Acta Didactica Oslo

Acta Didactica Oslo var en skriftserie for Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo 2000-2013. Alle rapportene i serien er nettpublisert til fri bruk (Open Access). Alle rapportene er i PDF, med mindre noe annet er særskilt angitt.

2/2013
Johan Tønnesson & Kirsten Sivesind
Analyse av tretti 17. maitaler holdt av elever i Norge i 2011 og 2012: Materiale, metode og resultater


1/2013
Dag Fjeldstad (red.) og Rolf Mikkelsen (red.)
Demokrati og lærerbevissthet: Konferanserapport


2012


 2/2012
Kirsten Sivesind
Kunnskapsløftet: Implementering av nye læreplaner i reformen: Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet


1/2012
Rolf V. Olsen, Therese N. Hopfenbeck, Sølvi Lillejord & Astrid Roe
Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform: Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet


2011


2/2011
Mikkelsen, Rolf, Dag Fjeldstad & Jan Lauglo
Morgendagens samfunnsborgere: Norske ungdomsskoleelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS


1/2011 Rapporten eksisterer ikke, på grunn av forhold redaksjonen ikke kunne påvirke.


2010


1/2010
Mikkelsen, Rolf, Dag Fjeldstad & Jan Lauglo
Hva vet og hva mener norske ungdomsskoleelever om holocaust, nazisme og rasisme?


2009


4/2009
Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører)
Skriving i alle fag II: Underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (Underveisrapport I: Skriving i alle fag ble publisert lokalt ved Nadderud vgs i 2008) (pdf)


3/2009
Sylvi Stenersen Hovdenak (red.), Astrid Birgitte Eggen (red.) & Eyvind Elstad (red.)
Kunnskapsløftet – fra ord til handling: Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo


2/2009
Alseth, Bjørnar, Inger Throndsen & Are Turmo
Rapport fra kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet for 2. årstrinn og Vg1


1/2009
Sivesind, Kirsten
Juss + ped = sant?: Om felles nasjonalt tilsyn i Oslo og Akershus 2008


2007


2/2007
Alseth, Bjørnar, Inger Throndsen & Are Turmo
Rapport fra utvikling og pilotering av “Regneprøven”


1/2007
Fosse, Britt Oda  & Trond Solhaug
Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser: Evalueringsrapport 2007


2006


3/2006
Aas, Marit, Vera Grønborg Aubert, Solveig-Alma Halaas Lyster & Kirsten Piltingsrud
Hvordan løfte en hel skole?: Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning


2/2006
Turmo, Are & Svein Lie
PISA’s Computer-based Assessment of Science (CBAS): Gjennomføring og norske resultater våren 2005. OECD Programme for International Student Assessment, Norge


1/2006
Møller, Jorunn, Kirsten Sivesind, Guri Skedsmo & Marit Aas
Skolelederundersøkelsen 2005 : Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen


2005


1/2005
Lie, Svein, Therese N. Hopfenbeck, Elisabeth Ibsen & Are Turmo
Nasjonale prøver på ny prøve: Rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøver våren 2005


2004


5/2004
Grønmo, Liv Sissel, Ole Kristian Bergem, Marit Kjærnsli, Svein Lie & Are Turmo
Hva i all verden har skjedd i realfagene?: Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2003


4/2004
Schreiner, Camilla & Svein Sjøberg
Sowing the Seeds of Rose: Background, rationnale, questionnaire development and data collection for ROSE (The Relevance of Science Education) - a comparative study of students' views of science and science education. The Relevance of Science Education


3/2004
Kolstø, Stein Dankert og Marit Ulvik, Idar Mestad, Andreas Quale , Anders Isnes, Terje Kristensen, Ketil Mathiassen, Erik Arnesen & Anne Sissel Vedvik Tonning
Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap2/2004
Ibsen, Elisabeth
Engelsk i Europa - 2002


1/2004
Turmo, Are, Svein Lie
Hva kjennetegner norske skoler som skårer høyt i PISA 2000?. OECD Programme for International Student Assessment, Norge


2003


1/2003
Simensen, Aud Marit (ed.): Teaching and Learning a Foreign or Second Language Studies and Applications


2002


5/2002
Knain, Erik
Elevenes læringsvaner: Selvregulert læring som en viktig kompetanse på tvers av fag: Perspektiver og resultater


4/2002
Mikkelsen, Rolf, Dag Fjeldstad & Hein Ellingsen
Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land (html). Civic Education Study, Norge 2002


3/2002
Simensen, Aud Marit (ed.)
Teaching and Learning Foreign Languages Issues and Ideas. Contributors: Camilla Bjørke, Bjørg Olsen Eikrem, Glenn Ole Hellekjær, Turid Henriksen, Elisabeth Ibsen, Andreas Lund, Aud Marit Simensen, Aud Solbjørg Skulstad, Kåre Solfjeld, Brit Ulseth, Marit R. Westergaard


2/2002
Sjøberg, Svein
Three Contributions to Science Education


1/2002
Sjøberg, Svein
Science for the children?: Report from the Science and Scientists-project


2001


5/2001
Webutgave
Elstad, Eyvind (red.)
Fagdidaktikkens identitet og utfordringer. Bidragsytere: Svein Sjøberg, Vivi Ringnes, Olav Svartdal, Britt Ulstrup Engelsen, Gunnar Gjone, Heid Leganger-Krogstad, Rita Hvistendahl, Are Turmo, Rolf Vegar Olsen, Glenn Ole Hellekjær, Magne Vestøl, Andreas Lund


4/2001
Lie, Svein, Marit Kjærnsli, Astrid Roe & Are Turmo
Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv. OECD Programme for International Student Assessment, Norge


3/2001
Møller, Jorunn og Jan Merok Paulsen
Skolelederes arbeidsforhold i grunnskolen2/2001
Møller, Jorunn og Jan Merok Paulsen
Ledelsesorganisering i videregående skole1/2001
Mikkelsen, Rolf, Elisabeth Buk-Berge, Hein Ellingsen, Dag Fjeldstad & Anette Sund
Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land (html). Civic Education Study, Norge 2001


2000


4/2000
Anker-Nilssen, Merethe; Gunnar Gjone & Guri A. Nortvedt
Jenter og matematikk i videregående opplæring3/2000
Quale, Andreas
Second International Technology in Education Study (SITES)


 


2/2000
Quale, Andreas ; Odd Andresen & Stein Dankert Kolstø
Using IT-tools in the teaching of physics in Norwegian upper secondary schools (STTIS)1/2000
Sjøberg, Svein
The SAS-study : cross-cultural evidence and perspectives on pupils' interests, experiences and perceptions

Publisert 22. des. 2020 09:17 - Sist endret 6. jan. 2021 14:56