Utvikling og analyse av indikatorer for implementering av sentrale begreper i fagfornyelsen

I dette delprosjektet undersøker vi hvordan elever og lærere opplever møtet med fagfornyelsen. Dette gjør vi ved å gjennomføre en representativ spørreundersøkelse av elever på 9. trinn og deres lærere.

Hovedfokus for studien er:

  • Elever og læreres tenkesett om læring og kunnskap, samt elevers motivasjon og opplevelse av trivsel og læringsmiljø.
  • Elever og læreres verdier og holdninger knyttet til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Metode

Spørreundersøkelsen er landsomfattende og gjennomføres 4 ganger i perioden 2021 til 2023. Niende trinn på 150 skoler er trukket ut til å delta. Piloteringen av studien starter høsten 2020. 

Mål

Delprosjektet skal bidra med:

  • Kunnskap om elever og læreres lærings- og kunnskapssyn 
  • Kunnskap om elevers motivasjon, trivsel og læringsmiljø 
  • Kunnskap om læreres opplevelser av de tverfaglige temaene
  • Kunnskap om hvorvidt Fagfornyelsen implementeres med forskjellig takt og kvalitet i ulike skoler. 
  • Kunnskap om hvorvidt de valgte målingene er egnede indikatorer for implementeringen av Fagfornyelsen.
Publisert 9. mars 2020 13:45 - Sist endret 25. jan. 2021 14:54