Kunnskapspraksiser i lærerprofesjonen (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hvordan utvikles kunnskap i lærerprofesjonen?

Om prosjektet

Hovedformålet med dette prosjektet er å se på hvordan kunnskap utvikles i lærerprofesjonen, med fokus på hva slags kunnskapspraksiser lærere benytter seg av når de integrerer nye vurderingsformer inn i eksisterende praksis. Prosjektet er empirisk basert på feltarbeid i tre norske ungdomsskoler, og benytter seg av videoobservasjon av lærerteam samt semi-strukturerte intervjuer med lærere, skoleledelse og skoleeier. Teoretisk er prosjektet plassert innen en sosiokulturell tradisjon (Vygotsky 1978; Wertsch 1991; Säljö 2006), og trekker på perspektiver fra Karen Knorr Cetina (1999; 2001) og sosial praksisteori (Schatzki et al. 2001). 

 

Prosjektet er en del av arbeidet til forskergruppen LIKE ved Pedagogisk forskningsinstitutt, og veiledes av Monika Nerland (PFI) og Anne Edwards (UiO/University of Oxford).

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 11. okt. 2010 18:35 - Sist endret 2. mai 2013 11:50

Kontakt

Hege Hermansen

+47-22844486

h.y.hermansen@uv.uio.no