Rita Elisabeth Hvistendahl

Bilde av Rita Elisabeth Hvistendahl
English version of this page
Telefon +47 22844030
Mobiltelefon 97128718
Rom 337, Helga Engs hus, 3. etg.
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser:

 • Norskfaget i språklig og kulturelt komplekse kontekster
 • Språklige minoriteters skoleprestasjoner i et literacy-perspektiv
 • Flerspråklighet i skolen

Bakgrunn:

 • Forskningslederprogrammet, UiO 2009 og oppfølgingsprogram, UiO 2013
 • Dr.art. UiO 2000 med avhandlingen "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann ..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900 i norskdidaktikk
 • Cand.philol. UiO 1981, nordisk hovedfag, historie og tysk
 • Pedagogisk seminar i Oslo, 1981

Tilsettinger:

2021-24: Dekan, UV

2012-20: Instituttleder, ILS

2011-12: Professor II, Umeå Universitet, Institutionen för språkstudier

2010-dd: Professor, ILS

2007-10: Førsteamanuensis, ILS

2004-07: Prosjektleder, "Praktisk-pedagogisk utdanning for minoritetsspråklige lærere", ILS

2000-03: Postdoktor, ILS

1991-97: Stipendiat, ILS

1983-2005: Lektor, Foss videregående skole, Oslo (permisjon 1992-07, 2000-05)

1982-83: Seksjonsleder, Friundervisningen i Oslo

Verv, roller og funksjoner:

2021:      Styreleder ProTed - SFU, UiO

2012-20: Styreleder CEMO, UiO

2012-20: Styremedlem ProTed - SFU, UiO

2020:      Leder av Skikkanettverket, UiO

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for innspill om utdanning til UiO: Strategi 2030

2018:      Medlem av arbeidsgruppe for merittering av undervisning, UiO

2010-12: Nestleder og forskningsleder, forskerutdanningskoordinator 2011-12, ILS

2009-12: Medlem av faglig råd i forskningssatsningen Kunnskap i skolen (KIS), UiO

2007-10: Leder og medleder av forskergruppen Språk i utdanning (SPRING), UV

2007-09: Første redaktør av Acta Didactica Norge (ADNO), vitenskapelig tidsskrift for fagdidaktikk og lærerutdanning

2006-09: Medlem av referansegruppen for forskningsprosjektet "Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i alle fag", Høgskolen i Vestfold

2005-08: Medleder av etterutdanningsprosjektet "Forsterket tilpasset norskopplæring" for Utdanningsetaten i Oslo, UiO

1985-91: Øvingslærer, Pedagogisk seminar i Oslo/ Senter for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Undervisning:

 • Fagdidaktikk i norsk, Lektorprogrammet
 • Fagdidaktikk i norsk, PPU
 • Fagdidaktikk i tospråklig opplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i morsmålsopplæring, PPU
 • Fagdidaktikk i norsk som andrespråk, PPU
 • Masterundervisning i litteraturdidaktikk

Masterveiledning:

 • Norskdidaktikk
 • Litteraturdidaktikk
 • Utdanningsledelse
 • Pedagogikk

Doktorgradsveiledning:

 • Marte Blikstad-Balas: Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school, UiO 2013. Eneveileder.
 • Joke Ingrid Dewilde: Ambulating teachers. A case study of bilingual teachers and teacher collaboration, UiO 2013. Hovedveileder.
 • Henriette Hogga Siljan: Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster, UiO 2011. Biveileder.
 • Juliet Hilary Munden: How students in Eritrea and Norway make sense of literature, UiO 2010. Hovedveileder.

Priser:

Språkprisen 2009, Språkrådet for antologien Flerspråklighet i skolen (2009)

Pris for god Osloforskning 2003 for doktoravhandlingen og monografien Elevportretter. Fra det flerspråklige klasseromet (2001)

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Norskdidaktikk

Publikasjoner

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.5545 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 13.  s 231 - 250
 • Blikstad-Balas, Marte & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Students' digital strategies and shortcuts : searching for answers on Wikipedia as a core literacy practice in upper secondary school. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1/2), s 32- 48
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 70- 81
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2012). Bilingual Teachers: Making a Differance?, In Anne Pitkanen-Huhta & Lars Holm (ed.),  Literacy Practices in Transition.  Multilingual Matters.  ISBN 9781847698391.  Chapter 10.  s 228 - 243
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  26(2), s 36- 66 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - fra læreplan til lærebok, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Faglig lesing i skole og barnehage.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-591-2.  III: Fagtekstanalyser.  s 181 - 195
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  5(1), s 69- 89
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Elever fra språklige minoriteter i norsk skole, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 4.  s 69 - 94
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Flerspråklighet i skolen - innledning og oversikt, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Forord, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Forord.  s 11 - 12
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Å bli kompetent og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 10.  s 175 - 193
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 250- 263 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34669929/npt_2009_04_pdf.pdf
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(5), s 368- 385 . doi: http://www.idunn.no/ts/npt/2009/05
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Prøver og kartlegging i opplæringen for språklige minoriteter, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  Kapittel 13.  s 295 - 310
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Unga läsare från språkliga minoriteter, I: Ivar Bråten (red.),  Läseförståelse i teori og praktik.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144051291.  Kapitel 6.  s 123 - 144
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Unge lesere fra språklige minoriteter, I: Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse - Lesing i kunnskapssamfunnet - Teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26175-7.  Kapittel 7.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita E (2006). Nordic Minority Students Literacy Achievement and Home Background, In Jan Mejding & Astrid Roe (ed.),  Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1300-5.  Chapter 9.  s 113 - 128 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Jeg må lære noe av dette." Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kapittel 5.  s 93 - 110 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2005). Absolutt norsk? Flerspråklighet og kulturell kompleksitet som faglige utfordringer, I: Sture Nome & Arne Johannes Aasen (red.),  Det nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0291-7.  5.  s 65 - 81
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Læremidler i norsk i den kulturelt komplekse skolen - utfordringer og muligheter". Notat (Høgskolen i Vestfold).  ISSN 0808-131X.  7(1/2004), s 25- 57
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Oversikt over forskning på flerkulturelle perspektiver i lærebøker i norsk og norsk som andrespråk". Notat (Høgskolen i Vestfold).  ISSN 0808-131X.  7(1/2004), s 7- 24
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2004). The Literacy Achievement of Norwegian Minority Students. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  48(3), s 307- 324 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2003). Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen, I: Joar Aasen; Thor Ola Engen & Kari Nes (red.),  Ved nåløyet : Rapport fra konferansen Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen? Hamar 16-18. september 2002.  Høgskolen i Hedmark.  ISBN 82-7671-299-1.  7.  s 165 - 182
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Fagdidaktikk og kulturell refleksjon". Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  (5/ 2001), s 149- 163 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel.". Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2-3), s 156- 171 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1998). "Jeg må lære noe av dette ..." Norsk litteratur som kulturell kapital for Sáng, en minoritetsspråklig elev, I: Reidun Aambø (red.),  Litteraturmøte. Artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk.  Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademisk Forlag.  ISBN 82-456-0543-3.  s 95 - 114 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1983). "Tror I derfor at Hollas er død? Nei, Hollas lever evindelig!" Ragnhild Jølsens Hollases Krønike som mytologiserende fortelling. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 167- 181 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (red.) (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  471 s.
 • Hvistendahl, Rita E (red.) (2009). Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  307 s.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00037-1.  222 s. Vis sammendrag
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1998). Stemmer - Studiebok med arbeidsoppgaver - nynorsk. Gyldendal Akademisk. Vis sammendrag
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1997). Stemmer. Studiebok med arbeidsoppgaver til Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-23697-6.  342 s. Vis sammendrag
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-23696-8.  368 s. Vis sammendrag
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Nynorsk. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-24648-3.  358 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Dewilde, Joke (2020, 02. mars). Episode 1. Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel 1.  s 9 - 22
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R & Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.
 • Grande, Sidsel Øiestad; Lefdal, Hans Erik; Ebbestad, Gro; Hvistendahl, Rita Elisabeth & Lund, Anne-Bente (2011). Samarbeid om lærerutdanning for videregående opplæring i Universitetsalliansen Oslo.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Litterasitet i et andrespråksperspektiv – status om skriving.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Flerspråklighet - skolens avmakt?.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Mangfold og mestring - ny innstilling om utdanning for språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokmål og nynorsk i en fellelskulturell skole. I Standnes, Gro. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. 2009.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokomtale: Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturerfor språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen.Oplandske Forlag 2008. 182 sider. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 81- 84
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Fagdidaktisk bredde. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1)
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Kulturforståelse som kompetanse i norskfagets læreplan og lærebøker.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Lesevaner og IKT-bruk blant elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1)
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - om 'oss og dem' om igjen?.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). "Kunsten å omgås det fremmede" - kort om kulturforståelse og litteraturformidling.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Langage Minorities in PISA 2000 - 2003 - 2006. A Nordic Comparison.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Literacy og det multikulturelle perspektivet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Litteratur i det kulturelt komplekse klasserommet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Ny årgang - Acta Didacta Norge 2008. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  2
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Å bli kompetnet og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Kjære lesere. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing og lesestrategier for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Med perspektiv på klasserommet. Om tolkning av kontekst.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Kulturbegrepet i de nye læreplanene i norsk, norsk som andrespråk og morsmål for språklige minoriteter - en sammenlikning".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Minoritet i majoritetens skole".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Minoritetsspråklige elever i PISA 2003 - en nordisk sammenlikning.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Nye læreplaner i norsk og norsk som andrespråk - to sider av samme fag?".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Språklige minoriteter i PISA 2000 og 2003".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). B-norsk aldri noe fag. Replikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Analysestrategier knyttet til minoritetsspråklige elever.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2004). Multicultural school in Norway – a teacher’s voice. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 2- 4
 • Hvistendahl, Rita E (2003). En trygg kulturell identitet. Kulturkompetanse i norsk som andrespråk. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 25- 29
 • Hvistendahl, Rita E (2003). "Flerkulturelt perspektiv i skolen - hva vil det si i praksis?". Minoritetssperspektiv i offentlig tjenesteyting. Tilpasning til et flerkulturelt samfunn. Innlegg fra Utlendingsdirektoratets nettverkssamlinger 2002 og 2003.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Det kulturelt komplekse norskfaget". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Forskende lærer eller deltakende observatør? En metodisk sammenlikning av to forskerroller i klasserommet". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Kritikk er å inkludere og ta på alvor". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 26 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2002, 23. oktober). Osloforsknings pris for god Oslo-forskning. [Radio].  Oslo rådhus : Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Refleksjon og refleksivitet i den kulturelt komplekse skolen". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  Årgang nr. 8(2/ 2002), s 8- 10 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Skriving i skolen - mellom selvbiografi og fiksjon". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (5/2002), s 38- 40 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2002). "Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet". En presentasjon. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "En flerkulturell skole - hva er det?". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001, 12. juni). Intervju. [Radio].  Østlandssendingen, Lang lunsj : NRK P1. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Språk er makt - også i skolen". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (5/ 2001), s 54- 59 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Norsk - for alle?. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  (2) Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2000, 01. juni). Radiointervju. [Radio].  NRK P2 Kulturbeite : NRK. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2000, 01. juni). Radiointervju. [Radio].  Radio Nova : Radio Nova. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (2000). "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1996). Nora i det flerkulturelle klasserommet - en historisk Ibsen-skikkelse eller en ung innvandrerkvinne av i dag? En lærers dilemma. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 23- 31 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1996). "Norsk - et fag for alle som snakker norsk?". Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1995). Nora in the multicultural classroom - an historical Ibsen-figure or a young immigrant woman of today? A teacher's dilemma. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1992). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole. Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1989). Form, struktur og funksjon - norsk som fremmedspråk i tre perspektiver. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 70- 72 Vis sammendrag
 • Hvistendahl, Rita E (1987). Norsk som andrespråk i innføringskurs for fremmedspråklige elever. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 12. apr. 2021 10:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter