Modernization as lived experience (avsluttet)

Gjennom å intervjue tre generasjoner utforsker dette prosjektet hvordan unge menn og kvinner skaper sin identitet i to ulike samfunn; Kina og Norge.

Om prosjektet

Unge i dag driver sitt identitetsarbeid i kontekster som er svært ulike de tidligere generasjoner hadde til rådighet. Dette skyldes i all hovedsak de endringer moderniseringen og globaliseringen har ført med seg. Denne endringen har betydelige konsekvenser for interkulturell kontakt, fellesskapstenkning, demokrati, samfunnsengasjement og sosial integrasjon, og dermed vår fremtidige verden. Denne tematikken er lite utforsket, særlig i et komparativt perspektiv. Derfor er det fortsatt uklart hvordan de unge faktisk forhandler moderne identiteter i sine lokale kontekster, - der hvor den lokale sosiokulturelle dynamikk står i samspill med globale krefter på lokalt bestemte måter.

Gjennom å intervjue tre generasjoner utforsker dette prosjektet hvordan unge menn og kvinner skaper sin identitet i to ulike samfunn, - Kina og Norge. På den måten blir generasjonsskifter og kontinuitet, i tillegg til kulturelle forskjeller og likheter i unge menneskers forestillinger om kjønn og kjønnspraksis i lys av det dynamiske samspillet mellom lokale og globale kulturelle krefter gjenstand for undersøkelse. Videre vil prosjektet utforske hvilke implikasjoner de framvoksende kjønnsidentitetene kan ha for sosiale relasjoner, medborgerskap, sosial inkludering og eksklusjon, interkulturell kontakt og utdanning i vår tid.

Dette tverrfaglige komparative prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom ungdom, kjønn, generasjon, kultur og sosial transformasjon. Ut i fra dette perspektivet rettes fokus mot en endret sosial dynamikk som følger av globaliseringen i disse to landene.

Finansiering

Norges forskningsråd

 

Page in English  Page en français

 

Publisert 25. jan. 2011 18:27 - Sist endret 29. sep. 2022 22:23