Betydningen av vennskap for ungdomsskoleelever med lett grad av utviklingshemning (avsluttet)

Hva kjennetegner vennskap hos ungdomsskoleelever med lett grad av utviklingshemning? Hvilken betydning har jevnaldrenderelasjoner for deres livskvalitet?

Om prosjektet


Prosjektet gjennomføres som en kvalitativ intervjustudie blant elever med lett grad av utviklingshemning/generelle lærevansker i ungdomsskolen, foreldre og lærere. Målet er å studere hva som kjennetegner vennskap hos disse elevene og se hvilken betydning jevnaldrenderelasjoner har for deres livskvalitet. Fokus er rettet mot elever som er tilknyttet forsterkede avdelinger/spesialgrupper innen den ordinære skolen, og som samtidig har en tilhørighet i en ordinær klasse.
 

Hovedtema er rettet mot elevenes opplevelse av vennskap, deres presentasjoner av hva som kjennetegner gode vennskap og hvilken betydning disse relasjonene har for dem. Videre vil det bli aktuelt å studere foreldrenes opplevelse av barnas vennskap, samt å se nærmere på hva lærerne gjør for å legge til rette for vennskapsrelasjoner i skolen.

Prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av intervju med alternative innfallsvinkler, der elevene er hovedinformanter (11), samt ved hjelp av intervju med foreldre (6) og lærere (9), samt via en overordnet teoretisk diskusjon på grunnlag av det som er kommet fram gjennom samtlige intervju.

 

Resultatene av prosjektet er under publisering og planlegges publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

 

Prosjektet er planlagt å avslutte ved utgangen av 2016.

 

 

 

 

Publisert 1. juli 2015 15:51 - Sist endret 8. nov. 2017 15:01

Kontakt

Hanne Marie Høybråten Sigstad
Førsteamanuensis - Institutt for spesialpedagogikk