Utvikling av motivasjon og selv-regulert læring på småskoletrinnet (avsluttet)

Prosjektet er en tverrsnittsstudie fra 2.-4. trinn i småskolen, med fokus på utvikling av motivasjon og selv-regulert læring i faget norsk.

Motivasjon og selv-regulert læring er sentrale aspekt i sosial-kognitive studier på læring og utvikling. Disse prosessene forutsetter motiverte elever og omgivelser som fostrer slike læringsaktiviteter. Vi trenger å få en bedre forståelse av lærer-elev interaksjoner, spesielt i de tidlige skoleår, som fremmer utvikling av strategier for selv-regulert læring. Denne studien følger vanlig undervisning i vanlige klasser på småskoletrinnet, for å se hva lærere sier og gjør som  fremmer eventuelt hemmer denne utviklingen.

Om prosjektet

Prosjektet er en tverrsnittsstudie fra 2.-4.trinn i småskolen, med fokus på utvikling av motivasjon og selv-regulert læring i faget norsk. Oppmerksomheten er rettet mot hva lærer sier og gjør som kan bidra til å fremme motivasjon og selv-regulering de første skoleårene. Studien er en videobasert observasjonsstudie gjennomført ved 7ulike klasser ved 2 skoler i ulike demografiske områder.

Mål

Målet for prosjektet er å få en forståelse av samspillet både mellom lærer og elev, og elever i mellom  når de arbeider med faget norsk. Klasseromsdiskusjonen og diaglogen mellom lærer-elev og elever i mellom er sentralt for å få en dypere innsikt i hva som foregår og konsekvensene for læring.

Resultater

Se publikasjoner.

Bakgrunn

Det  teoretisk grunnlaget for prosjektet er selv-bestemmelsesteori. Metodisk er dette en multippel kasusstudie, med observasjon/video som det sentrale datainnsamlingsmetoden. Dataene er analysert med Videograph, hvor både aktiviteter og språklige ytringer i undervisningen kan kodes. I tillegg er foretatt intervjuer med de aktuelle lærerne. Prosjektet startet i 2007 og er planlagt fullført 2011. <Hvilke institutter deltar i prosjektet, tidsperspektiv, teoretisk grunnlag, metode, etc.>

Finansiering

Forprosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd, senere av PFI /UV.

Samarbeid

Deler av prosjektet skjer i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.

Forskningsart

Anvendt forskning.

 

 

Publisert 4. okt. 2010 10:09 - Sist endret 25. mars 2015 11:06