rapport til styret ILS.
 •  2012 -             Nye vurderingsformer. Digitalisering av eksamen med vekt på bruk av multiple choice og videocase. "Presentasjon. Ja takk, begge deler"
 • 2007                Observatør muntlig eksamen ved utvalgte skoler i Oslo og Akershus.
 • 2006                L4F (Leadership for learning)
 • 2006 - 2009     Leder av seminargruppeprosjektene: Sempro 1 og 2. Tettere koblingen mellom teoriundervisning og undervisning i praksis
 • 2000 - 2003     DIA - danning, informasjonsvurdering og argumentasjon i naturvitenskap. Samarbeidsprosjekt UiB
 • 2000 - 2003     Faglig ansvar for implementering av biologididaktikk (naturfagdidaktikk) i Plutoprosjektet (side 6)

 

Verv og funksjoner

 • 2015 -   2017   Fakultetskoordinator Digital eksamen UV         
 • 2013 -              Medlem Prosjektgruppa Digital eksamen eCampus
 • 2013 -  2017    Medlem av "ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen". Norgesuniversitetet, nå DIKU.
 • 2012 -              Prosjektansvarlig og faglig leder for innføringen av digital eksamen ved på PPU
 • 2010 - 2012     PPU-leder ved ILS
 • 2011                Medlem av gruppa: Fagvisjoner i pedagogisk praksis. En modell for fornying av lærerutdanningen
 • 2010                Medlem av gruppa for Universitetsskoleprosjektet.
 • 2009                Medlem av gruppa som utreder praksis i lektorprogrammet.
 • 2009                Medlem av strategigruppa for implementering av IKT ved ILS
 • 2006 - 2010     Faglig ansvarlig for EX.paed i Lektorprogrammet ved ILS
 • 2005 - 2007     Kursing, kursmateriell og opplæring av lærere til muntlig eksamen. Naturfagsenteret og ILS. Utdanningsetaten.
 • 2005                Deltagelse i arbeidsgruppe for Realfagutdanning og Realfagsdidaktikk ved UiO. MatNat
 • 2005 - 2007     Faglig ansvarlig for Lærende nettverk. 10 skoler i nettverket. Digitale mapper og elevvurdering.
 • 2005 - 2006     Fagkonsulent for læreplanene i naturfag og biologi (Vg2 og 3).
 • 2004 - 2005     Medlem av prosjektgruppa for utvikling av Ex.paed i Lektorprogrammet
 • 2002                Medlem av prosjektgruppa - læringsmiljø "UV - et godt sted å være" UV ved UiO
 • 2000 - 2005     Kurs av lærere i Akershus i bruken av It`s learning ITL
 • 2000 - 2005     Kursing av lærere på Lego education og pasco dataloggere
 • 2000 - 2004     Medlem av instituttstyret, ILS
 • 1995 - 2007     Ekstern sensor i program for lærerutdanning på NTNU, Høgskolen i Vestfold, Østfold og Agder.
 • 1997 - 2004     Ekstern sensor i botanikk og zoologi for Høgskolen i Telemark.
 • 1999 - 2003     Design og faglig ansvarlig for NATMIL001. Videreutdanning i naturfag 6 vt. NatMIL001 gikk hvert semester i perioden
 • 1999 - 2001     Varamedlem av fakultetsrådet og fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet UV
 • 1997 - 2000     Representant for fast ansatte i Instituttstyret ved ILS
 • 1997                Sensor Biologi MatNat. Universitetet i Oslo.
 • 1995                Oppmann for Aust-Agder Fylkeskommune, Undervisningsetaten. Skriftlig/muntlig prøver for privatister
 • 1994 - 1997     Medlem av fakultetsrådet og fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet UV
 • 1994 - 1996     Medlem av undervisningsutvalget ved ILS.
 • 1988 - 1993     Leder av Skoleutviklingsprosjektet ENSI1 ved Ski videregående skole
 • 1988 - 1993     Kontaktlærer, seksjonsleder og samlingsstyrer med HMS ansvar. Ski videregående skole.

Utvalgte presentasjoner

2013

Digital Examination med alla  tänkbara hjälpmedel. Dec 2013. Examination i Høgskolan. Informa Sweden.

2013

Nettbaserte lærerutdanninger. Erfaringskonferanse 14. til 15. mai 2013. Høgskolen i Telemark. "Digital eksamen med alle hjelpemidler." Nye eksamensformer på Praktisk-pedagogisk utdanning ved ILS. UiO. Hovedinnlegg og ledelse av parallellsesjon "Vurderingsformer i en digital tid"

2013

Digital vurdering og eksamen i søkelyset november 2013. UiB. Norgesuniversitetet. "Digital vurdering ved lærerutdanningen UiO"

2012

Digital eksamen. Ja takk begge deler (9.40 til 27.58)  Universitetet i Tromsø. Norgesuniversitetet

2008

Bruk av flervalgsoppgaver og elektroniske tester som elevvurdering i videregående opplæring. To dagers kurs. Vestfold Fylkeskommune

2005

Elevvurdering i naturfag. Osloprøva 2005. Naturfagkonferansen

2004

Kontroverser og bruk av avis i naturfagundervisninge. Naturfagkonferansen 2004

2004

Åpne forsøk og datalogging i naturfagundervisningen. Naturfagkonferansen 2004

 

Emneord: Naturfagdidaktikk, Lektorprogrammet, Læring og undervisning, Læring og IKT, Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk, Universitetsskole, Undervisningskvalitet, Vurdering

Publikasjoner

 • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar & Bunæs, Bente Ringlund [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. ISSN 2156-8235. doi: 10.1080/21568235.2018.1541420. Fulltekst i vitenarkiv
 • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4722. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathiassen, Ketil (2008). Bruk av modeller i biologiundervisningen. I van Marion, Peter & Strømme, Alex (Red.), Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 978-82-7634-595-7. s. 170–198.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. ISSN 0036-8326. 90(4), s. 632–655. doi: 10.1002/sce.20133.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders & Kristensen, Terje [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. ISSN 1502-2013.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning.
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2018). Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice .
 • Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias & Knain, Erik (2017). Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis.
 • Mathiassen, Ketil (2009). Differensiert undervisning. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. s. 123–135.
 • Mathiassen, Ketil (2008). Muntlig eksamen - med like vilkår for alle? Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 30–32.
 • Mathiassen, Ketil (2007). Differensiert undervisning. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 119–131.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Lego Education i skolen - lek og læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 36–37.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Karusell i fornøyelsespark. Bygg og programmer din egen karusell i LEGO. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 38–39.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2006). Elevvurdering i naturfag. Erfaringer fra Osloprøven på 9 trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Osloprøven 2005 i natur- og miljøfag prøvehefte for 9. trinn.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2005). Vurdering i naturfag - erfaringer fra Osloprøven 2004 og 2005.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 for 10. trinn Internettressurser.
 • Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil (2004). Osloprøven i natur- og miljøfag 2004 - prøvehefte for 10. trinn.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje & Mathiassen, Ketil [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2004). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2003). Erfaringer med LMS i PPU (praktisk pedagogisk utdanning).
 • Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Fosse, Britt Oda (2002). Bruk av LMS i PPU.
 • Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Kolstø, Stein Dankert; Mathiassen, Ketil & Quale, Andreas (2002). Åpne forsøk og argumentering i naturfag.
 • Quale, Andreas; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil & Isnes, Anders (2002). LIBERAL EDUCATION, INFORMATION ASSESSMENT AND ARGUMENTATION IN SCIENCE ¿ LIA.
 • Kristensen, Terje; Isnes, Anders & Mathiassen, Ketil (2000). Hvordan kan DataLego bidra til bedre naturfagundervisning?
 • Klette, Kirsti; Lund, Andreas; Knudsen, Geir; Mathiassen, Ketil; Jenset, Inga Staal & Vinjar, Mari Bjørnsdotter [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Fagvisjoner i pedagogisk praksis: Program for Utdanning av Pedagogiske faglærere ved ILS (PUPILS). Sluttrapport fra utredningskomitéen for en modell for fornying av lærerutdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitetet i Oslo.
 • Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert & Ulvik, Marit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Acta Didactica . ISSN 82-90904-78-9.
 • Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders & Kristensen, Terje [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. ITU.
 • Mathiassen, Ketil (1996). Modeller i biologiundervisningen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 12. sep. 2021 16:35

Forskergrupper