Rammeverkene for naturfag i TIMSS

Rammeverket for naturfag er delt inn i ulike emneområder for elevene på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I tillegg til de faglige rammene for oppgavene, er det også bestemt at oppgavene skal stille ulike kognitive krav til elevene.

I oversiktene under vises den prosentvise fordelingen av emneområdene for oppgaver i undersøkelsen. Under diagrammene angis hvilke temaer som er inkludert i emneområdene.

Rammeverket for naturfag barnetrinnet

For elevene på barnetrinnet er rammeverket for naturfag delt inn i emneområdene Biologi, Fysikk/kjemi og Geofag.

Rammeverket for naturfag barnetrinnet - prosentvis fordeling av oppgaver i undersøkelsen.

Temaer i emneområdene for barnetrinnet

Biologi

Organismers kjennetegn og livsprosesser; Livssyklus, reproduksjon og arv; Økosystemer; Helse.

Fysikk/ kjemi

Klassifisering, egenskaper og endringer i stoff; Energiformer og –overganger; Krefter og bevegelse.

Geofag

Jordens fysiske egenskaper, resursser og historie;
Vær og klima; Jorda i solsystemet.

Rammeverket for naturfag ungdomstrinnet

For elevene på ungdomstrinnet deles matematikk inn i Biologi, Fysikk, Kjemi og Geofag.

Rammeverket for naturfag ungdomstrinnet - prosentvis fordeling av oppgavene i undersøkelsen.

Temaer i emneområdene for ungdomstrinnet

Biologi

Organismers kjennetegn og livsprosesser; Celler og cellefunksjoner; Livssyklus, reproduksjon og arv; Mangfold, tilpasning og naturlig utvalg; Økosystemer; Helse.

Fysikk

Materiens fysiske tilstander og endringer; Energiformer og –overganger; Lys og lyd; Elektrisitet og magnetisme; Krefter og bevegelse.

Kjemi

Stoffers oppbygning; Stoffers egenskaper; Kjemiske endringer.

Geofag

Jordens struktur og fysiske egenskaper; Jordens prosesser, sykluser og historie; Jordens ressurser, bruk og gjenbruk; Jorden i solsystemet og universet.

Tre kognitive krav

Kort beskrivelse av de tre kognitive områdene og fordelingen i naturfag
Beskrivelse 5. trinn 9. trinn
Å kunne: innebærer å huske og gjenkjenne fakta, kjenne naturfaglig terminologi og definisjoner, beskrive organismer, stoffer og prosesser, gi eksempler og bruke labutstyr. 40% 35%
Å anvende: innebærer å sammenligne og kategorisere, å anvende naturfaglige modeller, knytte faglige begreper og forklaringer til observerte fenomener og tolke informasjon. 40% 35%
Å resonnere: innebærer å analysere naturfaglige problemer, kombinere informasjon, formulere og teste hypoteser, se mønstre i data og trekke konklusjoner, generalisere, begrunne påstander og vurdere ulike alternativer. 20% 30%

 

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 4. des. 2020 13:22