Livskvalitet hos barn som har et hørselstap (ph.d.-prosjekt)

Prosjektet undersøker livskvalitet hos barn som har fått CI og barn som har fått høreapparat (HA).

Hvordan opplever foreldre og barn at barna har det hjemme, på skolen og i relasjoner til jevnaldrende? (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Om prosjektet

Doktorgradsprosjektet er en del av studien «Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat (CI) som barn».  Fra 1988 og frem til 2015 er det ved Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet (OUS), om lag 600 døve og sterkt hørselshemmede barn under 18 år som har fått CI. På oppdrag fra Helsedirektoratet har CI-enheten ved OUS og Universitetet i Oslo (UiO) gjennomført en studie som skal gi mer kunnskap om hørsel, språk og livskvalitet hos de som har fått CI som barn. Målet er at funnene skal gi ny kunnskap som kan bidra til bedre oppfølging og opplæring for barn og unge som har CI.

Om doktorgradsprosjektet

Delprosjektet «Livskvalitet hos barn som har et hørselstap» skal undersøke livskvalitet hos barn som har fått CI og barn som har fått høreapparat (HA), og sammenligne disse gruppene med normalthørende jevnaldrende. Formålet er å undersøke hvordan foreldre og barn opplever at barna har det hjemme, på skolen og i relasjoner til jevnaldrende. Gjennom denne undersøkelsen håper vi å kunne finne områder der barna opplever å ha god trivsel og kunne identifisere faktorer som kan være med på å fremme livskvalitet hos gruppene. Samtidig vil vi sette fokus på områder der det er behov for bedre oppfølging og tilrettelegging, for å bedre hverdagen til barna som har et hørselstap. Prosjektet vil særlig se på betydningen av språkferdigheter og omgivelsesfaktorer.

 

Prosjektets varighet er fire år, fra august 2015 til august 2019.

Veiledere

  • Professor Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og Oslo Universitetssykehus
  • Professor Björn Lyxell, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Universitet, Sverige.

 

 

 

Publisert 30. jan. 2018 08:47 - Sist endret 18. feb. 2019 08:53

Kontakt

Stipendiat Christiane Haukedal