Avsluttede prosjekter

TEDS-M (avsluttet)

Teacher Education and Development Study - Mathematics er en internasjonal studie av utdanningen av lærere i matematikk til barne- og ungdomstrinn. TEDS-M er spesielt opptatt av å se på forholdet mellom politiske rammer for lærerutdanningen, utdanningen ved lærerhøgskoler og universitet og hva som kommer ut av utdanningen i form av kunnskaper og holdninger hos lærerstudentene.

Studien legger godt til rette for forskning på lærerutdanningen i det enkelte land, og med store muligheter for å få impulser fra andre land.

Mer om TEDS-M
 

ICCS 2009 (avsluttet)

Formålet med the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) er å undersøke hvordan ungdom blir forberedt på rollen som medborger. Studien skal gjennomføres i en lang rekke land. Den bygger på en tidligere IEA-undersøkelse av demokratiundervisning (CIVED) som ble gjennomført i 1999.

Rapporteringen fra undersøkelsen tar for seg elevprestasjoner på tester av begrepsforståelse og kompetanser knyttet til undervisning om demokrati og medborgerskap. Den skal i tillegg samle og analysere data om elevers verdier og holdninger i relasjon til slik undervisning. Lærer- og skolespørsmål tar blant annet sikte på å samle informasjon om undervisning og klasseromsledelse, skoleledelse og skoleklima.

Ved starten av undersøkelsen skal The National Context Survey samle informasjon om den sammenhengen demokratiundervisningen inngår i, dvs. hvordan den kan relateres til politiske og kulturelle aspekter ved opplæringen i hvert land som deltar i undersøkelsen.
 

Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag (avsluttet)

EKVA har ansvaret for å evaluere Utdanningsdirektoratets prosjekt "Bedre vurderingspraksis". Prosjektet retter seg mot hele grunnopplæringen, og ulike modeller for kjenentegn på måloppnåelse prøves ut.

En følgeforskningsoppgave er å undersøke hvordan de ulike modellene og bruk av kjennetegn på måloppnåelse har fungert for eleven, og hvordan lærerne har opplevd arbeid med vurdering og læring som følge av utprøvingen. Evalueringsrapporten skal ferdigstilles mai 2009

Publisert 3. okt. 2012 14:25 - Sist endret 20. okt. 2022 15:26