ICT and Language in Tanzanian Academia (ph.d.- prosjekt) (avsluttet)

Hvordan påvirker informasjons og kommunikasjonsteknologi valg av språk i Tanzaniansk høgere utdanning?

Om prosjektet

IKT og språkvalg i Tanzaniansk Akademia.
En undersøkelse utført ved Universitetet i Dar es Salaam
 

Avhandlingen befinner seg i et krysningsfelt mellom flere vitenskaplige fagområder. For å kunne belyse de fenomener som her forskes på, støtter prosjektet seg til perspektiver både innenfor pedagogikk, sosiologi, antropologi, historie og informasjonsteknologi.
Arbeidet er utført ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, mens datainnsamling fra 245 informanter er foretatt ved universitetet i Dar es Salaam (UDSM), Tanzania. Avhandlingen er organisert som en monografi.

Målsetting

Formålet med avhandlingen er å bidra til forståelsen av sentrale aspekter ved hvordan informasjons og kommunikasjonsteknologi påvirker valg av språk i Tanzaniansk høgere utdanning. Dertil har forskningen til hensikt å undersøke om Kiswahili IKT språk influerer på aktørenes språkholdninger. Til sist fokuserer prosjektet på hvordan bruk av Kiswahili som IKT språk medvirker til akademisk publisering på internett. Prosjektet har til hensikt å utvikle perspektiver for å forstå den gjensidige påvirkningen mellom de tre komponentene ikt – språk og holdninger.

Tentative funn

Sentrale funn indikerer at et høgt antall respondenter bruker Kiswahili i kommunikasjon gjennom pc-bruk; ved e-post, ved chatting, ved bruk av læringsplattformer og samarbeid med kolleger og medstudenter og gjennom tekstmeldinger på mobiltelefon. Mange studenter og ansatte ved UDSM leser og skriver mer Kiswahili etter at de begynte å bruke internett. Nettsteder på kiswahili har eskalert de siste fem årene, aviser, ordbøker, er nedlastbare og software som OS Kilinux og MSOffice-pakke med LIP (Language Interface Package) eksisterer på kiswahili. Programvare og IKT utstyr på kiswahili er i økende utvikling.
Funn viser videre at studenter med mest IKT erfaring viser entusiasme for og er aktiv brukere av kiswahili utstyr. Der er tegn på at aktører med mest IKT erfaring bruker kiswahili som IKT språk oftere og mer enn studenter med mindre IKT erfaring. Disse funn kan indikere en fremtid der moderne teknologi kan støtte afrikanske språk i å spille en mer vesentlig rolle enn de gjør i dag.
Samtidig avdekkes liten aktivitet hva gjelder søk på internett etter akademiske tekster på kiswahili. Studenter ønsker større mulighet til å bidra til akademiske tekster på nettet. Undersøkelsen blant master- og doktorgradsstudenter viste at 80 % ville valgt å skrive sin avhandling på Kiswahili om de fikk tillatelse.

Prosjektets pragmatiske side vektlegger interessen ved UDSM for å bygge opp et digitalt arkiv av kiswahili akademiske tekster som kan være tilgjengelige for andre interesserte i utdanningssektoren. 
 

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 5. okt. 2010 10:04 - Sist endret 19. nov. 2014 15:09

Kontakt

Torill Aagot Halvorsen

+47-22857883

+47-22854250 (faks)