TIMSS kompetansenivåer i naturfag

For å lettere forstå hva et gjennomsnittsresultat i naturfag forteller om elevers kompetanse, har TIMSS utarbeidet en internasjonal målestokk med fire nivåer. Kompetansenivåene gir informasjon om elevers kunnskapsnivå og deres anvendelse av denne kunnskapen. Under finner du beskrivelser av kompetansenivåer og eksempeloppgaver fra disse i naturfag for barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Figur som viser en skala i grønt med de ulike kompetansenivåene for naturfag i TIMSS (illustrasjon: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning).

Figuren viser skalaen med de ulike kompetansenivåene for naturfag i TIMSS (illustrasjon: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning).

Kompetansenivåer i naturfag for barnetrinnet

Avansert nivå (625 poeng og over)

Elevene utviser forståelse for naturfagene og har grunnleggende ferdigheter om utforskende metoder.

Elevene har kunnskap om egenskaper og livsprosesser til forskjellige organismer. De viser forståelse for sammenhenger i økosystemer, og hvordan organismer og deres miljø samhandler og kommuniserer.

De viser forståelse for egenskaper og tilstander til materie, og fysiske og kjemiske forandringer. Elevene viser forståelse for Jordas fysiske egenskaper, prosesser og historie, og viser kunnskap om Jordas bane og rotasjon.

Høyt nivå (550-624 poeng)

Elevene utviser og anvender kunnskap i naturfagene. Elevene utviser kunnskap om egenskaper ved planter og dyr og deres livssykluser, og bruker kunnskap om økosystemer og om menneskers og organismers samspill med miljøet. Elevene legger for dagen kunnskap om tilstander og egenskaper ved materie, om energioverføring i praktiske kontekster, og viser noe forståelse for krefter og bevegelse. Elevene kan (gjengi) ulike fakta om Jordas fysiske karakteristikker og viser en grunnleggende forståelse for Jord-Måne-Solsystemet.

Middels nivå (475-549 poeng)

Elevene utviser kunnskap og forståelse for noen aspekter av naturfag. Elevene viser noe grunnleggende kunnskap om planter og dyr. De viser forståelse for noen egenskaper til materie og noen fakta relatert til elektrisitet, og kan anvende elementær kunnskap om krefter og bevegelse. De viser noe forståelse for Jordas fysiske karakteristikker.

Lavt nivå (400-475 poeng)

Elevene utviser en begrenset forståelse for naturfaglige fakta

Under lavt nivå

Elevene på dette nivået svarer på for få oppgaver til at kompetanse kan beskrives.

Kompetansenivåer i naturfag for ungdomstrinnet

Avansert nivå (625 poeng og over)

Elevene utviser forståelse for begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag i forskjellige kontekster. Elevene kan klassifisere dyr i taksonomiske grupper. De kan anvende sin kunnskap om celler og deres funksjoner. Elevene viser noe forståelse for mangfold, tilpasning og naturlig seleksjon. De forstår også den gjensidige avhengigheten til populasjoner i et økosystem.

Elevene utviser kunnskap om stoffers sammensetning og det periodiske system. Elevene kan bruke stoffers fysiske egenskaper til å sortere, klassifisere og sammenlikne. De kan også se grunner til at en kjemisk endring har funnet sted. Elevene kan kommunisere forståelse for partikkeltetthet og -bevegelse i ulike fysiske tilstander.

Elevene kan anvende kunnskap om energioverføring, kan relatere lysets og lydens egenskaper til vanlige fenomen, og viser forståelse for krefter i hverdagslige kontekster. Elevene utviser forståelse for Jordas struktur, fysiske egenskaper og prosesser. De utviser forståelse for Jordas ressurser og ivaretakelsen av disse.

Høyt nivå (550-624 poeng)

Elevene kan anvende sin forståelse av begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag.  Elevene kan anvende sin kunnskap om kjennetegn ved dyregrupper, celler og deres funksjoner, genetisk arv, økosystemer og ernæring. De viser noe kunnskap og forståelse for komposisjoner og egenskaper ved stoffer og kjemiske endringer.

Elevene kan anvende grunnleggende kunnskap om energitransformasjon og -overføring, elektriske kretser, egenskaper ved magneter, lys, lyd og krefter. De kan anvende kunnskap om Jordas fysiske egenskaper, prosesser, sykler og historie, og viser noe forståelse for Jordas ressurser og bruken av disse.

Middels nivå (475-549 poeng)

Elevene viser noe kunnskap i biologi og fysikk. Elevene viser noe kunnskap om kjennetegn på dyr og kan anvende noe kunnskap om økosystemer. De viser noe forståelse for egenskaper til stoffer, kjemiske endringer, og enkelte fysiske begreper.

Lavt nivå (400-475 poeng)

Elevene utviser en begrenset forståelse for naturfaglige fakta.

Under lavt nivå

Elevene på dette nivået svarer på for få oppgaver til at kompetanse kan beskrives.

Eksempeloppgaver i naturfag

Eksempeloppgavene i naturfag viser hvilke type oppgaver elevene vanligvis klarer å løse korrekt når de har nådd de ulike kompetansenivåene beskrevet av TIMSS.

Eksempeloppgaver i naturfag for barnetrinnet

Avansert nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser en figur av en næringskjede bestående av planter, bille, kanin, svarttrost og hauk. Elevene skal fortelle hva hauken spiser og hvilke to dyr som konkurrerer med hverandre om maten.
Eksempeloppgave 1, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser tre ulike tester med totalt 6 begerglass som undersøker hvor raskt samme mengde sukker løses ved forskjellig temperatur, med eller uten omrøring, eller med forskjellig størrelse på sukkerbiter. Elevene skal for hver av de tre testene markere hvilke begerglass sukkeret vil oppløses raskest, og skrive hvorfor det er viktig å ha samme mengde vann i hvert begerglass.
Eksempeloppgave 2, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på barnetrinnet, der elever skal vise at de forstår hvordan årstider påvirkes av jordaksens helling. Figuren viser en jordklode markert med en by kalt A. Det er sommer i by A og elever blir bedt om å plassere jordkloden enten nord, sør, øst eller vest for solen, slik at det er blir sommer i by A.
Eksempeloppgave 3, avansert nivå.

Høyt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser et ørkenbilde med fjell, sol, sand, busker, gress, kaktus, firfirsle, kamel, skorpion og edderkopp. Elevene skal skrive ned to levende og to ikke-levende ting fra bildet.
Eksempeloppgave 1, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser bilde av en gutt som lyser med en lommelykt. Elevene skal vise at de forstår energioverganger ved å ta stilling til fire påstander som beskriver overgangen fra en energiform til en annen i lommelykten.
Eksempeloppgave 2, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser to tegninger av et hus, et tre og en måne tegnet med 3 ukers mellomrom. Månen er ulike i de to bildene. Elevene skal forklare hvor månen er korrekt tegnet.
Eksempeloppgave 3, høyt nivå.

Middels nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser et bilde av en skilpadde, en manet og en plastpose i havet. Elevene skal skrive en grunn til at plast kan være farlig for dyr som skilpadder.
Eksempeloppgave 1, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser et bilde av to jenter som drar hver sin kasse etter seg.  Kassene har lik tyngde og den ene jenta bruker tralle. Elevene skal forklare hvorfor det er lettere å flytte kassen med tralle enn å dra den etter seg i tau.
Eksempeloppgave 2, middels nivå.

Lavt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave nivå "lavt" i naturfag på barnetrinnet, der elever ser bilde av en blekksprut, en edderkopp, en sommerfugl, og en frosk. Elevene blir spurt om hvilket dyr som har ryggrad.
Eksempeloppgave 1, lavt nivå.

Eksempeloppgaver i naturfag for ungdomstrinnet

Avansert nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever skal kategorisere om følgende dyr er pattedyr eller ikke: maur, katt, delfin, meitemark, fisk, frosk og manet.
Eksempeloppgave 1, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever ser et utsnitt over de 15 første grunnstoffene i det periodiske system. Elevene blir bedt å sortere de fire grunnstoffene Natrium, Fluor, Helium og Karbon fra laveste til høyeste atomnummer.
Eksempeloppgave 2, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever skal velge en av fire alternativer for å beskrive hva som skjer med gassmolekylene i en ballong når denne varmes opp.
Eksempeloppgave 3, avansert nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "avansert" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever skal velge en av fire alternativer for å beskrive hvorfor en heliumfylt værballong blir større når høyden over bakken øker.
Eksempeloppgave 4, avansert nivå.

Høyt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever får spørsmål om hvordan økt antall hager på tak i store byer kan være med på å redusere mengden karbondioksid i luften.
Eksempeloppgave 1, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever får beskrevet et forsøk hvor to like klumper maling blir lagt i hvert sitt reagensrør fylt med vann. Et rør blir oppbevart i kjøleskap og et i romtemperatur. Reagensrørene blir fotografert på samme tidspunkt i fem dager, og en figur viser resultatene. Elevene skal bestemme hvilket rør som ble oppbevart i kjøleskap og grunngi svaret sitt.
Eksempeloppgave 2, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever ser et forsøk der en mobiltelefon blir plassert i en glasskule under vakuum. Elevene må avgjøre om ringelyden på mobilen kan høres hvis noen ringer opp telefonen og deretter forklare svaret sitt.
Eksempeloppgave 3, høyt nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "høyt" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever får vite at forskere har bevis for endringer i jordas klima over de siste 650 00 årene. Elevene skal ta stilling til fire påstander som kan være bevis for at jorda blir varmere.
Eksempeloppgave 4, høyt nivå.

Middels nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever får presentert fakta om krokodiller. Elevene skal forklare hvordan krokodiller er godt tilpasset miljøet de lever i og hvordan krokodillens synsfelt på 290 grader hjelper den til å overleve i sitt miljø.
Eksempeloppgave 1, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever skal vise forståelse for forskjellen mellom et grunnstoff og en kjemisk forbindelse ved å kategorisere 6 ulike symboler.
Eksempeloppgave 2, middels nivå.

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "middels" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever ser en tegning av et spesialfartøy som skal til Mars. Elevene skal så bestemme hvilken av fire påstander som er korrekt for å beskrive hvorfor spesialfartøyet har ulik vekt på de to planetene.
Eksempeloppgave 3, middels nivå.

Lavt nivå

Figuren viser en eksempeloppgave på nivå "lavt" i naturfag på ungdomstrinnet, der elever blir bedt om å bestemme hvilket av de fire stoffene tre, plast, kobber eller glass, som leder varme og elektrisitet best.
Eksempeloppgave 1, lavt nivå.

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 7. des. 2020 12:46