Læreres bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning (avsluttet)

I dette forskningsprosjektet rettes søkelyset mot læreres motiverende ytringer med henblikk på å fremme elevers motivasjon. Følgende problemstillinger søkes belyst:

Problemområde og problemstillinger

1. På hvilke måter benytter lærer motiverende ytringer overfor elever med lærevansker i spesialundervisning?
2. Hva kjennetegner læreres kvalitet med hensyn til bruk av motiverende ytringer overfor elever med lærevansker i spesialundervisning?

Teoretisk tilnærming

Motivasjon er viktig for lærere å ta hensyn til i undervisningen for å fremme elevers læring (Pressley et al 2006; Wigfield & Eccles 2000). Dette gjelder ikke minst for elever med lærevansker (Klassen og Lynch 2007). Motivasjon kan defineres som en prosess hvor målrettede aktiviteter igangsettes og opprettholdes (Shunk, Pintrisch og Meece 2008). Motivasjonsteorien om forventning av mestring og verdier, utarbeidet av Eccles & Wigfield, utgjør forskningsarbeidets teoretiske grunnlag. Teorien har blitt mye benyttet i utdanningsforskning (Shunk, Pintrisch og Meece 2008; Green 2002). Forventning om mestring forstås som elevens oppfatning av hvor godt han vil kunne utføre en bestemt oppgave. Det opereres med fire verdier, personlig verdi, indre verdi, nytteverdi og kostnad (Wigfield & Eccles 2000; Eccles & Wigfield 2002).

Forskningsmetodisk tilnærming

Observasjon med bruk av videoopptak benyttes som metodisk tilnærming (Gall, Gall & Borg 2007; Bjørndal 2002; Vedeler 2000). Det er innhentet åtte videoopptak av undervisningstimene til to spesialpedagoger som gjennomfører spesialundervisning overfor mindre grupper av elever med lærevansker. Hovedfokuset i datanalysen vil være å studere de verbale ytringene lærerne anvender i interaksjon med elevene for å fremme elevenes motivasjon og læring.

Framdrift

 

  • Videoopptak av åtte spesialundervisningstimer til to spesialpedagoger ble innhentet i løpet av våren 2010.
  • Videoopptakene planlegges analysert høsten 2010 og våren 2011.
  • Våren 2011 og høsten 2011 vil bli anvendt til skriving av artikler, og eventuelt nye analyser av data.
  • Prosjektet beregnes avsluttet våren 2012.

Publisering

  • Nyborg, G. (2008): Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av mediert undervisning (Avhandling for graden PhD). Institutt for spesialpedagogikk. Det utdanningsvitenskaplige fakultetet, Universitetet i Oslo.
  • Nyborg, G. (2010): Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning. Spesialpedagogikk, vol. 75(6) s. 30-45.
  • Nyborg, G. (2010): The qulity of mediational teaching practiced by teachers in special education. An observational study in norwegian primary schools. The International Journal of Special Education (Innsendt artikkel).

Planer for videre publiseringer:

Det planlegges utarbeiding av to forskningsartikler i løpet av 2011. Disse vil bli publisert i et norsk og et internasjonalt tidsskrift. Avhengig av prosjektets progresjon vil det muligens bli utarbeidet en artikkel i 2012.

 

 

Publisert 21. sep. 2010 11:23 - Sist endret 1. mars 2013 12:39

Kontakt

Post.doc Geir Nyborg
geir.nyborg@isp.uio.no
22 85 81 30