Becoming a learner: To be cool or preferring not to be (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

En etnografisk studie om hvordan unge jenter i Groruddalen konstruerer læringsidentitet

Mål

 

Målet er å kartlegge og analysere unge jenters tilgang til kunnskap basert på hverdagserfaringer - funds of knowledge. Sentralt blir å identifisere og forstå ulike former for identitetsarbeid jentene foretar som er essensielle i deres læringsprosesser og sammenkobles i ”action and talk” - læringsidentitet.

Hvilke funds of knowledge er sentrale når jentene konstruerer læringsidentitet? Hvilke motsetninger kan møtes i ulike rom for læring? Hvordan forhandler og navigerer jentene i dette spenningsfeltet? Hva tenker jentene om egen fremtid? Er det kontinuitet eller bevegelse ut av lokalmiljøet og familietradisjonen? Hvilke betydningsfulle situasjoner i jentenes hverdagsliv kan åpne eller lukke (dører) i slike prosesser?

Kunnskap om elevenes funds of knowledge og utvikling av læringsidentitet er viktig ved tilrettelegging av undervisning i skolen.

Dette er en kvalitativ studie (etnografisk metodologi) som benytter data innsamlet ved deltagende observasjon ("hang around") og intervju. For å belyse betydning av ”time & space” følges jentene på ulike arenaer fra tiende klasse i grunnskolen til andre år på videregående. Følgende teoretiske posisjoner er valgt for å belyse problemstillingen; sosiokulturell læringsteori, læring og identitet, kjønn og etnisitet.

Hypotesen er at unge jenter med ulike røtter i sitt hverdagsliv lærer av og forhandler om tilgjengelige funds of knowledge når de konstruerer læringsidentitet som har betydning for fremtidsorientering. Hypotesen kan testes ved å undersøke om og hvordan jentenes funds of knowledge, konstruksjon av læringsidentitet og fremtidsorientering samspiller og virker i en selvstendiggjøringsprosess over tid.

Finansiering

Prosjektet er et NFR- finansiert delprosjekt knyttet til det større og selvstendige paraplyprosjektet: Local literacies and community spaces: Investigating transistions and transfers in the ”learning lives” of Groruddalen.

Veiledere

Hovedveileder: Ola Erstad
Medveileder: Hans Christian Arnseth

Forskningsart

Grunnforskning

 

Publisert 11. mars 2011 16:08 - Sist endret 19. nov. 2014 15:40

Kontakt

Solveig Roth

+47-22857356

solveig.roth@ped.uio.no