Er politisk sosialisering i hjemmet en fordel for ungdommens utdanningsprestasjoner og ambisjoner? (avsluttet)

Prosjektet analyserer hvor utslagsgivende politisk sosialisering i hjemmet er for hvor godt de unge lykkes i utdanningssystemet.

Mål

Skrive to internasjonalt publiserte artikler om emnet, med utgangspunkt i norske surveydata.

Ressurser: Tid fra forskningsandelen i egen stilling samt tid brukt under min forskningstermin våren 2009. Data er dels fra NOVAs Ung i Norge undersøkelse av 2002, dels fra den norske delen av i det International Civic and Citizenship Education-prosjektet.

Tidsramme

Én artikkel utgitt i 2011. Én planlagt for 2012.

Analysen

Analysen vurderer hvor utslagsgivende politisk sosialisering i hjemmet er for hvor godt de unge lykkes i utdanningssystemet, etter kontroll for bl.a. familiens sosio-økonomiske status. Begge datasettene har informasjon om den viktigste prediktorvariabelen: hvor ofte de unge snakker med sine foreldre om samfunnsspørsmål og politikk, og om en rekke kontrollvariabler. Den første artikkelen, som bruker Ung i Norge 2002 data, er antatt i British Journal of Sociology of Education og kommer i 2011. Den viser en tydelig positiv sammheng mellom ’kommunikasjon med foreldre om politikk og samfunnsspørsmål’, og at de unge har utviklet en ambisjon om høyere utdanning—etter kontroll for bl.a. de unges skoleprestasjoner og for familiens sosio-økonomiske status. Artikkelen problematiserer ulike forklaringsmuligheter for de påviste sammenhengene, og argumenterer for et videre syn på ”sosial bakgrunn” eller ”familiebakgrunn” enn det som er vanlig i utdannings-sosiologien.

Den andre artiklen vil bruke data fra ICCS som i tillegg inkluderer informasjon om hvor interessert foreldrene er i politikk og samfunnsspørsmål.
 

Publisert 5. okt. 2010 16:59 - Sist endret 27. okt. 2017 12:56

Kontakt

Jon Lauglo

Pedagogisk forskningsintitutt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

+47-22855381

jon.lauglo@ped.uio.no