Silje Kristin Gloppen

Bilde av Silje Kristin Gloppen
English version of this page
Mobiltelefon +47-99690769
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

PhD-prosjekt

Silje Kristin Gloppen er ansatt som stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo fra høsten 2016 med følgende doktorgradsprosjekt: 

Praksiser for undervisningsvurdering i Norge – muligheter for profesjonsutvikling i spenningsfeltet mellom ulike former for ansvarliggjøring

Doktorgradsprosjektet er en studie av hvordan praksiser for lærervurdering/undervisningsvurdering gjennomføres, forhandles og oppleves av aktører på lærer- og skoleledernivå på ungdomstrinnet i Norge. Det primære fokuset er å undersøke utviklingsrom for profesjonsutvikling i spenningsfeltet mellom ekstern måling/kontroll (prestasjonsorientert ansvarliggjøring/accountability) og intern profesjonsutvikling (faglig-profesjonell ansvarliggjøring).

Studien tar utgangspunkt i at økende fokus på elevers læringsresultater fører til økende fokus på lærernes betydning for elevenes læring. Prosjektet bygger på internasjonal forskning som beskriver og analyserer ulike praksiser for undervisningsvurdering, og som drøfter hvordan ansvarliggjøringsmekanismer innenfor ulike kontekster og tradisjoner får intenderte og uintenderte konsekvenser.

Det finnes lite empirisk forskning på undervisningsvurdering i Norge, og det er heller ikke mange studier som adresserer norske læreres opplevelser av nye ansvarliggjøringspraksiser. Selve begrepet «lærervurdering» er ikke et innarbeidet begrep i norsk utdanningspolitikk, og begrepet er kontroversielt. «Lærervurdering» (internasjonalt «Teacher assessment/evaluation/appraisal») har for øvrig langt på vei blitt erstattet av begrepet «undervisningsvurdering» i norsk omtale av temaet.

Doktorgradsprosjektet bidrar til kunnskapsutvikling på et hittil relativt ubeskrevet felt innen norsk utdanningsforskning, ved å sette søkelys på hvordan norske lærere og skoleledere opplever (nye) verktøy/praksiser for undervisningsvurdering og hvorvidt/hvordan disse bidrar til profesjonsutvikling blant norske lærere. Studien setter samtidig søkelys på sentrale utviklingstrekk innen undervisningsvurdering og læreres profesjonsutvikling, samt på hvordan en mer overordnet, global utdanningsdiskurs knyttet til bruk av elevresultater og vurdering av læreres arbeid blir farget av den norske konteksten.

Prosjektet undersøker undervisningsvurdering gjennom en kombinasjon av kvalitative metoder som dokumentanalyse av politiske dokumenter, samt observasjon og semi-strukturerte individuelle intervjuer av aktører i skolen (lærere og skoleledere). 

Veiledere: Guri Skedsmo (ILS, UiO/PH Schwyz) og Judit Novak (ILS, UiO). Tidligere Sølvi Mausethagen (SPS, Oslo MET)

Faglige interesser

Siljes doktorgradsprosjekt befinner seg innenfor temaene skoleutvikling og ledelse, utdanningspolitikk, internasjonalisering og lærervurdering/undervisningsvurdering. Videre er hun involvert i et Erasmus + prosjekt kalt Aiding Culturally Responsive Assessment in Schools (ACRAS).

Bakgrunn

Silje er utdannet allmennlærer fra Høgskolen i Hedmark, med en mastergrad i allmenn pedagogikk fra tidligere Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI, UiO) fra 2011. Masteravhandlingens tema var frafall i skolen sett i et systemperspektiv, der individets forutsetninger for å lykkes med utdanning ble drøftet i lys av globalisering, utdanningspolitiske trender og arbeidsmarked.

Etter mastergraden jobbet hun et år ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) der hun blant annet bidro til en rapport om påbygging til generell studiekompetanse.

Hun har jobbet flere års erfaring som lærer og spesialpedagog både i offentlig skole og i Steinerskolen, samt som teamleder for et tverrfaglig sosial- og spesialpedagogisk team i en av Oslos største skoler (ungdomstrinn og VGS).

Undervisning

Silje underviser og veileder på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

UTLED4111 -Styring og ledelse av utdanning
UTLED4220 - Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati 

Publikasjoner

  • Nayir, Funda; Brown, Martin D.; Burns, Denise; O'Hara, Joe; McNamara, Gerry & Nortvedt, Guri A. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research (EJER). ISSN 1302-597X. s. 39–69. doi: 10.14689/ejer.2019.79.3.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2020). Emerging policies and practices of teaching evaluation in the Norwegian School System. In C. Corsini, G.C. Pillera, C.H. Tienken, & M. Tomarchio (Eds.) Evaluating educational quality. (pp. 55-76). Franco Angeli. ISBN 9788835103738. Evaluating Educational Quality. 120 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2021). Lærervurdering i Norge: Nye praksiser og forståelser i framvekst? .
  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2019). Enacting Teacher Evaluation Policies: A review of International Research Over the Last Two Decades.
  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Emerging Practices of Teaching Evaluation in the Norwegian School System.
  • Gloppen, Silje Kristin & Skedsmo, Guri (2017). Trends and Characteristics of Research on Teacher Assessment.
  • Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne & Strøm, Kristin Flood (2018). Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
  • Markussen, Eifred & Gloppen, Silje Kristin (2012). Påbygg – et gode eller en nødløsning?: En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-7218-804-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 12:43 - Sist endret 4. jan. 2022 12:22