Rita Elisabeth Hvistendahl

Bilde av Rita Elisabeth Hvistendahl
English version of this page
Telefon +47 22844030
Mobiltelefon 97128718
Rom 337, Helga Engs hus, 3. etg.
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser:

 • Norskfaget i språklig og kulturelt komplekse kontekster
 • Språklige minoriteters skoleprestasjoner i et literacy-perspektiv
 • Flerspråklighet i skolen

Bakgrunn:

 • Forskningslederprogrammet, UiO 2009 og oppfølgingsprogram, UiO 2013
 • Dr.art. UiO 2000 med avhandlingen "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann ..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900 i norskdidaktikk
 • Cand.philol. UiO 1981, nordisk hovedfag, historie og tysk
 • Pedagogisk seminar i Oslo, 1981

Tilsettinger:

2021-24: Dekan, UV

2012-20: Instituttleder, ILS

2011-12: Professor II, Umeå Universitet, Institutionen för språkstudier

2010-dd: Professor, ILS

2007-10: Førsteamanuensis, ILS

2004-07: Prosjektleder, "Praktisk-pedagogisk utdanning for minoritetsspråklige lærere", ILS

2000-03: Postdoktor, ILS

1991-97: Stipendiat, ILS

1983-2005: Lektor, Foss videregående skole, Oslo (permisjon 1992-07, 2000-05)

1982-83: Seksjonsleder, Friundervisningen i Oslo

Verv, roller og funksjoner:

2021:      Styreleder ProTed - SFU, UiO

2012-20: Styreleder CEMO, UiO

2012-20: Styremedlem ProTed - SFU, UiO

2020:      Leder av Skikkanettverket, UiO

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for innspill om utdanning til UiO: Strategi 2030

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for merittering av undervisning, UiO

2010-12: Nestleder og forskningsleder, forskerutdanningskoordinator 2011-12, ILS

2009-12: Medlem av faglig råd i forskningssatsningen Kunnskap i skolen (KIS), UiO

2007-10: Leder og medleder av forskergruppen Språk i utdanning (SPRING), UV

2007-09: Første redaktør av Acta Didactica Norge (ADNO), vitenskapelig tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning

2006-09: Medlem av referansegruppen for forskningsprosjektet "Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i alle fag", Høgskolen i Vestfold

2005-08: Medleder av etterutdanningsprosjektet "Forsterket tilpasset norskopplæring" for Utdanningsetaten i Oslo, UiO

1985-91: Øvingslærer, Pedagogisk seminar i Oslo/ Senter for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Undervisning:

 • Fagdidaktikk i norsk, Lektorprogrammet
 • Fagdidaktikk i norsk, PPU
 • Fagdidaktikk i tospråklig opplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i morsmålsopplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i norsk som andrespråk, PPU
 • Masterundervisning i litteraturdidaktikk

Masterveiledning:

 • Norskdidaktikk
 • Litteraturdidaktikk
 • Utdanningsledelse
 • Pedagogikk

Doktorgradsveiledning:

 • Marte Blikstad-Balas: Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school, UiO 2013. Eneveileder.
 • Joke Ingrid Dewilde: Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration, UiO 2013. Hovedveileder.
 • Henriette Hogga Siljan: Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster, UiO 2011. Biveileder.
 • Juliet Hilary Munden: How students in Eritrea and Norway make sense of literature, UiO 2010. Hovedveileder.

Priser:

Språkprisen 2009, Språkrådet for antologien Flerspråklighet i skolen (2009)

Pris for god Osloforskning 2003 for doktoravhandlingen og monografien Elevportretter. Fra det flerspråklige klasseromet (2001)

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk

Publikasjoner

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.5545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene. I Golden, Anne & Selj, Elisabeth (Red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48966-3. s. 231–250.
 • Blikstad-Balas, Marte & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Students' digital strategies and shortcuts : searching for answers on Wikipedia as a core literacy practice in upper secondary school. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 32–48.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket? NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 70–81.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2012). Bilingual Teachers: Making a Differance? I Pitkanen-Huhta, Anne & Holm, Lars (Red.), Literacy Practices in Transition. Multilingual Matters. ISSN 9781847698391. s. 228–243.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 26(2), s. 36–66.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - fra læreplan til lærebok. I Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente (Red.), Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-591-2. s. 181–195.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 5(1), s. 69–89.
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Flerspråklighet i skolen - innledning og oversikt. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 13–29.
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Forord. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 11–12.
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Elever fra språklige minoriteter i norsk skole. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 69–94.
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Å bli kompetent og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 175–193.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(4), s. 250–263.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(5), s. 368–385.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Prøver og kartlegging i opplæringen for språklige minoriteter. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 295–310.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Unga läsare från språkliga minoriteter. I Bråten, Ivar (Red.), Läseförståelse i teori og praktik. Studentlitteratur AB. ISSN 9789144051291. s. 123–144.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Unge lesere fra språklige minoriteter. I Bråten, Ivar (Red.), Leseforståelse - Lesing i kunnskapssamfunnet - Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-26175-7. s. 147–167.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita E (2006). Nordic Minority Students Literacy Achievement and Home Background. I Mejding, Jan & Roe, Astrid (Red.), Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries. Nordisk ministerråd. ISSN 92-893-1300-5. s. 113–128.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Jeg må lære noe av dette." Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter. I Elstad, Eyvind & Turmo, Are (Red.), Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00943-3. s. 93–110.
 • Hvistendahl, Rita E (2005). Absolutt norsk? Flerspråklighet og kulturell kompleksitet som faglige utfordringer. I Nome, Sture & Aasen, Arne Johannes (Red.), Det nye norskfaget. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0291-7. s. 65–81.
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2004). The Literacy Achievement of Norwegian Minority Students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 48(3), s. 307–324.
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Oversikt over forskning på flerkulturelle perspektiver i lærebøker i norsk og norsk som andrespråk". Notat (Høgskolen i Vestfold). ISSN 0808-131X. 7(1/2004), s. 7–24.
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Læremidler i norsk i den kulturelt komplekse skolen - utfordringer og muligheter". Notat (Høgskolen i Vestfold). ISSN 0808-131X. 7(1/2004), s. 25–57.
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2003). Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen. I Aasen, Joar; Engen, Thor Ola & Nes, Kari (Red.), At the Needle's Eye. Høgskolen i Hedmark. ISSN 82-7671-299-1. s. 165–182.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel.". Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 156–171.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Fagdidaktikk og kulturell refleksjon". Acta Didactica. ISSN 1502-2013. s. 149–163.
 • Hvistendahl, Rita E (1998). "Jeg må lære noe av dette ..." Norsk litteratur som kulturell kapital for Sáng, en minoritetsspråklig elev. I Aambø, Reidun (Red.), Litteraturmøte. Artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk. Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademisk Forlag. ISSN 82-456-0543-3. s. 95–114.
 • Hvistendahl, Rita E (1983). "Tror I derfor at Hollas er død? Nei, Hollas lever evindelig!" Ragnhild Jølsens Hollases Krønike som mytologiserende fortelling. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 167–181.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-784-8. 471 s.
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01196-7. 307 s.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00037-1. 222 s.
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1998). Stemmer - Studiebok med arbeidsoppgaver - nynorsk. Gyldendal Akademisk.
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning. ISBN 82-05-23696-8. 368 s.
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1997). Stemmer. Studiebok med arbeidsoppgaver til Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning. ISBN 82-05-23697-6. 342 s.
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Nynorsk. Gyldendal Undervisning. ISBN 82-05-24648-3. 358 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Dewilde, Joke (2020). Episode 1. Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde. [Radio]. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker. I Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-784-8. s. 9–22.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Litterasitet i et andrespråksperspektiv – status om skriving.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Flerspråklighet - skolens avmakt?
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Mangfold og mestring - ny innstilling om utdanning for språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Fagdidaktisk bredde. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 3(1).
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 3(1).
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokomtale: Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturerfor språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen.Oplandske Forlag 2008. 182 sider. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 81–84.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokmål og nynorsk i en fellelskulturell skole. I Standnes, Gro. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. 2009.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Lesevaner og IKT-bruk blant elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Kulturforståelse som kompetanse i norskfagets læreplan og lærebøker.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - om 'oss og dem' om igjen?
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Ny årgang - Acta Didacta Norge 2008. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 2.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Langage Minorities in PISA 2000 - 2003 - 2006. A Nordic Comparison.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Literacy og det multikulturelle perspektivet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). "Kunsten å omgås det fremmede" - kort om kulturforståelse og litteraturformidling.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Litteratur i det kulturelt komplekse klasserommet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Å bli kompetnet og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Kjære lesere. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Med perspektiv på klasserommet. Om tolkning av kontekst.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing og lesestrategier for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Minoritet i majoritetens skole".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Nye læreplaner i norsk og norsk som andrespråk - to sider av samme fag?".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). B-norsk aldri noe fag. Replikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 3–3.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Analysestrategier knyttet til minoritetsspråklige elever.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Minoritetsspråklige elever i PISA 2003 - en nordisk sammenlikning.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Kulturbegrepet i de nye læreplanene i norsk, norsk som andrespråk og morsmål for språklige minoriteter - en sammenlikning".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Språklige minoriteter i PISA 2000 og 2003".
 • Hvistendahl, Rita E (2004). Multicultural school in Norway – a teacher’s voice. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. s. 2–4.
 • Hvistendahl, Rita E (2003). "Flerkulturelt perspektiv i skolen - hva vil det si i praksis?". Minoritetssperspektiv i offentlig tjenesteyting. Tilpasning til et flerkulturelt samfunn. Innlegg fra Utlendingsdirektoratets nettverkssamlinger 2002 og 2003.
 • Hvistendahl, Rita E (2003). En trygg kulturell identitet. Kulturkompetanse i norsk som andrespråk. Språk og språkundervisning. ISSN 0038-8521. s. 25–29.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Kritikk er å inkludere og ta på alvor". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 26–26.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Refleksjon og refleksivitet i den kulturelt komplekse skolen". Pedagogisk profil. ISSN 0805-5610. Årgang nr. 8(2/ 2002), s. 8–10.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Skriving i skolen - mellom selvbiografi og fiksjon". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 38–40.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). Osloforsknings pris for god Oslo-forskning. [Radio]. Oslo rådhus : Universitetet i Oslo og Oslo kommune.
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2002). "Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen".
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Det kulturelt komplekse norskfaget".
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Forskende lærer eller deltakende observatør? En metodisk sammenlikning av to forskerroller i klasserommet".
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet".
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Språk er makt - også i skolen". Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 54–59.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Intervju. [Radio]. Østlandssendingen, Lang lunsj : NRK P1.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet".
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "En flerkulturell skole - hva er det?".
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet". En presentasjon.
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Norsk - for alle? Mål og makt. ISSN 0332-7744.
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Radiointervju. [Radio]. NRK P2 Kulturbeite : NRK.
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Radiointervju. [Radio]. Radio Nova : Radio Nova.
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel.
 • Hvistendahl, Rita E (1996). Nora i det flerkulturelle klasserommet - en historisk Ibsen-skikkelse eller en ung innvandrerkvinne av i dag? En lærers dilemma. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 23–31.
 • Hvistendahl, Rita E (1996). "Norsk - et fag for alle som snakker norsk?".
 • Hvistendahl, Rita E (1995). Nora in the multicultural classroom - an historical Ibsen-figure or a young immigrant woman of today? A teacher's dilemma.
 • Hvistendahl, Rita E (1989). Form, struktur og funksjon - norsk som fremmedspråk i tre perspektiver. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 70–72.
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R & Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration. Faculty of Educational Sciences, University of Oslo.
 • Grande, Sidsel Øiestad; Lefdal, Hans Erik; Ebbestad, Gro; Hvistendahl, Rita Elisabeth & Lund, Anne-Bente (2011). Samarbeid om lærerutdanning for videregående opplæring i Universitetsalliansen Oslo. Universitetsalliansen Oslo.
 • Hvistendahl, Rita E (2000). "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900.
 • Hvistendahl, Rita E (1992). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole. Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS).
 • Hvistendahl, Rita E (1987). Norsk som andrespråk i innføringskurs for fremmedspråklige elever. Rådet for videregående opplæring.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 12. apr. 2021 10:56

Prosjekter