Kompetent Bonde (avsluttet)

Improving farmers’ competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research.

Kilde: http://kompetentbonde.no

Om prosjektet

Prosjektet, startet våren 2015 og skal vare fram til 2018. Prosjektet tar for seg problemstillingen omkring økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem. Den klassiske rådgiveren i jordbruket står overfor utfordringer når det gjelder å yte service både overfor spesialistbonden og gjennomsnittsbonden, samtidig som tilgangen på ny forskningsbasert kunnskap er formidabel. 

Mål

Hovedmålet for dette prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. En betydelig del av prosjektet er aksjonsrettet og intervenerende med pilotprosjekter hvor nye arbeidsmetoder og teknologi skal prøves ut i praksis i et samarbeid mellom rådgivere, bønder og forskere. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.  Ambisjonen er å gjøre bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen.

Det skal også gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, samt gjennomføres dybdestudier av veiledningseksempler. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

Resultater

Prosjektet skal bidra til å forbedre bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker.

Bakgrunn

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte mål hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem hvor forskning, rådgiving og bønder inngår.

Finansiering

Hovedfinansieringen kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og administreres fra NFR. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i pilotprosjektene.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning (prosjektansvarlig), NILF (NIBIO fra 1. juli 2015), Universitetet i Oslo (IPED), NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits.

Næringspartnere er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning). I tillegg bidrar fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering. 

Prosjektleder

Egil Petter Stræte, Ruralis (tidligere Norsk senter for bygdeforskning). Prosjektansvarlig UiO, Anders Mørch.

Masteroppgaver

Hvidsten, Andre Verheugen (2016). Utfordringer og muligheter ved bruk av samarbeidsverktøy i fjernrådgivning. Masteroppgave, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Pineguina, Natalia (2016). Innovation on dairy cattle farms in Norway: A case study of farm-level innovation as part of a greater system of innovation.  Masteroppgave, Senter for entreprenørskap og innovasjon, Universitetet i Oslo.

Bergsund, Mette Bugge (2017). Sosiale strukturers innvirkning på kunnskapsdeling i små grupper. Case melkekubønder på Facebook. Masteroppgave, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Mostraum, Kari (2017). Spesialisert rådgiving av grønsaksbønder: Studie om kommunikasjon, kunnskap og læring. Masteroppgave, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Vu, Cecilia (2018). Grupperådgivning av ammekubønder med synkrone digitale samarbeidsverktøy: Case Kompetent Bonde.  Masteroppgave, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Publisert 15. okt. 2015 15:56 - Sist endret 23. sep. 2020 15:44