English version of this page

Yrkesretting av engelskundervisning (Ph.d-prosjekt)

Doktorgradsprosjektet er en studie av hvordan engelsklærere yrkesretter sin undervisning på yrkesfaglige utdanningsprogram i norsk videregående skole, og hvordan denne typen undervisningen oppfattes av elever.

Hvordan går lærere fram for å yrkesrette sin engelskundervisning? Illustrasjonsfoto: colourbox.

Mål

Prosjektets overordnede mål er å undersøke engelskundervisningen på yrkesfaglige utdanningsprogram for å lære mer om undervisningsmetoden yrkesretting. Yrkesrettet undervisning er lovfestet (Forskrift til opplæringslova §1-3), og roses ofte for en antatt positiv effekt på elevers motivasjon og gjennomføring. I dag finnes lite forskningsbasert kunnskap om den typen undervisningen som foregår under «merkelappen» yrkesretting, samt om elevers oppfatning av metoden.

Engelsk har stor betydning i dagens samfunn, og det er liten tvil om at alle fagarbeidere har behov for solid kompetanse i språket. I tillegg til generelle språkferdigheter, behøver yrkesfagelever fagspesifikk kompetanse knyttet til fremtidig yrkesutøvelse, noe man antar at yrkesrettet undervisning kan bidra til. Tidligere studier indikerer imidlertid at lærere synes yrkesretting kan være både vanskelig og problematisk (Haugset et al, 2014). Et mål for studien er derfor å samle kunnskap om hvordan et utvalg lærere går fram for å yrkesrette sin engelskundervisning, og hvordan elever opplever relevansen av den undervisningen som gis.

Design og metode

Denne empiriske studien vil benytte et blandingsdesign (Teddlie & Tashakkori, 2009) hvor kvalitative klasseromsobservasjoner og intervjuer kombineres med en kvantitativ spørreundersøkelse rettet mot elever. Den kvalitative datainnsamlingen vil foregå i 2018, ved flere videregående skoler på Østlandet. Klassene som deltar vil plukkes fra to-tre ulike yrkesfaglige studieprogrammer. Den kvantitative undersøkelsen følger når de kvalitative dataene er analysert, og retter seg mot et større utvalg elever.

Finansiering

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2017–2021) finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. feb. 2018 14:02 - Sist endret 18. okt. 2018 12:04