Elevenes oppfatning av ungdomsskolen (avsluttet)

Den norske skole er bygd på prinsippet om like muligheter for alle. Hva mener et utvalg elever i ungdomsskolens 10. klasse om skolen? Får alle elever de samme valgmuligheter? Har skolen blitt for teoretisk? Hvilke elever greier seg bra og hvilke faller utenfor dagens ungdomsskole? Hva slags ungdomsskole og videreopplæring ønsker elevene? Dette er grunnlaget for surveyundersøkelsen: "Elevenes oppfatning av ungdomsskolen".

Om prosjektet

Prosjektleder  Christian W. Beck PFI UV-fak. Univ. i Oslo

Et spørreskjema (2010) er sendt ut til et representativt utvalg på 1000 10. klasseelever i norsk grunnskole via Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er mottatt 579 besvarte skjemaer.Elevene svarer på hvordan de oppfatter skolen, hva slags læringsresultater de oppnår og framtidige utdanningsønsker. Jenter fra middelklassen i Distrikts-Norge er overrepresentert og arbeiderklassegutter fra byene er underrepresentert i utvalget.

Resultater: Ungdomskolen er blitt mer lik for alle, uavhengig av  f eks eierforhold, geografi, størrelse og om elevene er etnisk norske eller ikke. Skolen har slik ytterligere besfestet seg som en bærende universell institusjon i vårt senmoderne samfunn. Samtidig er det store forskjeller i læringsresultater mellom elever fra middelklasse kontra arbeiderklasse og jentene har bedre resultater enn guttene i norsk og engelsk, men ikke i matte. De fleste elevene trives godt på skolen, men først og fremst pga samværet med andre elever. Særlig gutter fra arbeiderklassen opererer i skolens ytterkanter og ønsker mer praktisk opplæring utenfor skolen.

Publikasjoner: Beck, C. W. (2011).Distanse og nærhet - ungdomsskoleelevers forhold til skolen. Oslo: Didakta Norsk Forlag . Rapport. http://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2011/distansenerhet.html

Beck, C. W. (2011). Innesperret i teori. I:Beck, C.W. og Vestre, S. E. Innesperring eller frisetting.- Artikler i samfunnsrettet pedagogikk. Oslo: Didakta Norsk Forlag. s 11-27. http://www.uv.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2011/distansenerhet.html

Beck C. W. (2012). Sosial bakgrunn - et skoleproblem. I: Bedre skole Nr. 2. s 30-35.

 

Finansiering

Småforskmidler fra PFI,  UV-fak. UiO 2010

Publisert 5. okt. 2010 10:04 - Sist endret 19. nov. 2014 15:00

Kontakt

Christian Beck

+47-22855397

c.w.beck@ped.uio.no