Gulserier 1990 - 1999

1990

1. 1990 Bø, Marklund, Hamsten, Persson og Tonnquist-Uhlen

Forholdet mellom nevrologiske utfall og psykiske dysfunksjoner hos barn med store språkproblem

2. 1990 Eva Nordland

Evaluering av de norske Unesco nettsverkskolene

3. 1990 Bjørg B. Gundem, Britt Ulstrup Engelsen og Berit Karseth

Læreplan og fag. Rapport nr. 1. Forsknings- og studiegruppen for læreplanteori og fagdidaktikk.

4. 1990 Erling Lars Dale

Om universitet og høgskole - Habermas og Luhmann

5. 1990 Eva Nordland

Unesco Network Schools in Norway

6. 1990 Asbjørn Birkemo

Læreplaner som styringsinstrument. Rapport nr. 2. Forsknings- og studiegruppen for læreplanteori og fagdidaktikk

7. 1990 Gundem, Ulstrup Engelsen, Karseth

Curriculum and School Subjects. Report no. 3, 1990. The Research Group for Curriculum and Subjects Didactics

8. 1990 Birgit Brock-Utne

Listen to Women - for a Change

9. 1990 Birgit Brock-Utne

Women, Education and Development

10. 1990 Britt Ulstrup Engelsen

Norskfaget i videregående skole: Litteraturdidaktisk vektlegging. Rapport I. Debatt-analyse og drøfting. Rapport nr. 4. Forsknings- og studiegruppen for læreplanteori og fagdidaktik

1991

1. 1991 Ivar Bråten

Lese- og skrivevansker i biologisk perspektiv

2. 1991 Olaf Tombre

Skoleutvikling i Ghana

3. 1991 Ivar Bråten

N=1. Om å studere det enkelte individ i anvendt pedagogisk-psykologisk forskning

4. 1991 Britt Ulstrup Engelsen

Norskfaget i videregående skole: Litteraturdidaktisk vektlegging. Rapport II. Plananalyser. Avsluttende drøftinger

5. 1991 Gundem, Bjørg B., Engelsen, Britt Ulstrup, Karseth, Berit, eds.,

Curriculum work and curriculum content, theory and practice, contemporary and historical perspectives

6. 1991 Ivar Bråten

Kognitive strategier og ortografi. Bind I

7. 1991 Ivar Bråten

Kognitive strategier og ortografi. Bind II

1992

1. 1992 Per Lauvås

Traditional teaching and the teaching of traditions. Impressions and reflections upon a visit study teaching in Buddhist monasteries in the Northern Province, the Kingdom of Thailand

2. 1992 Bjørg B. Gundem

Læreplanadministrering: Fremvekst og utvikling i et sentraliserings - desentraliseringsperspektiv.

Prosjektet læreplan og fag

3. 1992 Asbjørn Birkemo

Kunnskapstilegning i skolen

4. 1992 Britt Ulstrup Engelsen, Bjørg Brandtzæg Gundem, Berit Karseth

Verdier - vekst - video. Mangfold i møtet mellom lærer og læreplan

5. 1992 Svein Stensaasen

Søkekonferansen som start på forbedringsprosesser i en industribedrift

6. 1992 Vegard Moen

Målstyring og måloperasjonalisering i norsk grunnskole. En drøfting av mulighetene for effektivisering av grunnskolens pedagogiske virksomhet ved hjelp av målstyringskonseptet

1993

1. 1993 Svein Stensaasen og Bodil Ask

Læreres oppfatning av elevers samspill

2. 1993 Tiltredelsesforelesninger ved Pedagogisk forskningsinstitutt 1992

Pedagogisk forskning - forskningskvalitet og forskningsformidling

3. 1993 Birgit Brock-Utne

Education in Africa

4. 1993 Berit Karseth, Bjørg Brandtzæg Gundem og Britt Ulstrup Engelsen (red)

Om styring og læreplanutvikling

5. 1993 Asbjørn Birkemo

Skolemiljø og læringskvalitet

6. 1993 Bjørg B. Gundem og Berit Karseth

Læreplan og fag - sluttrapport

7. 1993 Kamil Z. Øzerk

Andrespråksinnlæring. Innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, teorier og modeller

8. 1993 Svein Stensaasen

The application of Deming's theory of TQM to achieve continuous improvements in Education

9. 1993 Bjørg B. Gundem

Historien om et prosjekt: Læreplan og fag 1989-1992

10. 1993 Egil Nilsen

Trekk av de verdslige søndagsskolenes historie. Innovasjonsprosjektet: Del 3.

1994

1. 1994 Erling Lars Dale

Det sosialpedagogiske studiet. Kritikk og rekonstruksjon av pedagogikken ved PFI

2. 1994 Pedagogisk forskningsinstitutt

Minneseminar om Einar Høigård

3. 1994 Kamil Z. Özerk

Language Development and Subject Matter Acquisition

4. 1994 Birgit Brock-Utne

The Power to Define the Curriculum

5. 1994 Kari Ellen Synnestvedt

Skolefaget kroppsøving. Fagets bakgrunn og utvikling 1848-1925

6. 1994 Marit Storeng

Ideological Changes - Educational Consequences:

How is Education evolving in Namibia from a Perspective of Liberation?

7. 1994 Birgit Brock-Utne

Indigenous forms of Learning in Africa. Education in Africa Vol. 2.

8. 1994 Per Lauvås og Frithjof Tollaas

Pedagogisk konsulentvirksomhet med akademiske fagmiljøer

9. 1994 Frithjof Tollaas og Per Lauvås

Pedagogisk konsultasjon ved Biologisk institutt

10. 1994 Per Lauvås og Frithjof Tollaas

Strategiske overveielser i veiledning med akademiske fagmiljøer

11. 1994 William Reid

Curriculum Planning as Deliberation

12. 1994 Berit Bratholm, Torstein Harbo og Harald Jarning

Brokker til en faghistorie. Pedagogikk som studiefag og forskningsfelt

1995

1. 1995 Birgit Brock-Utne

States or Markets? Neo-Liberalism in the Educational Policies of Sub-Saharan Africa. Education in Africa. Vol. 3.

2. 1995 Kamil Z. Øzerk

Modeller for minoritetsundervisning - En komparativ studie av modeller, strategier og metoder for organisering og gjennomføring av undervisning med to språk

3. 1995 Kari Elvestad og Eli Kari Høyhilder

Pedagogisk evaluering i historisk perspektiv

4. 1995 Vibeke Grøver Aukrust

Fortellinger fra stellerommet. To-åringer i barnehage: En studie av språkbruk - innhold og struktur

5. 1995 Walter Frøyen

Læring. Tilretteleging for læring med en elementærinnføring i Magne Nyborgs læringsteori og begrepslæringsmodell.

6. 1995 Karen Jensen

Studiemiljø og kunnskapsutvikling.

En undersøkelse av studiemiljøet på Det juridiske fakultet

ved Universitetet i Oslo.

7. 1995 Svein Stensaasen og Bjørg Tofte

Kvalitet i Japan

8. 1995 Elin Johanne Reite

Statlig læreplanadministrering: styring - strategi - retorikk. Et søkelys på deltakelse og representasjon i planprosessen frem mot ny generell del av læreplanen for grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring - 1993

9. 1995 Tor Arnfinn Kleven

Reliabilitet som pedagogisk problem

10. 1995 Tor Arnfinn Kleven

Undervisning - kunst eller teknikk?

11. 1995 Svein Stensaasen

Ledelse og kvalitet i utdanning

1996

1. 1996 Tone Kvernbekk (ed.)

Considering the Researcher as Human Being

2. 1996 Bjørg B. Gundem og Kamil Øzerk (ed.)

Dissemination and Utilization of Resesarch Knowledge

3. 1996 Ola Bøe

PC-basert undersøking og trening av visuelle funksjoner

4. 1996 Anders Lysne

Skjønnhetens lysglimt i tilværelsen

5. 1996 Asbjørn Birkemo

School effectiveness

6. 1996 Olav Golf

Haugebevegelse og Folkeopplysning 1800-1860.

7. 1996 Yngve Lindvig og Jarl Inge Wærness (red.)

Perspektiver på høyere utdanning og forskning.

8. 1996 Birgit Brock-Utne og Tove Nagel (ed.)

The role of aid in the development of education for all

9. 1996 Per Rand

Avskjedsforelesning; Målrettet handling krever instrumentell aktivitet.

10. 1996 Ivar Bråten

Cognitive strategies in mathematics

11. 1996 Ola Bø

Differnsialdiagnose av lesesvake på grunnlag av KAOS-testen.

1997

1. 1997 Ellen Strøm Sundland

En analyse av didaktiske begreper i lys av

Organisasjonslæring

2. 1997 Knut Tveit (red.)

Streiftog i historisk og komparativ pedagogikk

3. 1997 Arild Tjeldvoll og Peter Nagy (red.)

Democracy or Nationalism

4. 1997 Bjørg Brandtzæg Gundem

Læreplanhistorie – historien om skolens innhold som forskningsfelt

5. 1997 Ola Bø

Celebral lateralitet hos lesesvake

6. 1997 Ivar Bråten, Alfred Lie og Rune Andreassen

Home literacy invironment, leisure time reading, and orthographic processin among Norwegian elementary school children

7. 1997 Thorleif Lund

Kausal metodologi; En kortfattet og enkel

Introduksjon.

8. 1997 Birgit Brock-Utne (red.)

Decolonizing the African mind.

9. 1997 Arild Tjeldvoll

A Service Univerity in Scandinavia?

10. 1997 Arild Tjeldvoll og Icara S. Holmesland (red.)

Gobalization and Education. Essays on Quality of Equality

11. 1997 Ola Bø

Perception and brain

12. 1997 Berit Karseth, Sigrun Gudmundsdottir og Stefan Hopmann (red.)

Didaktikk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem

1998

1. 1998 Per Lauvås & Gunnar Handal

Hovedfagsveiledning ved universitetet i Oslo. Rapport fra prosjektet "Vitenskapelig veiledning"

2. 1998 Anne Welle-Strand

Etterutdanning av fagpedagoger ved Universitetet i Oslo – Behov og strategi

3. 1998 Britt Ulstrup Engelsen

En læreplanteoretisk analyse av planer for menighetspedagogisk virksomhet i den norske kirke

4. 1998 Bjørg Brandtzæg Gundem

Understanding european didactics- an overview. Didactics (Didaktikk, didaktik(k), didactique)

5. 1998 Birgit Brock-Utne and Marianne Miettinen

The First Years of the "Education in Africa" Seminar at the University of Oslo

6. 1998 Britt Ulstrup Engelsen

Fagprøve og fagforståelse med fragmenter i et bilde av fagopplæring i arbeidslivet

1999

1. 1999 Roald Nygård, Lennart Rosenlund, Karen Jensen

Et korrespondanseanalytisk tilbakeblikk på noen data fra et studium av norske jusstudenter, med søkelys på bakgrunnsvariabelstrukturen og sider ved studentenes sosial miljø

2. 1999 Kjersti Franciszka Okkelmo

A focus on girls and boys within the classroms. Continous assessment as a contribution to quality improvement in primary education in Swaziland

3. 1999 Ragnhild Tungsvik

Continuous assessment as a contribution to quality improvement in primary education in Swaziland

4. 1999 Britt Ulstrup Engelsen

Læreplanstudier: Forskning på samfunnsfenomener

5. 1999 Birgit Brock-Utne and Gunnar Garbo

Globalization - on whose terms?

 

Gulserier 1977 - 1989

Gulserier 2000 - 2006


 

Publisert 23. sep. 2010 18:09 - Sist endret 23. sep. 2010 18:39