Master thesis

  • Kjerstin Søreide Kvaavik (2017): Negotiating change. A case study of teachers making sense and use of ground rules for talk and microblogging for exploratory talk in the classroom 
  • Bethina Sørensen (2017) Barokken i møte med black metal. En undersøkelse av litterære samtaler med støtte i digitale verktøy 
  • Sofie Bastiansen: Teknologistøttede samtaler (2017): En case-studie av samtalepraksiser i skoleklasser som tar i bruk den digitale micro-bloggtjenesten Samtavla
  • Eirin Karoline Gunnsdatter Gudevold (2019): Samtavla som verktøy for samtalen i klasserommet. En sammenligning av undervisning med og uten bruk av Samtavla.
  • Thea Pedersen Ballangrud (2019): Å utnytte eller anvende teknologi. En casestudie av to læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse i møte med en ny digital læringsressurs 
  • Sondre Stokke Hougen (2019): Lærerstøttet Design i den Proksimale Implementeringssone
  • Anne Margrethe Sommer Klyve (2020): Lærerrollen og teknologistøttet undervsining. En kartleggingsstudie av læreres bruk og erfaring med Samtavla 
Published Feb. 16, 2021 3:48 PM - Last modified Feb. 16, 2021 3:48 PM