Nilsen & Bjørnsrud (2018): Det uferdige? - om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en eksepertgruppe

I: Spesialpedagogikk

Forfattere

Sven Nilsen & Halvor Bjørnsrud.

Abstract

Forfatterne gir en gjennomgang og kritisk vurdering av sentrale sider av rapporten fra «Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» (Nordahl-utvalget). Det stilles spørsmål ved om barn med særlige behov får et bedre tilbud ved å ta bort retten til spesialundervisning, slik ekspertgruppen foreslår. Det pekes på en ulogisk begrepsbruk og sammenblanding av spesialundervisning og spesialpedagogikk. En etterlyser hvor det blir av den spesialpedagogiske kompetansen i systemet, ettersom utvalget nesten bare taler om «pedagogisk» utdanning/kompetanse/støttesystem. Forfatterne reiser også spørsmål om rapporten preges av – og bidrar til – mistro til spesialpedagoger, ettersom ekspertgruppen reiser tvil om deres «motiver» og uttaler at deres praksis preges av «egeninteresser» og at det «lønner seg» for dem «å ha barn og unge med problemer».  Forfatterne peker også på at forslagene fra ekspertgruppen er motstridende når det gjelder synet på sakkyndig vurdering – som de mener har et for stort omfang – samtidig som de kommer med en rekke andre forslag som risikerer å øke omfanget av kartlegging og vurdering enda mer. Videre reagerer forfatterne på utvalgets forslag om å omfordele ressursene, slik at en flytter ressurser fra elever med spesialundervisning for å styrke ordinær opplæring.

Debattinnlegget kan også leses on-line på Utdanningsnytts nettside.

Publisert 31. okt. 2018 10:53 - Sist endret 31. okt. 2018 10:53