Avsluttede prosjekter

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) (avsluttet)

ICILS er en internasjonal komparativ studie av digital kompetanse hos elever på 8. trinn.

Undersøkelsen er i regi av organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ACER (Australian Council for Educational Research) har det faglige ansvaret for studien, mens ILS v/Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) og Senter for IKT i utdanningen samarbeider om gjennomføringen av undersøkelsen i Norge. Hovedundersøkelsen skal gjennomføres våren 2013, med en generalprøve våren 2012.

ICILS er den første internasjonale studien som måler elevers digitale kompetanse. Elevene skal i tillegg til selve oppgavedelen besvare et spørreskjema. Dessuten vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse blant lærere, rektorer og IT-ansvarlige, samt en nasjonal survey. Resultatene vil bli offentliggjort i november 2014.

TEDS-M (avsluttet)

Teacher Education and Development Study - Mathematics er en internasjonal studie av utdanningen av lærere i matematikk til barne- og ungdomstrinn. TEDS-M er spesielt opptatt av å se på forholdet mellom politiske rammer for lærerutdanningen, utdanningen ved lærerhøgskoler og universitet og hva som kommer ut av utdanningen i form av kunnskaper og holdninger hos lærerstudentene.

Studien legger godt til rette for forskning på lærerutdanningen i det enkelte land, og med store muligheter for å få impulser fra andre land.

Mer om TEDS-M
 

ICCS 2009 (avsluttet)

Formålet med the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) er å undersøke hvordan ungdom blir forberedt på rollen som medborger. Studien skal gjennomføres i en lang rekke land. Den bygger på en tidligere IEA-undersøkelse av demokratiundervisning (CIVED) som ble gjennomført i 1999.

Rapporteringen fra undersøkelsen tar for seg elevprestasjoner på tester av begrepsforståelse og kompetanser knyttet til undervisning om demokrati og medborgerskap. Den skal i tillegg samle og analysere data om elevers verdier og holdninger i relasjon til slik undervisning. Lærer- og skolespørsmål tar blant annet sikte på å samle informasjon om undervisning og klasseromsledelse, skoleledelse og skoleklima.

Ved starten av undersøkelsen skal The National Context Survey samle informasjon om den sammenhengen demokratiundervisningen inngår i, dvs. hvordan den kan relateres til politiske og kulturelle aspekter ved opplæringen i hvert land som deltar i undersøkelsen.
 

Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag (avsluttet)

EKVA har ansvaret for å evaluere Utdanningsdirektoratets prosjekt "Bedre vurderingspraksis". Prosjektet retter seg mot hele grunnopplæringen, og ulike modeller for kjenentegn på måloppnåelse prøves ut.

En følgeforskningsoppgave er å undersøke hvordan de ulike modellene og bruk av kjennetegn på måloppnåelse har fungert for eleven, og hvordan lærerne har opplevd arbeid med vurdering og læring som følge av utprøvingen. Evalueringsrapporten skal ferdigstilles mai 2009

Publisert 3. okt. 2012 14:25 - Sist endret 14. nov. 2019 10:33