Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser

Delprosjekt 3.1: Fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser: tverrfaglighet, dybdelæring og digitale læringsressurser studerer fagfornyelsen i møte med klassseromspraksiser.

I dette delprosjektet er det fire hovedspørsmål:

  • På hvilke måter kommer læreres profesjonsfaglige kompetanse til uttrykk i planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?
  • På hvilke måter kommer elevers kompetanseutvikling til uttrykk i læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?
  • På hvilke måter kan digitale læringsressurser – i samspill med andre læringsressurser– bidra til å støtte elevers læringsprosesser i aktiviteter som skal fremme tverrfaglighet og dybdelæring?
  • Hvilke faglige, pedagogiske og strukturelle endringer kommer til uttrykk i planlegging og gjennomføring av læringsaktiviteter som skal fremme tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser?

Metode

Det skal gjennomføres seks kvalitative casestudier, på ungdoms- og videregående skoler. Fokuset i casestudiene er tverrfaglighet, dybdelæring og pedagogisk bruk av IKT. I casestudiene benyttes følgende metoder; videoopptak av klasseromsinteraksjoner, klasseromsobservasjoner, tester av elevene og intervjuer med lærere, elever og rektorer.

Mål

Bidra med kunnskap om hvilke læringsaktiviteter og læringsressurser som bidrar til tverrfaglighet, dybdelæring og bruk av digitale læringsressurser.

Publisert 9. mars 2020 13:43 - Sist endret 26. sep. 2022 15:47