Ofte stilte spørsmål om semesteroppgaven

Hvis det står at besvarelsen skal være 3000–4000 ord, kan jeg skrive mer eller mindre enn dette? Finnes det et slingringsmonn på 10 eller 15 % ut over dette?

Nei. Du skal skrive minimum 3000 og maksimum 4000 ord.

Skal litteraturhenvisninger telles med i antall ord i besvarelsen?

Litteraturhenvisninger (navn, årstall og sidetall) i selve teksten tas med i ordtellingen. Den avsluttende litteraturlisten tas ikke med i ordtellingen.

Hvilke konsekvenser får det hvis jeg har skrevet for kort eller for langt?

Hvis besvarelsen ikke oppfyller kravene til formalia, vil det tas med i helhetsvurderingen. Hvilke konsekvenser det får for karakteren, kommer an på hvor stort bruddet på formaliakravene er, og andre styrker og svakheter ved besvarelsen.

Kan jeg referere til forelesninger og andre muntlige kilder i eksamensbesvarelsen? Hvordan gjør jeg i så fall det?

Ja, hvis du ikke har noen pensumtekster som dekker det samme faglige innholdet, kan du henvise til forelesninger. Når du refererer, skal du følge retningslinjene i APA 6 for henvisning til forelesninger og andre muntlige kilder. Se konkrete eksempler her:

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Hvordan refererer jeg til læreplaner, lover, NOU-er osv.?

Følg retningslinjene for APA 6. Se konkrete eksempler her:

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

Må jeg oppgi sidetallet når jeg henviser til en kilde i løpende tekst?

Du skal følge retningslinjene til APA 6. APA sier at du skal oppgi sidetall når du siterer en kilde direkte: Pettersen skriver at «motivasjon er viktig» (Pettersen, 2013, s. 34).

Når du gjengir en kilde uten å sitere den direkte, anbefaler APA at du oppgir sidetallet der opplysningen er hentet fra, men du må ikke gjøre det. Du kan altså enten skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013). Eller du kan skrive: Pettersen trekker fram betydningen av motivasjon (Pettersen, 2013, s. 34).

Vitenskapsfagene har ulike tradisjoner for bruk av sidetall når man ikke siterer direkte. For eksempel er det vanlig i språkfag å oppgi sidetall, mens dette er mer uvanlig i samfunnsvitenskap. Du avgjør selv hvilken variant du skal velge.

Men husk at du alltid skal oppgi sidetall ved bruk av direkte sitat.

Hva menes med «undervisningsopplegg»? Er det bare en skoletime, eller kan jeg skrive semesteroppgave om opplegg som går over flere dager/uker?

Det velger du selv. Men hvis du skal skrive om et større opplegg, kan det være lurt å fokusere på en mindre del av det i semesteroppgaven, slik at analysen og drøftingen blir grundig nok.

Hvor utførlig skal jeg beskrive undervisningsopplegget i selve semesteroppgaven?

Beskriv bare det som er relevant for din problemstilling. En detaljert plan for undervisningsopplegget skal være vedlegg til oppgaven.

Jeg har gjennomført et undervisningsopplegg som ikke fungerte så godt. Kan jeg skrive om dette i semesteroppgaven?

Ja, dette kan være et godt utgangspunkt for en semesteroppgave. Sensor skal ikke vurdere hvor godt selve opplegget er, men hvordan du bruker pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap til å analysere og drøfte opplegget.

Jeg har gjennomført et undervisningsopplegg som fungerte godt. Jeg skal skrive om dette i semesteroppgaven, men får da problemer med å skrive om hvordan opplegget kan videreutvikles. Hva skal jeg gjøre?

Selv om et undervisningsopplegg fungerte godt, vil det alltid være rom for videreutvikling. Du kan f.eks. diskutere hvordan opplegget kan tilpasses en annen situasjon eller en annen elevgruppe.

Bør jeg ha en egen teoridel i semesteroppgaven, eller kan jeg kombinere teoripresentasjon og diskusjon?

Begge deler er mulig. Oppgaveinstruksen sier hva semesteroppgaven skal inneholde, men pålegger ikke en bestemt struktur. Gjør det som fungerer best i ditt tilfelle. Men sørg for at det kommer tydelig fram at alle påkrevde innholdsmomenter er med (bl.a. både teoripresentasjon og diskusjon).

Jeg er ettfagsstudent. Forventes det at jeg bruker tilleggspensum i denne eksamenen?

Semesteroppgaven er eksamen i pedagogikk og tilleggspensum i fagdidaktikk. Listen over tilleggspensum skal være vedlegg til eksamensbesvarelsen, og sensorene skal vurdere ettfagsstudentenes kompetanse i dette fagstoffet. Det er ikke forventet at ettfagsstudentene viser til alle tekster i tilleggspensumet, kun de som er relevante for å besvare oppgaven. Ettfagsstudenter står fritt til å trekke inn litteratur fra det ordinære pensumet i fagdidaktikk hvis de finner det relevant, men det er ikke påkrevd.

Hvordan blir min besvarelse vurdert?

Se de spesifikke vurderingskriteriene for denne eksamenen.

Kan jeg referere til litteratur som ikke står på pensum (f.eks. litteratur fra et tidligere emne)?

Ja, hvis det er relevant for å belyse det du skriver om, kan du gjerne gjøre det. Men husk at du i eksamensbesvarelsen skal vise at du behersker pensumlitteraturen i emnet, så annen faglitteratur bør ikke brukes i stedet for pensum.

Er det viktig å henvise til flest mulig pensumtekster?

I vurderingskriteriene står det at man skal trekke inn teori som er relevant for å belyse den problemstillingen man skriver om. Det har ingen hensikt å vise til pensumlitteratur som ikke er relevant.

Bør jeg ha like mange referanser til pedagogikkpensum som til fagdidaktikkpensum, selv om det er få tekster i den ene disiplinen som er relevante for det jeg skriver om?

Antallet pensumreferanser er ikke det avgjørende, og det har ingen hensikt å vise til pensumlitteratur som ikke er relevant. Samtidig er det viktig å huske at dette er en integrert eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk. Du bør derfor sørge for at din kompetanse i begge fagområder kommer tydelig til uttrykk i besvarelsen, og at besvarelsen ikke blir dominert av det ene fagfeltet.

Hvor utførlig bør jeg presentere og gjøre rede for den pensumlitteraturen jeg trekker inn?

Du bør kun presentere så mye som er nødvendig for å underbygge det faglige resonnementet du fører. Det er dine refleksjoner som skal stå i sentrum, ikke gjenfortellinger av pensumtekster. Sentrale fagbegreper før defineres/forklares.

Hvilket språk kan jeg skrive eksamensbesvarelsen på?

Besvarelsen skrives på norsk, alternativt svensk eller dansk. Hvis du avlegger eksamen i engelskdidaktikk, kan du velge å skrive på engelsk.

Jeg studerer fremmedspråkdidaktikk. Kan jeg skrive eksamensbesvarelsen på dette språket?

Nei. Dette er en integrert eksamen i pedagogikk og fagdidaktikk, og besvarelsen må skrives på et språk som gjør den mulig å vurdere for sensorer fra begge disipliner.

Jeg har skrevet om et liknende tema i en annen eksamensbesvarelse. Kan jeg gjenbruke deler av teksten?

Nei. I henhold til UiOs eksamensreglement er det ikke tillatt å gjenbruke hele eller deler av tidligere innleverte eksamensbesvarelser. Du kan selvsagt skrive om noen av de samme temaene, men du kan ikke gjenbruke tekstpassasjer og formuleringer. Se også UiOs informasjonsside om fusk:

https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/

Jeg har parpraksis og samarbeider med en medstudent om undervisningen. Kan vi skrive semesteroppgave om det samme undervisningsopplegget?

Ja, det kan dere. Men husk at semesteroppgaven er en individuell eksamen, så dere må skrive hver deres oppgave.

 

Publisert 24. mars 2017 15:27 - Sist endret 9. mai 2018 15:34