Utfordringer ved implementering av en-til-en

I tillegg til å avdekke målet for implementeringen sier også forskningen noe viktig om hvordan implementeringen blir gjort og hvilke utfordringer som er knyttet til denne. Disse utfordringene oppstår gjerne på tross av gode intensjoner med implementeringen. 

Lærer og elev jobber på iPad

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I en av litteraturgjennomgangene (Islam & Grönlund, 2016) er utfordringer ved implementering av en-til-en systematisert i åtte sentrale kategorier:  

 1. God ledelse i implementeringen 
 2. Kjennskap til konteksten som programmet skal innføres i  
 3. Skifte i pedagogisk paradigme  
 4. Læreres profesjonsutvikling  
 5. Fortsatt tilstedeværelse av «stakeholders»  
 6. Oppfølging og evaluering av programmet  
 7. Tilstrekkelig infrastruktur 
 8. Bærekraftighet 

Disse punktene dreier seg både om hva som er skoleeiers (kommunens/fylkeskommunens) oppgaver, skolelederes oppgaver og læreres oppgaver. De to første punktene og de fire siste dreier seg i særlig grad om systematikk ved innføring av en-til-en. Denne systematikken er skoleeier og skoleledere sitt ansvar.  

Punkt tre og fire er i større grad knyttet til utfordringer som læreren i særlig grad møter, selv om både implementering, infrastruktur og en eventuell evaluering er på plass. Det som kalles skifte i «pedagogisk paradigme» er særlig knyttet til arbeidsformer og praksis i klasserommet, men dreier seg også om læreres grunnleggende forståelse av formålet med opplæringen. 


Spørsmål til drøfting i kollegiet: 

 1. Hva har vært de største utfordringene ved implementeringen av en-til-en på deres skole? Er disse utfordringene sammenfallende med det forskningen viser, eller har dere også hatt andre utfordringer? 
 2. Hvordan har dere utviklet dere kollektivt som lærere i arbeidet på deres skole? På hvilken måte har skoleledelsen og skoleeier tatt ansvar for lærernes profesjonsutvikling? 
 3. Hva vil du gjøre i tiden fremover for å ta medansvar for felles profesjonsutvikling på din skole? 

Kilde

Islam, M. Sirajul, & Grönlund, Åke (2016). An international literature review of 1:1 computing in schools. Journal of Educational Change, 17(2), 191-222. doi: 10.1007/s10833-016-9271-y

Publisert 25. sep. 2019 16:02 - Sist endret 30. sep. 2022 11:00