TIMSS kompetansenivåer i matematikk

For å lettere forstå hva et gjennomsnittsresultat i matematikk forteller om elevers kompetanse, har TIMSS utarbeidet en internasjonal målestokk med fire nivåer. Kompetansenivåene gir informasjon om elevers kunnskapsnivå og deres anvendelse av denne kunnskapen. Under finner du beskrivelser av kompetansenivåer og eksempeloppgaver fra disse i matematikk for barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Figur som viser en skala i rødt med de ulike kompetansenivåene for matematikk i TIMSS (illustrasjon: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning).

Figuren viser skalaen med de ulike kompetansenivåene for naturfag i TIMSS (illustrasjon: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning).

Kompetansenivåer i matematikk for barnetrinnet

Avansert nivå (625 poeng og over)

Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i mange slags nokså komplekse situasjoner/sammenhenger og forklare sine resonnementer. Elevene kan løse mange flertrinnsoppgaver med hele tall og viser forståelse for brøker og desimaltall. De kan anvende kunnskap om to- og tredimensjonale figurer i ulike situasjoner/sammenhenger. Elevene kan tolke og lage representasjoner av data for å løse flertrinnsoppgaver.

Høyt nivå (550-624 poeng)

Elevene bruker begrepsforståelse for å løse oppgaver. De kan bruke begrepsforståelse av hele tall til å løse totrinns tekstoppgaver. De viser forståelse for tallinjen, multipler, faktorer, og avrundete tall og operasjoner med brøker og desimaler. Elevene viser at de forstår geometriske egenskaper til figurer og vinkler. Elevene kan tolke og bruke data i tabeller og ulike typer diagrammer til å løse oppgaver.

Middels nivå (475-549 poeng)

Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i enkle situasjoner. De kan gjøre utregninger med tre- og firesifrete tall i mange situasjoner/sammenhenger. Elevene kan identifisere og tegne figurer med enkle egenskaper. De kan lese, navnsette og tolke informasjon i grafer og tabeller.

Lavt nivå (400-475 poeng)

Elevene har noe grunnleggende matematisk kunnskap. De kan addere, subtrahere, multiplisere og dividere en- og tosifrete hele tall. De kan løse enkle tekstoppgaver. De har noe kunnskap om enkle brøker og vanlige geometriske figurer. Elevene kan lese av og fullføre søylediagrammer og tabeller.

Under lavt nivå

Elevene på dette nivået svarer på for få oppgaver til at kompetanse kan beskrives.

Kompetansenivåer i matematikk for ungdomstrinnet

Avansert nivå (625 poeng og over)

Elevene kan, konfrontert med ulike typer problemer, anvende matematikk og resonnere matematisk. De kan løse førstegradslikninger og uttrykke generaliseringer. De kan løse problemer relatert til brøk, forhold og prosent, og de kan begrunne svarene sine.

Elevene kan benytte sin kunnskap om geometriske former/figurer til å løse en rekke problemer knyttet til vinkler, areal og overflateareal. De kan beregne gjennomsnitt og median og forstår hvordan endring av data kan påvirke gjennomsnittet. De kan løse oppgaver relatert til forventet verdi.

Høyt nivå (550-624 poeng)

Elevene kan bruke sin kunnskap og forståelse i ulike og relativt komplekse situasjoner. De kan løse oppgaver relatert til brøker, desimaler, forhold og proporsjoner. Elevene på dette nivået viser grunnleggende kunnskap om prosedyrer som brukes for å løse likninger og behandle algebraiske uttrykk.

De kan løse ulike typer oppgaver hvor vinkler inngår, for eksempel relatert til trekanter, parallelle linjer, rektangler, og kongruente og liknende figurer. Elevene kan analysere data ut fra mange typer grafiske framstillinger, og løse enkle problemer knyttet til utfall og sannsynlighet.

Middels nivå (475-549 poeng)

Elevene kan bruke grunnleggende matematiske kunnskaper i mange slags situasjoner. De kan løse oppgaver hvor hele tall, negative tall, desimaler og forhold inngår. Elevene har noe basiskunnskap om egenskaper til todimensjonale former. De kan lese og tolke data i diagrammer og har noe overfladisk kunnskap om sannsynlighet.

Lavt nivå (400-475 poeng)

Elevene har noe kunnskap om hele tall og enkle diagrammer

Under lavt nivå

Elevene på dette nivået svarer på for få oppgaver til at kompetanse kan beskrives.

Eksempeloppgaver i matematikk

Eksempeloppgavene i matematikk viser hvilke type oppgaver elevene vanligvis klarer å løse når de har nådd de ulike kompetansenivåene beskrevet av TIMSS.

Eksempeloppgaver i matematikk for barnetrinnet

Avansert nivå


Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på barnetrinnet, der elevene blir bedt om å komme med 2 forslag på fordeling av 30 elever i forskjellige grupper slik at hver gruppe har likt antall elever og antall elever i hver gruppe er et oddetall.
Eksempeloppgave 1, avansert nivå.

 


Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på barnetrinnet, der elevene ser et kvadrat med lengde og bredde på 6 cm. Under kvadratet er det en tabell med tre andre figurer: et rektangel med lengde 6 cm og bredde 2 cm, en trekant med to sider på 6 cm, og et kvadrat med lengde og bredde på 3 cm. Elevene blir bedt om å oppgi antallet av hver figur som trengs for å dekke det store kvadratet.
Eksempeloppgave 2, avansert nivå.

 


Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på barnetrinnet, der elevene blir spurt om hvor mange trekanter og firkanter de trenger for å bygge tre ulike tredimensjonale figurer: en pyramide, en kube, og et prisme.
Eksempeloppgave 3, avansert nivå.

 


Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på barnetrinnet, der elevene får oppgitt antall biler som kjører forbi et hus fra mandag til fredag en uke. Elevene skal sette verdier på y-aksen i en halvferdig graf over dataene.
Eksempeloppgave 4, avansert nivå.

 


Høyt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på barnetrinnet, der elevene ser et bilde av en vannbeholder med 12 liter vann. To personer heller 3 liter vann hver opp i beholderen. Elevene får oppgitt fire alternative måter å regne ut hvor mye vann det nå er i beholderen, og eleven skal markere den riktige fremgangsmåten.
Eksempeloppgave 1, høyt nivå.

 


Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på barnetrinnet, der elevene får oppgitt at Anna har syklet 3/8 av veien til sin bestemor. Elevene skal oppgi hvor stor brøkdel av veien Anna har igjen å sykle.
Eksempeloppgave 2, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på barnetrinnet, der elevene får oppgitt en tabell over vekten til en gepard, en løve, og en leopard. Elevene får også oppgitt to symboler hvorav et symboliserer 50 kg og et annet symboliserer 25 kg. Elevene blir bedt om å fullføre tabellen ved å fylle ut tabellen med symboler som tilsvarer vekten oppgitt for hvert dyr.
Eksempeloppgave 3, høyt nivå.

Middels nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i matematikk på barnetrinnet, der elevene ser et rutenett på 5X6 ruter med en vannrett stiplet symmetrilinje som deler rutenettet i to like store deler. Tre ruter er farget i øvre halvdel av rutenettet, og elevene skal fullføre figuren slik at det blir symmetri.
Eksempeloppgave 1, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i matematikk på barnetrinnet, der elevene ser en graf over vannstanden i et vann over 10 uker hvor vannstanden varierer fra 5 til 16 meter. Elevene blir bedt om å oppgi hvor høy vannstanden var i uke 8.
Eksempeloppgave 2, middels nivå.

Lavt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "lavt" i matematikk på barnetrinnet, der elevene får oppgitt en tabell med vekten til fire ulike bjørnetyper. Under tabellen er det et halvferdig søylediagram over bjørnenes vekt og elevene blir bedt om å fullføre søylediagrammet.
Eksempeloppgave 1, lavt nivå.

Eksempeloppgaver i matematikk for ungdomstrinnet

Avansert nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser et kvadrat på 3X3 ruter og får oppgitt at summen av tallene i hver rad, hver kolonne og i diagonalen er lik 1. I øvre venstre hjørne er verdien 8/15, rett under er verdien 1/5 og i øvre høyre hjørne er verdien 2/5. Midt i kvadratet er det en X og elevene blir bedt om å finne verdien av X.
Eksempeloppgave 1, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser en trekant ABC med omkrets på 21 cm. Siden AB er lik 3x + 1, siden BC er lik 2x + 5, og siden AC er lik x. Elevene skal finne verdien av X.
Eksempeloppgave 2, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser bildet av et rektangulært papirark. Det nedre, høyre hjørne er brettet med en vinkel på 30 grader. Elevene skal finne vinkelen X som er vinkelen mellom arket og den brettede delen.
Eksempeloppgave 3, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt at et stafettlag med 4 løpere har løpt 400 meter til sammen. Løperne har brukt 12, 13, 11 og 13 sekunder på etappene sine. I de neste to løpene forbedret to av løperne tidene sine med 2 sekunder hver, og elevene blir bedt om å regne ut hvor mange sekunder raskere gjennomsnittstiden ble.
Eksempeloppgave 4, avansert nivå.

Høyt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt at en snor er 45 cm lang og at denne deles i to deler i forholdet 4:5. Elevene skal angi hvor mange cm lang den korteste delen av snoren er.
Eksempeloppgave 1, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt at formelen for bremselengde i meter er lik 2xfarten pluss farten i andre delt på 20. Elevene blir bedt om å regne ut bremselengden til en bil med fart lik 20 meter per sekund.
Eksempeloppgave 2, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser en figur av to identiske, rektangulære ark som blir rullet til sylindere. Den ene rulles fra langsiden og den andre rulles fra kortsiden. Elevene skal sammenligne høyde, diameter og overflaten til de to ulike sylinderne.
Eksempeloppgave 3, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser fire ulike diagrammer: et histogram, et linjediagram, et sektordiagram, og et spredningsdiagram. En gutt skal lage tre diagrammer for å vise informasjon om byen sin. Diagrammene har følgende titler: Yrker som arbeiderne i byen har, antall jenter og gutter født hvert år, og folketall overtid. Elevene blir bedt om å finne hvilket diagram som passer til hvilken tittel.
Eksempeloppgave 4, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt at de har en pose med 24 klinkekuler som enten er svarte eller hvite. En tilfeldig kule blir trukket ut av posen, fargen notert, og klinkekulen lagt tilbake i posen igjen. Dette gjøres 120 ganger, og i 70 av disse gangene ble en hvit kule trukket ut av posen. Elevene skal markere om de tror det er 7, 10, 12 eller 14 hvite klinkekuler i posen.
Eksempeloppgave 5, høyt nivå.

Middels nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt at den laveste temperaturen på en gitt dag ble målt til 6 C i byen X og – 3C i byen Y. Elevene skal regne ut differansen mellom de oppgitte temperaturene.
Eksempeloppgave 1, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser en konveks firkant hvor tre vinkler er oppgitt til å være 100 grader, 115 grader og 85 grader. Elevene skal finne verdien av den siste vinkelen i firkanten.
Eksempeloppgave 2, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene ser salgsannonser for sokker fra fire ulike butikker. Elevene blir bedt om å regne ut prisen for et par sokker i hver av de fire butikkene og nevne butikken som har den laveste prisen.
Eksempeloppgave 3, middels nivå.

Lavt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "lavt" i matematikk på ungdomstrinnet, der elevene får oppgitt en tabell over 100 personers høyde i cm og antallet i hver høydekategori. Et halvferdig søylediagram over datasettet blir gitt elevene og de skal fullføre diagrammet.
Eksempeloppgave 1, lavt nivå.

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 7. des. 2020 12:33