5-timers videocaseeksamen

Eksamen del 2: 5-timers videocaseeksamen (PPU3210, PPU3510D, PROF3025, PPU3610T)

5-timers videocaseeksamen er en individuell skriftlig oppgave som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk B. Eksamen innledes med at du observerer et videoklipp som viser en eller flere typiske situasjoner fra skolen. Videoklippet er ikke nødvendigvis fra ditt eget fag, men vil ha overføringsverdi til ditt fag. Videoen blir gjort tilgjengelig på eksamensdagen.

Videocaseeksamen varer i 5 timer og skal gjennomføres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon under "Eksamen i Inspera" på semestersiden. Du må logge deg på Inspera senest 30 minutter før eksamen starter, for å sikre at alt fungerer som det skal.

Oppgaveformulering

Besvarelsen skal innledes med en observasjonsdel, der du på bakgrunn av relevant teori og fagbegreper knyttet til læring, undervisning og/eller klasseledelse gjør rede for viktige observasjoner i videoklippet. Med utgangspunkt i disse observasjonene skal du velge et tema som er relevant for ditt fagdidaktiske fag B. Drøft temaet i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori, og trekk inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for din egen argumentasjon. Vis til videoklippet i drøftingen.

Formalia

Omfanget av besvarelsen velger du selv. Henvis til pensumlitteratur underveis i besvarelsen. Du trenger ikke å bruke tid på å lage en avsluttende referanseliste. Du trenger heller ikke å følge et bestemt referansesystem.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk gi karakteren «F - Ikke bestått», selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

 

Karakter/
UiO-beskrivelse

Observasjon og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk og struktur

A Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten identifiserer og gir en svært presis faglig beskrivelse av noen temaer i videoklippet og argumenterer deretter for et tema som er svært relevant for fagdidaktikk B og det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler er svært relevant for temaet og kandidaten viser fremragende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur.

Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og eventuelle praksiseksempler.

 

Språket er svært presist og selvstendig.

Teksten er godt strukturert.

B Meget god

Meget god prestasjon.

Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten identifiserer og gir en meget presis faglig beskrivelse av noen temaer i videoklippet og argumenterer deretter for et tema som er svært relevant for fagdidaktikk B og det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler er klart relevant for temaet, og kandidaten viser svært god kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur.

Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og eventuelle praksiseksempler.

Språket er presist og selvstendig.

Teksten er godt strukturert.

C God

God prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten identifiserer og beskriver noen temaer i videoklippet og identifiserer deretter et tema som er relevant for fagdidaktikk B og det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler er relevant for temaet.

Kandidaten viser kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen uten klare mangler.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig.

Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og diskuterer teori og eventuelle praksiseksempler med noe nyansering og kritisk refleksjon.

Språket er jevnt over godt og selvstendig.

Teksten er strukturert.

D Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen mangler.

Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten identifiserer og beskriver noen temaer i videoklippet og identifiserer et tema med en viss relevans for fagdidaktikk B og det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler har en viss relevans for problemstillingen.

Kandidaten viser en rimelig grad av kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av en viss argumentasjon, men fremstår i noen grad som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og eventuelle praksiseksempler presenteres og diskuteres, men på en tidvis lite nyansert og kritisk måte.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av en viss mangel på faguttrykk.

Teksten har en viss struktur.

E Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten identifiserer og beskriver enkelte temaer i videoklippet og identifiserer et tema med noe relevans for fagdidaktikk B og det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler har noe relevans men kan til tider være noe perifert og tilfeldig. Kandidaten viser noe kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av tilløp til argumentasjon, men framstår i overveiende grad som meningsytringer.

Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori og eventuelle praksiseksempler presenteres og diskuteres, men på en lite nyansert og kritisk måte.

Besvarelsen er i hovedsak forståelig, men språket er uselvstendig eller noe preget av uklarheter Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten har svak struktur.

F Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene.

Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidatens beskrivelse av temaer i videoklippet og begrunnelse for valg av ett tema har liten eller ingen relevans for fagdidaktikk B og læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen.

Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori og eventuelle praksiseksempler er enten fraværende eller tilfeldig og uten relevans.

Kandidaten viser ingen kjennskap til eller forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.

Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.

Teori er overveiende fraværende.

Besvarelsen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende.

Teksten har svak eller ingen struktur.

Publisert 24. mars 2017 15:27 - Sist endret 19. mai 2021 15:44