Kommunikativ utvikling hos enspråklige og tospråklige barn i alderen 36-48 måneder (avsluttet)

Formålet med studien er å validere ett nytt foreldrerapporteringsskjema for kommunikativ utvikling hos barn mellom 3 og 4 år: MacArthur Bates Communicative Development Inventories (CDI III). Skjemaet vil valideres både for enspråklige og tospråklige barn i den aktuelle aldersgruppen.

Bakgrunn

Tidlig kartlegging av barns språkutvikling er avgjørende for å kunne identifisere og sette i gang tiltak for barn med språkvansker. Foreldrerapporteringsskjemaene MacArthur Bates Communicative Development Inventories CDI-I og CDI-II er allerede i bruk i Norge for aldersgruppen 8-36 måneder (Kristoffersen et al. 2012). CDI-rapportene er også mye brukt internasjonalt, både i klinisk arbeid med barn med språkvansker og i barnespråksforskning (Heilmann, Ellis Weismer, Evans og Hollar 2005). Imidlertid er det behov for et kartleggingsverktøy for førskolebarn som er eldre enn 36 måneder. Forskere ved Universitetet i Oslo har derfor tilrettelagt skjemaet CDI III (for aldersgruppen 3-4 år) for norsk.

Målet med det foreliggende prosjektet er å undersøke i hvilken grad svarene på foreldrerapporten samsvarer med barnas spontantale og ordforråd målt med British Picture Vocabulary Scale.

 

Referanser

Heilmann, J., Ellis Weismer, S.E., Evans, J. & Hollar, C. (2005) Utility of the MacArthur-Bates communicative development inventory in identifying language abilities of late-talking and typically developing toddlers. American Journal of Speech-Language Pathology 14:40-51.

Kristoffersen, Kristian Emil, Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne & Henriksen, Laila Y. (2012). Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie.  Norsk tidsskrift for logopedi 12, s. 34-43.

 

 

Publisert 14. nov. 2013 14:29 - Sist endret 3. feb. 2020 10:41