Å bli sett og hørt - Lærer/elevdialoger mellom ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere (avsluttet)

Prosjektet gjennomføres som en kvalitativ intervjustudie i østlandsområdet, basert på dybdeintervjuer med elever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere i ungdomsskolen. 

Hovedfokus for prosjektet var lærere og elevers opplevelse av lærer/elevrelasjonen, og i hvilken grad elevene opplever medvirkning i sin skolehverdag.

Tre artikler

Prosjektet er tenkt publisert i tre artikler.

  1. Første artikkel: Sigstad, H. M. H. (2013). "Lærer/elevrelasjonen og medvirkning blant ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning". Artikkel publiseres i Spesialpedagogikk, nr. 2.

    Ved hjelp av en induktiv tilnærming, ble et annet tema også fremtredende i datamaterialet; inkludering og relasjoner til jevnaldrende. Den andre artikkelen retter seg derfor  mot dette temaet, der elevenes inkludering blir drøftet i lys av deres jevnaldrenderelasjoner.
     
  2. Artikkelmanus til andre artikkel er sendt for fagfellevurdering til Psykolog i kommunen, med tittelen: "Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning- Inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner."
  3. Tredje artikkel er planlagt publisert, og temaet vil rette seg mot metodiske refleksjoner knyttet til intervju med informanter med utviklingshemning.

Ansvarlig: Førsteamanuensis, Dr. polit. Hanne Marie Høybråten Sigstad.

 

Publisert 6. mars 2013 12:49 - Sist endret 8. nov. 2017 15:01