Rygvold & Ogden (2017): Innføring i spesialpedagogikk

Det spesialpedagogiske praksisfeltet har endret seg i de seinere årene. I dag kjennetegnes det av mangfold og fleksibilitet. Det betyr at det må være mange valgmuligheter når en skal utforme tilbud til elever med særlige behov. Dette er 5.utgave av boken "Innføring i spesialpedagogikk". Flere av kapitlene i boken er skrevet av ansatte ved Institutt for spesialpedagogikk. Boken er utgitt av Gyldendal Akademisk

Forlagets omtale av boken

Denne boka er en oppdatert versjon av standardverket som gjennom to ti-år har vært flittig brukt for å introdusere det spesialpedagogiske fagfeltet for studenter og lærere.

Mens spesialundervisningens organisering, omfang og resultater stadig debatteres, har behovet for spesialpedagogisk erfarings- og forskningskunnskap bare økt. Det er glidende overganger mellom spesialundervisning, tilpasset opplæring og ordinær undervisning og i dagens skole trengs kunnskap og kompetanse på alle de tre fagområdene.

Boka gi en innføring i fagområdets utvikling og status, men også en oppdatert innføring i de vanligste former for lærevansker og funksjonshemninger.

Spesialpedagogikk har fremdeles en foregangsfunksjon i skolen gjennom å ta inkludering, differensiering og individualisering på alvor. Samtidig trenger elever med spesialpedagogiske behov det samme som alle andre elever; et trygt læringsmiljø og god undervisning.

Kapittel og forfattere

  • Spesialpedagogisk praksis - Terje Ogden og Anne-Lise Rygvold
  • Lese- og skrivevansker - Anne-Lise Rygvold
  • Matematikkvansker - en vanske å regne med - Guri A. Nortvedt
  • Atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge - Terje Ogden
  • Utviklingshemming - Hanne Marie Høybråten Sigstad
  • Språk- og talevansker - Anne-Lise Rygvold
  • Synsvansker - Bente Elisabeth Kristiansen
  • Barn og unge med nedsatt hørsel - Anne Bakken, Aase Lyngvær Hansen og Tove Leinum Østerlie
  • Spesialpedagogikk og spesialpedagogiske tiltak - Monica Dalen og Terje Ogden

 

Publisert 24. aug. 2017 17:02 - Sist endret 27. okt. 2017 12:51