Kort om rammeverkene og oppgavene i TIMSS

For TIMSS-undersøkelsen brukes overordnede rammeverk som definerer hvilke kunnskaper og ferdigheter som skal undersøkes hos elevene. I tillegg til de faglige rammene for oppgavene, er det også bestemt at oppgavene skal stille ulike kognitive krav til elevene.

Rammeverk og kognitive krav

Rammeverkene deles inn i faglige emneområder hvor hvert område defineres og beskrives. Det er et rammeverk for matematikk for barnetrinnet og et for ungdomstrinnet. Tilsvarende finnes for naturfag, og målet er at rammeverkene ligger så tett som mulig opp til læreplanene i deltakerlandene.

I tillegg til de faglige rammene for oppgavene, er det også bestemt at oppgavene skal stille ulike kognitive krav til elevene. I rammeverkene for matematikk og naturfag er det definert tre kognitive kategorier: å kunne, å anvende og å resonnere. De kognitive områdene beskrives likt for begge trinn. Korte oversikter over oppgavefordelingen i forhold til rammeverkene og fordelingen per kognitiv kategori presenteres før hovedresultatene i hvert av fagene.

Oppgavene i TIMSS

Oppgavene som brukes i undersøkelsen utvikles i tett samarbeid mellom deltakerlandene og ekspertgrupper i matematikk og naturfag, oppnevnt av TIMSS.   Norge er for tiden representert i ekspertgruppen i matematikk (og i ekspertgruppen som jobber med spørreskjemaene). For hele undersøkelsen foretas det omfattende grep for å sikre kvaliteten. Oppgaver og spørreskjemaer piloteres på store elevgrupper i alle deltakerlandene. I etterkant analyseres resultatene og man setter sammen den endelige oppgavesamlingen ut fra en rekke veletablerte kriterier.

To av de viktigste kriteriene er relatert til fordeling av oppgaver på faglige emneområder og kognitive områder. Et annet viktig kriterium er at oppgavene skal være dekket av de aktuelle læreplanene i det store flertall av deltakerland. Dessuten legges det vekt på å ha med oppgaver med ulik vanskelighetsgrad slik at alle elever får anledning til å vise sin faglige kompetanse. Når det gjelder det endelige utvalget av oppgaver, har ingen deltakerland vetorett, men alle får uttale seg om hvorvidt oppgavene samsvarer med egne læreplaner.

Passer oppgavene i TIMSS for norske elever?

For TIMSS 2019 har fagpersoner ved Naturfagsenteret vurdert hvorvidt oppgavene i naturfag er dekket av norsk læreplan. De har i tillegg sett på de mest brukte lærebøkene på 5. og 9. trinn for å undersøke hvorvidt elevene har blitt undervist i de emnene som er relevante, for å kunne besvare oppgavene i TIMSS. Også alle matematikkoppgavene har blitt vurdert i relasjon til norsk læreplan. Dette arbeidet ble gjort av forskere i TIMSS-gruppen. Tabellen under viser resultatet av disse vurderingene – andel oppgaver som dekkes av de norske læreplanene i naturfag og matematikk:

Prosentandel oppgaver i TIMSS som er dekket av læreplanen i Norge
Trinn Naturfag Matematikk
5. trinn 86% 90%
9. trinn 87% 94%

 

Publisert 4. des. 2020 11:08 - Sist endret 4. des. 2020 12:33