Demokrati og lærerbevissthet (avsluttet)

Til lærerutdanninger i Norden

I forbindelse med det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012, har det norske Kunnskapsdepartementet tatt initiativet til et nordisk samarbeid om demokratiske verdier og perspektiver på demokrati i de nordiske lærerutdanningene.

Colourbox

På vegne av Ministerrådet har ILS ved Universitetet invitert to representanter fra et 40-talls nordiske lærerutdanningsinstitusjoner (inviterte deltakerne er listet opp til høyre) til seminar/konferanse om demokratiske verdier, demokratiperspektiver og den nordiske samfunnsmodellen – slik dette kommer til uttrykk i lærutdanningene.
Utgangspunktet for initiativet ligger blant annet i resultater fra de nordiske lands deltakelse i The International Civic and Citizenship Education Study 2009. På konferansen vil resultater fra undersøkelsen bli brukt til å belyse likheter og forskjeller i elevsvar i de nordiske land.

  • Hvilke demokratiske verdier arbeides det med i de nordiske lærerutdannningene og hvordan implementeres demokratiperspektiver i lærerutdanningene?
  • Hvordan forberedes kommende nordiske lærere på dobbeltrollen som forsvarere av den nordiske samfunnsmodell – og samtidig ha et kritisk perspektiv på den?
  • Hva kan vi lære av nordiske likheter og forskjeller i ICCS-resultatene?
  • Hvordan kan demokratiundersøkelsen ICCS 2009 bidra til innholdet i og øvelse av klasseromsferdigheter i lærerutdanningene?

Innledere og seminarledere er forskere som enten har bidratt direkte til ICCS-studien eller som har gjort sekundæranalyser av data fra studien og andre som har arbeidet innenfor feltet og lærerutdannere fra de nordiske land.

 

 

Publisert 4. sep. 2012 12:22 - Sist endret 23. nov. 2017 10:22