Foreldres oppfatning av grunnskolen (avsluttet)

Nasjonalt survey gjennomført høsten 2006.

Undersøkelsens populasjon er foreldre med barn på 4., 7. og 10. årstrinn i norsk grunnskole skoleåret 2006/07, barn født henholdsvis i 1997, 1994 0g 1991.

Om prosjektet

Prosjektet er knyttet til prioritert forskningsområde (6) ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo: ”Moderne oppvekst: Barn og ungdoms utdanningsforløp”. Prosjektledere er forsker Svein Egil Vestre og 1. amanuensis Christian W. Beck, begge ved Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) Universitet i Oslo.

Prosjektet består av to undersøkelser (Beck og Vestre 2006a):

1) Oppfølging av en undersøkelse fra 1994, om foreldre med barn i grunnskolen:
I 1994 gjennomførte Vestre en større brukerundersøkelse blant foreldre i grunnskolen
på oppdrag fra departementet (Vestre 1995). Dette er en oppfølgingsundersøkelse
etter samme design, men antall spørsmål er redusert. I 1994 ble trekk av utvalg og
intervjuarbeid (telefonintervju) utført av SSB. Prosjektleder: Svein Egil Vestre.

2) Valgfrihet og privat grunnskoleopplæring: En undersøkelse av hvilken oppfatning
foreldre med barn i grunnskolen har av private opplæringsalternativer, som
privatskoler eller hjemmeundervisning. Prosjektleder Christian
W. Beck. Prosjektet er en oppfølger av tidligere undersøkelser (Beck 2006).


Det ble for de to undersøkelsene laget et felles spørreskjema, som ble sendt ut til et felles utvalg av foreldre (vedlegg 1). Spørsmålene bygger i stor grad på tidligere undersøkelser (Beck 2006, Vestre 1995), og er således tidligere utprøvd. Både utvalget og utsendelsen av spørreskjemaet ble gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB), som en kjøpt tjeneste, finansiert med midler fra småforsk, bevilget av PFI. Det ble sammen med spørreskjemaet lagt ved et introduksjonsbrev fra direktøren i SSB (SSB 2006) et invitasjonsbrev fra forskerne (Beck og Vestre 2006b).

Mål

Både skolen og samfunnet forandrer seg. Skoletiden øker både i tid pr dag og i år av menneskers liv. Påvirker disse endringene foreldrenes forhold og forventninger til skolen. Dette er prosjektets og rapportens overordnede spørsmål

Resultater

Resultarer fra første fase er publisert i: Foreldremeninger om skolen : en nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i grunnskolen / av Christian W. Beck og Svein Egil Vestre. Didakta Norsk Forlag 2008.

Bakgrunn

Undersøkelsens populasjon er foreldre med barn på 4., 7. og 10. årstrinn i norsk grunnskole skoleåret 2006/07, barn født henholdsvis i 1997, 1994 0g 1991.
Vi ønsket et utvalg med tilstrekkelig antall informanter (foreldre) slik at relevante problemstillinger med samme informasjon om disse forholdene, som i populasjonen, kunne undersøkes (Hellevik 1980, Stinchcombe 1968). Bruttoutvalget på 350 fra hver av de tre klassetrinne, til sammen 1050, er et tilfeldig stratifisert utvalg på 0,6 % av den aktuelle elevpopulasjon (GSI 2006/07).

Nettoutvalget på de tre årstrinnene er jevnstore, henholdsvis 4. kl =27 %, 7 kl. = 28,4 % 10. kl = 28, 8 %. Det tilsier at tilnærmet lik stratifisering mellom årstrinnene er oppnådd. At ca 15 % av svarene er på elever fra andre enn disse tre årstrinnene, kan ikke tillegges betydning i denne sammenheng. 49,1 % jenter og 50,9 % gutter i utvalget er nær populasjonstallene for grunnskolen (48,6 % – 51,4) (GSI 2006/07).
 

Finansiering

Småforskmidler fra UiO/PFI

Publisert 28. sep. 2010 10:14 - Sist endret 27. okt. 2017 15:15

Kontakt

Svein Egil Vestre

+47-22856162

s.e.vestre@iped.uio.no