Karlsen & Hjetland (2017): Frog where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

I: Spesialpedagogikk

Forfattere

Jannicke Karlsen & Hanne Næss Hjetland

Sammendrag

Leseforståelse kan ses som nøkkelen til læring og skolefaglig fungering. Siden narrativ kompetanse har vist seg å være en av komponentene som har betydning for utviklingen av leseforståelse, undersøkes sammenhengen mellom narrativ produksjon hos barn i 1. klasse med urdu/panjabi som morsmål og leseforståelse i 1. og 2. klasse. Resultatene viser en betydelig variasjon i barnas narrative produksjon med hensyn til lengde, vokabular og grad av lingvistisk kompleksitet. Denne variasjonen ble gjenspeilet i barnas leseforståelse når de ble gruppert i svake, middels og sterke fortellere. Resultatene blir drøftet i lys av tidligere forskning på feltet.

Publisert 1. aug. 2017 10:04 - Sist endret 18. okt. 2019 11:19