Ole Kristian Bergem

Post.doc. Ole Kristian Bergems forskningsinteresse er knyttet til matematikkundervisning, med særlig fokus på grunnskolen.

Post.doc. Ole Kristian Bergem

Hva forsker du på?

- Jeg har i løpet av de siste årene ved ILS vært involvert i både de store internasjonale studiene TIMSS og PISA og  i den nasjonale, videobaserte  klasseromsstudien PISA+. Selv om rammeverkene og målsetningene i TIMSS og  PISA er noe ulike, måler de begge norske elevers prestasjoner eller kompetanser i sentrale skolefag, nemlig matematikk, naturfag og norsk (lesing – kun i PISA). De forsøker så å knytte og forklare elevprestasjoner/kompetanser i lys av relevante bakgrunnsvariabler.
I klasseromsstudien PISA+ var målsetningen vår å forfølge problematiske funn i PISA og TIMSS, sett med norske øyne. Seks niendeklasser ble videofilmet i ca. tre uker og faglærere og elever ble intervjuet i etterkant av timene. Spørsmålene lærerne fikk var særlig rettet mot målene for undervisningen, mens elevene ble spurt om sin opplevelse av timene og undervisningen og hvordan de arbeidet i de involverte fagene (matematikk, naturfag og lesing). For en grundigere presentasjon av PISA+, se nettsiden til prosjektet.
Vi publiserer fremdeles internasjonale forskningsartikler og bøker/kapitler fra PISA+ studien. I tillegg arbeider vi med å forberede og designe studier hvor undervisning og læring kan knyttes tettere opp mot hverandre. Et sentralt tema er å undersøke hvilken type undervisning og hvilke arbeidsformer som gir gode læringsresultater. Internasjonalt samarbeid med andre forskningsmiljøer som arbeider med samme type spørsmål, er etablert.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

- Forskning på undervisning, læring og faglig innhold står sentralt innenfor utdanningsforskning. Likevel kan det sies at mye av denne forskningen har vært fragmentarisk, og det har ikke lykkes å etablere kausale relasjoner mellom for eksempel undervisning og læring. Et viktig mål for utdanningsforskning bør være å designe studier som evner å linke undervisning tettere opp mot læring, målt gjennom elevprestasjoner, i sentrale skolefag.

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

- Jeg ønsker å bidra til at vi øker vår kunnskap om sammenhenger mellom undervisning og læring.

Hvordan foregår forskningen?

- Forskningen foregår både gjennom studier og analyser av det som foregår i klasserommet og ved analyser av elevprestasjoner, målt gjennom nøye utarbeidede tester.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

- Resultatene fra denne forskningen vil være spesielt viktig i forhold til lærerutdanning, men også i relasjon til videreutdanning av lærere.

Hvor henter du idèer og problemstillinger fra?

- Jeg arbeider i gruppe sammen med andre forskere og vi diskuterer oss fram til den endelige utformingen av forskningsprosjektene. Det er spesielt viktig at problemstillingene også er relatert til internasjonal forskning på det aktuelle feltet.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

- En stor utfordring er, som nevnt over, å designe studier som bidrar til å øke vår kunnskap om sammenhengen mellom undervisning og læring.
 

Publisert 15. mars 2011 12:42 - Sist endret 11. juni 2018 12:41