Britt Oda Fosse

Universitetslektor Britt Oda Fosses forskningsinteresse er knyttet til lærerstudenters læring

Hva forsker du på?

- I mitt doktorgradsarbeid har jeg forsket på lærerstudenters læring.  Hensikten med studien er å generere kunnskap om lærerstudenters læringsprosesser, og spesielt om hvordan studenter skaper mening om tilpasset opplæring som begrep og virksomhet. Dette er en kvalitativ studie der jeg analyserer studenters dialoger både når de samarbeider om å forstå pedagogisk teori og begrepet tilpasset opplæring på campus, og når de snakker om sin egen undervisning med veileder i skolen. Avhandlingens forskningsspørsmål handler om å undersøke hvilke redskaper som er tilgjengelige og hvordan disse tas i bruk i de ulike samtalene studentene har. Videre søkes det svar på hvilke uttrykk tilpasset opplæring får i dialogene.  Et tredje forskningsspørsmål søker å undersøke mer generelt hvordan vi kan forstå tilpasset opplæring som begrep og virksomhet. Studien er forankret i et sosiokulturelt perspektiv på læring, med fokus på dialogisk teori om mening og meningsdannelse. I analysearbeidet er det interaksjonsanalyse som er det sentrale metodologiske grepet.  Sentrale funn i studien viser at de resursene og kulturhistoriske redskapene som tas i bruk i de kollektive læringsprosessene i stor grad er med på å opprettholde studentenes forståelse av tilpasset opplæring som individorientert og spesialpedagogisk.  Videre viser funn at studentenes kollektive arbeid på campus gir grunnlag for å konstruere teoretisk kunnskap om tilpasset opplæring og elevers læring gjennom blant annet bruk av case som redskap. I veiledningssamtaler i skolen blir tilpasset opplæring i liten grad gjort til objekt for refleksjon og analyse. Funn viser at universitetslærere og veiledere i skolen i liten grad fungerer som kompetente andre i studentenes læringsprosesser. Det er videre få tegn til transformering av kunnskap mellom lærerutdanningens to hovedpraksiser; undervisningen på campus og veiledningen i skolen.

Hvorfor er denne forskningen viktig?

- Forskning på lærerutdanning og lærerstudenters læring er viktige blant annet i forbindelse med nye lærerutdanningsreformer, både sentralt og lokalt. Min forskning er et bidrag til forståelse av lærerstudenters læringsprosesser, og videre til å forstå lærerutdanning og problemer forbundet med å skape sammenheng mellom ulike praksiser i lærerutdanningen. 

Hva er din motivasjon for å drive med forskning?

- Nysgjerrighet, og det å prøve å forstå fenomener og problemer innenfor det teoretiske feltet og den virksomheten jeg er en del av. Motivet er å kunne utvikle kunnskaper som kan bidra til videre utvikling på de områder forskningen er knyttet til.

Hvordan foregår forskningen?

- Gjennom en ”frem og tilbake prosess” der jeg studerer sammenhenger mellom teoretisk ståsted, spørsmål som blir stilt, metoder som blir valgt, data som samles inn og hvordan disse skal analyseres og tolkes.

Hvilken nytte kan man ha av denne forskningen?

- Forskningen kan som nevnt være et bidrag inn i diskusjoner om utvikling av lærerutdanningen.
 

Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?

- Gjennom egne erfaringer fra mitt arbeid med lærerutdanning, fra andres forskningsarbeider og resultater, fra diskusjoner med kolleger, fra teoretiske perspektiver om læring og utvikling.

Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?

- Å utvikle flere studier av lærerstudenters læring og utvikling.  Bruke de kvalitative studiene som finnes på dette feltet, i arbeidet med utvikling av lærerutdanningen.  En viktig utfordring er videre å formidle  forskning til kolleger og studenter .

Publisert 18. mai 2011 07:16 - Sist endret 30. nov. 2017 10:35